všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Zamestnávateľ a výdavky na ubytovanie zamestnancov v r. 2020


28.7.2020

Zákon o dani z príjmov od roku 2020 poskytuje výhodnejšie podmienky pre zamestnávateľa, ktorý sa stará o ubytovanie svojich zamestnancov a to rozšírením okruhu daňovo uznaných výdavkov zamestnávateľa, a na strane zamestnanca sa rozširuje okruh zamestnaneckých benefitov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov nasledovne:

Daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa sú aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb (KS) 112 a 113:

 • pričom ide o budovy s najmenej 2 bytovými jednotkami, každá bytová jednotka má podlahovú plochu najviac 100 m2 a najmenej 70% budovy slúži na bývanie zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k spoločnosti a
 • súčasne prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke

Zvýhodnené podmienky odpisovania budov ustanovené pre daňovníka/zamestnávateľa:

 • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom
 • budovy na bývanie sú nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou
 • budovy na bývanie sú zatriedené do kódov KS 112 a 113, s podlahovou plochou každej bytovej jednotky s najviac 100 m2
 • budovy slúžia najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi
 • ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, tieto budovy na bývanie zamestnancov sa odpisujú rovnomerne, 6 rokov

Vyššie uvedené podmienky musia byť dodržané počas doby 10. rokov. Ak by došlo k vyradeniu tejto budovy v lehote kratšej ako je 10 rokov, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi vo výške 1/6 ročne a odpismi vo výške 1/40 ročne ustanovenými pre 6. odpisovú skupinu (túto obmedzujúcu podmienku zamestnávateľ neuplatní po uplynutí 10 rokov vlastníctva budovy).

Zároveň na účely uplatnenia daňových odpisov zahrňovaných do základu dane sa nepoužije  limitovanie odpisov dosiahnutým príjmom z prenajatého hmotného majetku (§ 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Zamestnanecký benefit oslobodený od dane z príjmov

Od roku 2020 je od dane oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca:

a) v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne alebo

b) v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne, ak pracovný pomer zamestnanca u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov

Zhrnutie:

Zamestnávateľ môže použiť výhodu zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov pri splnení nasledovných podmienok:

 • zamestnávateľ môže obstarať budovy, kódy KS 112 a 113 – ide o budovy s najmenej 2 bytovými jednotkami; každá bytová jednotka má podlahovú plochu najviac 100 m2
 • najmenej 70% budovy slúži na bývanie zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k spoločnosti
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom vo forme nájomného je u zamestnanca od dane oslobodené vo výške 100, resp. 350 eur/mesačne
 • limitovanie u spoločnosti – odpisy najviac do výšky príjmu z prenájmu sa neuplatní

Článok pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a. s., Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK