všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny


23. 11. 2021

Zaradenie do odpisovej skupiny je potrebné vykonať na účely správneho určenia výšky ročného daňového odpisu. Kým účtovné odpisy si účtovná jednotka stanoví sama, podľa predpokladanej doby používania a intenzity využívania hmotného majetku, daňové odpisy je účtovná jednotka/daňovník povinný uplatňovať  len vo výške ustanovenej zákonom o dani z príjmov.

 

Z tohto dôvodu v súlade s § 26 ods. 1 ZDP daňovník po zaradení do užívania, t.j. v prvom roku odpisovania zaradí hmotný majetok do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) – Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín, pričom platí zásada, že:

- odpisové skupiny 1-4 - sú určené pre samostatné hnuteľné veci, príp. súbory hnuteľných vecí;

- odpisové skupiny 5-6 - sú určené pre budovy a stavby, s výnimkou niektorých v prílohe č. 1 k ZDP presne vyšpecifikovaných položiek, ktoré sa týkajú stavieb alebo technického zhodnotenia v nasledovných položkách:

2-39: - Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – 2. odpisová skupina,
4-14: - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia, kód KS 22 13 - 4. odpisová skupina,
4-15: - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia, kód KS 22 24 - 4. odpisová skupina,
4-16: - Drobné stavby vymedzené stavebným zákonom,

súčasti budov a stavieb, ktoré sú v ZDP vyčlenené na samostatné odpisovanie – komponenty:

  • 2-40: - rozvody počítačových sietí – 2. odpisová skupina,
  • 4-17: - klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky – 4.odpisová skupina
    • dočasné stavby - § 26 ods. 6 ZDP, ktoré sa odpisujú počas doby trvania stanovenej stavebným úradom.

A/ Zaradenie samostatných hnuteľných vecí do odpisových skupín 0 - 4:

Pre správne zaradenie hmotného majetku – samostatných hnuteľných vecí, odpisovaných v odpisovej skupine 1 až 4, je dôležité jeho správne zatriedenie do príslušného kódu Klasifikácie produktov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým bola zavedená štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA). Sú situácie, kedy zatriedenie hmotného majetku do príslušného kódu KP je bezproblémové ako napr. osobné, nákladné automobily, počítače, spojovacia technika.

V niektorých prípadoch je však potrebné poznať podrobnejšie technické parametre zatrieďovaného hmotného majetku.

B/ Zaradenie stavieb do odpisových skupín 5-6:

Pre správne zaradenie budov a stavieb do 5. alebo 6. odpisovej skupiny je potrebné vychádzať z prílohy k vyhláške č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb a z prílohy č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. – zaradenie stavieb do odpisovej skupiny.

Problematikou oceňovania, odpisovania, vyraďovania a inventarizácie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku z pohľadu účtovného aj daňového sa budeme zaoberať na online webinári: „Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy dňa 26.11.2021 pod vedením lektoriek Ing. Márie Cvečkovej, audítorky a členky SKAu a Ing. Zdenky Kováčovej, audítorky a členky SKAu.

Príspevok pre Vás pripravili: Ing. Mária Cvečková, LUCA PARTNER, s.r.o., Bratislava, Ing. Zdenka Kováčová, SFĚRA, a.s., Bratislava

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies