všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Vybavenie kuchynky a kancelárií pre zamestnancov z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH


14.9.2021

K častým otázkam podnikateľskej verejnosti patrí problematika uznávania výdavkov/nákladov na vybavenie kuchyniek a kancelárií pre zamestnancov za daňový výdavok. Zvlášť na prelome zdaňovacích období táto problematika nadobúda na význame, keď sa začína prehodnocovanie položiek zaúčtovaných v nákladoch z hľadiska posúdenia na účely zahrnutia do základu dane z príjmov a DPH. Preto v nasledujúcom krátkom príspevku máme za cieľ zhrnúť túto problematiku z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zákon o dani z príjmov

Uvedenú problematiku upravuje v ustanoveniach:

 • 19 ods. 2 písm. c) bod 1kde sa všeobecne uvádza, že uznaným daňovým výdavkom sú aj výdavky/náklady na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na: - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk; ale aj
 • § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. t)podľa ktorých je daňovým výdavkom:
  • výdavok/náklad vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka (alebo zaevidovaný v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11),
  • pričom ak výdavok môže mať aj charakter osobnej spotreby, je potrebné daňový výdavok zahrnovať do základu dane len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t).

To znamená, že na daňovú uznateľnosť výdavkov na vybavenie kuchynky (kávovar, umývačka riadu, chladnička, mikrovlnka, varná kanvica, kávovar) je možné aplikovať všeobecnú definíciu daňového výdavku podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov a ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bod 1. Výdavky/náklady na obstaranie zariadení do kuchynky pre zamestnancov je možné zahrnúť do daňových výdavkov:

 1. v plnej výške - za predpokladu, že tieto zariadenia využívajú zamestnanci počas pracovnej zmeny, čím zamestnávateľ vytvára vo svojej podstate pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov, hygienické vybavenie pracovísk, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 2. v pomernej výške - ak by niektoré zariadenie kuchynky bolo používané zamestnancom aj na súkromné účely mimo pracovnej zmeny, je potrebné pri uplatnení daňového výdavku postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov. Znamená to, že ak by zariadenie kuchynky bolo používané zamestnancom aj na súkromné účely mimo pracovnej zmeny (nepredpokladáme však, že by k takýmto situáciám dochádzalo v častých prípadoch, v zásade by mohlo ísť napr. o prípad využitia priestorov kuchyne a jedálne zamestnávateľa na súkromné rodinné oslavy a pod.), je potrebné do daňových výdavkov zahrnúť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku buď vo forme:
  • paušálnych výdavkov vo výške 80 % - ak ide o majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  • preukázateľných výdavkov - v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Ak by k aplikácii tohto ustanovenia o zahrnovaní výdavkov/nákladov spojených s využívaním majetku aj na súkromné účely len sčasti, do daňových výdavkov neprišlo, potom by zamestnávateľ za použitie majetku na súkromné účely bol povinný požadovať od zamestnanca úhradu alebo hodnotu nepeňažného plnenia považovať za zdaniteľný príjem zamestnanca.

Obdobne je potrebné posudzovať aj vybavenie kancelárii (počítače, telefóny...), pričom daňová uznateľnosť výdavkov vynaložených na vybavenie kancelárii sa posudzuje bez ohľadu na stupeň pracovnej pozície zamestnanca, ktorý má dané predmety v kancelárii (výnimkou sú umelecké diela, ktoré sú v súlade s § 23 zákona o dani z príjmov považované za neodpisovaný hmotný majetok).

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Z pohľadu možnosti/uznateľnosti odpočítania dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) zahrnutej v cenách vyššie uvedených tovarov, DPH predstavuje všeobecnú daň zo spotreby. Jej cieľom je zdaniť finálnu spotrebu tovarov a služieb.

Platiteľ dane môže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane. Ak platiteľ dane použije prijaté tovary, služby a majetok aj na iný účel ako na svoje podnikanie, nárok na odpočítanie dane mu vzniká len v rozsahu, v akom použil majetok/služby na účely svojho podnikania, t. j. odpočíta daň len v pomere, ktorý zodpovedá rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia (§ 50 ZDPH).

ZÁVER:

DPH, na ktorú nevznikol nárok na odpočítanie, zaúčtovaná do nákladov platiteľa dane, nie je v tomto prípade uznaným daňovým výdavkom v súlade s § 21 ods. 2 písm. i) ZDP vždy, ak sa viaže k nákladu/výdavku, ktorý nie je uznaným daňovým výdavkom. Eliminuje tak daňové bremeno, ktoré má znášať výlučne konečný spotrebiteľ. Ako také je podmienené buď existenciou priamej a bezprostrednej súvislosti medzi plneniami uskutočnenými platiteľom dane na vstupe a ich použitím a premietnutím do ceny zdaniteľných plnení uskutočňovaných platiteľom na výstupe.

Otázky v oblasti dane z príjmov sú stále zaujímavou témou najmä s ohľadom na rôznorodosť situácií a prípadov, ktoré so sebou prináša aplikácia zákona v praxi.  Problematikou dane z príjmov, so zameraním na zdaňovanie príjmov právnických osôb, sa budeme zaoberať na našom online webinári: „Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021“, pod vedením skúseného lektora Ing. Petra Horniačka, dňa 28.9.2021

Článok pre Vás pripravil: Ing. Peter Horniaček – špecialista na daň z príjmov, vedúci oddelenia dane z príjmov Ministerstva financií SR, lektor odborných seminárov a autor mnohých článkov a publikácii.

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK