všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Viete, kto je „mikrodaňovníkom“?


16.2.2021

Aké podmienky musí daňovník splniť pre získanie štatútu mikrodaňovníka?

Mikrodaňovník – je definovaný  v § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov, pričom ide o:

  • fyzickú osobu - ktorej zdaniteľné príjmy/výnosy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie nepresahujú zákonom stanovenú sumu
  • právnickú osobu - ktorej zdaniteľné príjmy/výnosy za zdaňovacie obdobie nepresahujú zákonom stanovenú sumu 49 790 eur, s odvolaním na § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

Postavenie mikrodaňovníka môže nadobudnúť daňovník prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021, pričom získava nasledovné výhody:

1. zvýhodnená sadzba dane z príjmov – 15%

2. výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku (HM) zaradeného do obchodného majetku v odpisových skupinách 0  až 4, okrem automobilov so vstupnou cenou ≥ 48 000 eur

  • ročný odpis vo výške, akú si určí mikrodaňovník ľubovoľne, maximálne však do výšky vstupnej ceny, na hmotný majetok nadobudnutý od 1.1.2021
  • zvýhodnený osobitný postup odpisovania hmotného majetku v každom roku, v ktorom je považovaný za mikrodaňovníka
  • povinnosť používať HM počas doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov – pri nedodržaní tejto podmienky – daňovník zvýši základ dane o kladný rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi podľa § 26 ods. 13 ZDP a odpismi, ktoré sú možné pri odpisovaní podľa § 27 a 28 (úprava zostatkovej ceny pri porušení v § 25 ods. 3 ZDP sa prepočíta spôsobom, ako keby bol majetok odpisovaný podľa § 27 alebo § 28 ZDP)
  • zrušenie limitu uznania daňového odpisu len do výšky príjmu z prenájmu HM zaradeného v odpisovej skupine 0 až 4

3. výhodnejšie umorovanie daňovej straty - až do výšky vykázaného základu dane, počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

4. zjednodušená tvorba opravných položiek (§ 20 ods. 23 ZDP) – vychádza sa výlučne zo spôsobu účtovania; použije sa na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.

Negatívne vymedzenie režimu mikrodaňovníka:

Mikrodaňovníkom nie je daňovník:

  • na ktorého je vyhlásený konkurz alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  • ktorý vstúpil do likvidácie,
  • ak jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka (s výnimkou úmrtia daňovníka),
  • ak je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie.

Problematikou zdaňovania príjmov fyzických osôb so zameraním na zostavenie daňového priznania za rok 2020 sa budeme zaoberať na webinári: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020 pod vedením lektorky Ing. Dagmar Bednárikovej, dňa 2. 3. 2021.

Článok pripravila: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK