všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Metodické usmernenie „Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach“


24. 3. 2022

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Metodické usmernenie „Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach“

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p., správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí FR SR a tieto uverejní na svojom webovom sídle. 

V Čl. I – sú uvedené „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach“, pričom musí byť splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

1.) zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;

2.) u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;

3.) zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;

4.) iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Správca dane neposudzuje splnenie uvedených podmienok, ak o povolenie odkladu/splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt. 

V Čl. II – sa stanovujú „Všeobecné predpoklady pre rozhodovanie o povolení odkladu/splátok“, t.j. postup pri podávaní žiadosti o povolenie odkladu platenia dane/splátok dane a náležitosti podania/žiadosti. Žiadosť musí obsahovať aj:

  • doklady, preukazujúce skutočnosti a tvrdenia daňového subjektu, na základe ktorých podáva žiadosť,
  • návrh výšky splátok a lehoty ich splatnosti, ktoré správca dane môže rešpektovať alebo sám určí od ktorého dňa povolí odklad alebo splátky.

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu/splátok podlieha správnemu poplatku v sume 9,50 eur. 

Podľa Čl. III - správca dane môže vyžadovať aj zabezpečenie dlžnej sumy 

Čl. IV – stanovuje zákonné podmienky pre povolenie odkladu/splátok podľa § 57 ods. 8 Daňového poriadku, pričom povoliť odklad/splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani (§ 57 ods. 3 daňového poriadku).

Odklad platenia dane, resp. povolenie zaplatenia dane v splátkach sa nepovažuje za poskytnutie štátnej pomoci, ak výška úrokovej sadzby pre výpočet úroku pri odkladoch a splátkach v zmysle § 57 ods. 5 daňového poriadku je vyššia ako platná referenčná sadzba. Pre stanovenie referenčnej sadzby sa k základnej sadzbe bežne pripočítava 100 bázických bodov t. j. 1 % ( § 57 ods. 7 daňového poriadku). 

V Čl. V sa uvádza, že za dobu povoleného odkladu/splátok zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky v súlade s § 57 ods. 5 daňového poriadku.

Úplné znenie Usmernenia nájdete TU: 2022.03.17_Odkl_platenia_57ods2.pdf (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies