všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo dňa 12.2.2021 Metodický pokyn č. 12/DZPaU/2021/MP


1. 3. 2021

Metodický pokyn k odpočtu odpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj (“VaV”) platný pre rok 2020 a 2021 obsahuje najdôležitejšie oblasti týkajúce sa možnosti uplatnenia odpočtu nákladov/výdavkov na VaV nasledovne:

1. Právna úprava odpočtu výdavkov na VaV - je obsiahnutá v:

  • 30c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
  • 37 Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 - postupy účtovania pre podnikateľov,
  • 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
  • návodu OECD Frascati Manual, ktorý vyžaduje splnenie päť základných kľúčových kritérií:

- novosť – získavanie nových poznatkov,

- kreatívna/tvorivá činnosť – získanie nových originálnych konceptov a hypotéz, 

- prvok neistoty – neistota ohľadom konečných výsledkov, 

- systematickosť  –  plánovaná činnosť na základe rozpočtu a

- prevoditeľnosť, resp. reprodukovateľnosť – zameraná na vytvorenie výsledkov, ktoré môžu    byť obchodovateľné na trhu alebo využívané vo vlastnej činnosti.

2. Aká je percentuálna výška odpočtu výdavkov/nákladov na VaV v rokoch 2018 – 2020:

  • 2018 – odpočet vo výške 100% nákladov/výdavkov vynaložených na VaV
  • 2019 – odpočet vo výške 150% nákladov/výdavkov vynaložených na VaV
  • 2020 – odpočet vo výške 200% nákladov/výdavkov vynaložených na VaV

3. Ktoré výdavky/náklady sa zahrnujú do odpočtu na VaV?

  • je to základná suma výdavkov/nákladov vynaložených na VaV – v roku 2021 vo výške 200% a
  • suma kladného rozdielu medziročného nárastu nákladov/výdavkov na VaV

Upozornenie: postup počas obdobia pandémie

Odpočet nemožno uplatniť na výdavky/náklady -  na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, okrem príspevku podľa osobitného predpisu  [§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v z.n.p.] na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

      Bližšie je táto úprava obsiahnutá v § 30c odsek 5  ZDP – podľa ktorého daňovník si môže do odpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj zahrnúť  mzdové náklady výskumno-vývojových pracovníkov, ktoré boli podporené z verejných financií v rámci aktívnych opatrení na trhu práce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov; táto výnimka sa však vzťahuje len na tie mzdové náklady, ktoré boli podporené paušálnym príspevkom na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (tzv. opatrenie 3B), nakoľko tento typ podpory sa neodvíja od neodpracovaného času alebo prekážok na strane zamestnávateľa. 

     Uvedenú výnimku si daňovník môže uplatniť pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020 už za zdaňovacie obdobie 2020.  

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.01.22_12_DZPaU_2021_MP.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies