všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Informácia Finančného riaditeľstva SR k k zákonu č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


23. 12. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 05.11.2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov dňa 2.12.2020 pod č. 344/2020.

Jednotlivé ustanovenia zákona č. 344/2020 Z. z. (ďalej len „novela zákona o DPH“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021 s výnimkou bodov 1 až 17, 19, 20, 22 až 24, 26, 27, 29 až 37, 39, 40, 42, 46 až 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54 novely zákona o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

Cieľom novely zákona o DPH je prebrať do slovenskej právnej úpravy zákona o DPH:

  • články 2 a 3 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (ďalej len „smernica 2017/2455“),
  • smernicu Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru (ďalej len „smernica 2019/1995“),
  • rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice 2017/2455 a 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (ďalej len „rozhodnutie 2020/1109“),
  • články 90 a 184 až 186 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „smernica 2006/112/ES“),
  • smernicu Rady (EÚ) 2018/1695 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH.

Doplnením zákona o DPH od 1. januára 2021 nadobudne účinnosť novozavedené ustanovenie § 25a, ktoré je transpozíciou článku 90 ods. 2 smernice 2006/112/ES a ktorým dochádza k zavedeniu mechanizmu opravy základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny po dodaní tovaru alebo služby, ak pohľadávka platiteľa sa stala nevymožiteľnou. Nadväzne na takto vykonanú opravu základu dane je na druhej strane odberateľ povinný na základe novozavedeného ustanovenia § 53b, ktorý je transpozíciou článkov 185 ods. 2 a 186 smernice 2006/112/ES opraviť odpočítanú daň, ak za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane.

Celú informáciu nájdete TU: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2020/2020.12.22_4_DPH_2020_I.pdfsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies