všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zmena zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu


12.11.2019

Prinášame Vám článok k ďalším legislatívnym úpravám zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Nechajte sa našim článkom pozvať na náš seminár dňa 27. 11. 2019 na tému „Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorého niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. decembra 2019 a ďalšie 1. januára 2020.

 Oblasti, na ktoré sa sústredí zákon:

- Spresnenie a doplnenie základných pojmov v nadväznosti na zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, napr.

  • definícia plynárenského podniku
  • okruh osôb povinných registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu; za platiteľa dane zo zemného plynu nie sú povinné registrovať sa domácnosti a zahraničné osoby iné ako tie, ktoré na daňovom území realizujú dodávky zemného plynu koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti
  • špecifikovanie zahraničných osôb, ktorým nevyplýva povinnosť preukázať sa svojmu dodávateľovi zemného plynu pred prvým odberom zemného plynu osvedčením o registrácii platiteľa dane, keďže tieto nie sú povinné registrovať sa a zákon im túto povinnosť neukladá

- Zavedenie osobitných ustanovení pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel

  • cieľom je upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie elektrických vozidiel platiteľom dane z elektriny
  • jednoznačne určuje základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla

- Zavedenie ustanovenia pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách

  • zavádza sa možnosť oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu vplyvom vyššej moci (požiar, prírodná katastrofa)
  • uhlie je oslobodené od dane maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát, pričom tieto musia byť uznané správcom dane

- Spresnenie predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín

  • na základe predpokladaného nedostatku pokročilých biopalív na trhu Slovenskej republiky sa navrhovanou úpravou umožní od 1. januára 2020, na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín, primiešať do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme
  • zároveň zostáva ako alternatíva na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín možnosť primiešavať do motorového benzínu aj zmes biopaliva prvej generácie a pokročilého biopaliva.

Podrobný výklad ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu bude rozobratý a vysvetlený na seminári 27.11.2019 Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi.

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Zuzana Füleová
Ministerstvo financií SR

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK