všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Viete čo je „charitatívna reklama“ a kedy je príjem z charitatívnej reklamy od dane oslobodený?


29. 1. 2021

Neziskové organizácie na svoju činnosť využívajú príjmy z rôznych zdrojov. Jedným z týchto zdrojov je aj reklama, pričom príjmy z reklamy sú u neziskových organizácií považované podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) za zdaniteľné príjmy. Za účelom podpory financovania neziskového sektoru boli s účinnosťou od 1. 1. 2018 u vybraných typov neziskových organizácií  práve tieto príjmy z tzv. „charitatívnej reklamy“ oslobodené od dane z príjmov, po splnená zákonom stanovených podmienok.  

Oslobodenie príjmov z tzv. charitatívnej reklamy je naviazané na zákonom stanovené podmienky uvedené v § 13 ods. 1 písm. k) ZDP:

 • nezisková organizácia má právnu formu:
  • - občianske združenie
  • - nadácia
  • - neinvestičný fond alebo
  • - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • limit maximálne v sume 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie - bez ohľadu na počet objednávateľov reklám, od ktorých tomuto daňovníkovi predmetné príjmy z reklám plynú. To znamená, že ZDP nestanovuje podmienku oslobodenia vo výške 20 000 eur od každého objednávateľa reklamy ale dôležitá je kumulatívna výška príjmov z reklám
 • sumu oslobodených príjmov z reklám je daňovník povinný použiť len na charitatívne účely, vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP, ktorými sú:
 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • podpora a rozvoj športu
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
 • lehota na použitie príjmov na charitatívne účely je stanovená na koniec roka nasledujúci po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. V prípade, že daňovník túto lehotu nedodrží je povinný zvýšiť základ dane o výšku oslobodených príjmov alebo ich nepoužitú časť na charitatívne účely a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynula táto lehota, t.j. v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom ich prijal. ZDP vymedzuje prospektívne použitie príjmov z reklám, t.j. je možné použiť ich na úhradu nákladov (výdavkov) odo dňa fyzického obdržania príjmov na bankový účet alebo do pokladne

Pre zahrňovanie príjmov z charitatívnej reklamy do základu dane nie je podstatné ich zaúčtovanie do výnosov ale až ich fyzické prijatie napr. na bankový účet.

Príklad

Občianske združenie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva uzatvorilo v roku 2020 zmluvu o reklame „na charitatívne účely“ s obchodnou spoločnosťou na sumu 30 000 eur. V zdaňovacom období 2020 obdržalo občianske združenie príjmy z reklamy od spoločnosti vo výške 17 000 eur. Ako bude občianske združenie a obchodná spoločnosť  zahrňovať príjmy z reklamy do základu dane?

A/ postup u občianskeho združenia

V zdaňovacom období 2020 občianske združenie zaúčtovalo na základe zmluvy o charitatívnej reklame výnosy z reklamných služieb vo výše 30 000 eur na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb. Keďže v zdaňovacom období 2020 obdržalo občianske združenie iba príjmy vo výške 17 000 eur, rozdiel vo výške 13 000 eur sa nezahŕňa do základu dane na základe § 17 ods. 3 písm. m) ZDP a predstavuje odpočítateľnú položku od základu dane.

Suma vo výške 17 000 eur je pre občianske združenie v roku 2020:

- na jednej strane súčasťou základu dane z príjmov a 

- na druhej strane sú tieto príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) ZDP, vo výške 17 000 eur, pričom v rovnakej výške aj výdavky hradené z tejto charitatívnej reklamy vylučuje zo základu dane.

B/ postup u obchodnej spoločnosti

V zdaňovacom období 2020 obchodná spoločnosť zaúčtovala na základe zmluvy o charitatívnej reklame na ťarchu účtu 518 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, náklad  na reklamné charitatívne účely vo výše 30 000 eur a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky. Keďže v zdaňovacom období 2020 skutočne zaplatila občianskemu združeniu iba výdavok vo výške 17 000 eur, rozdiel vo výške 13 000 eur sa nezahŕňa do základu dane podľa § 17 ods. 19 písm. i) ZDP a predstavuje pripočítateľnú položku k základu dane.

Príklad

Obchodná spoločnosť uzatvorila v roku 2021 s občianskym združením zmluvu o charitatívnej reklame. Vo februári 2021 spoločnosť uhradila občianskemu združeniu sumu 15 000 eur. Občianske združenie túto sumu na základe darovacej zmluvy previedlo na inú nadáciu, ktorá tieto prostriedky použila do konca roka 2021 na účely podľa § 50 ods. 5 ZDP. Splnilo občianske združenie podmienky pre oslobodenie príjmu vo výške 15 000 eur?

Základnou podmienkou na uplatnenie oslobodenia príjmu plynúceho z tzv. charitatívnej reklamy je použitie týchto príjmov na ZDP vymedzený účel a to priamo daňovníkom, ktorému tieto prostriedky plynuli na základe zmluvy o reklame. V tomto prípade prostriedky na účel podľa § 50 ods. 5 ZDP použila nadácia a nie občianske združenie. Keďže občianske združenie nepoužilo prostriedky na účel podľa § 50 ods. 5 ZDP, nesplnilo podmienku na oslobodenie týchto príjmov a v prípade, že uvedenú sumu nepoužije do konca roka 2022 na účely podľa § 50 ods. 5 ZDP, bude povinné za zdaňovacie obdobie 2022 zvýšiť si základ dane o sumu 15 000 eur.

Problematikou účtovania a zdaňovania neziskových organizácií, osobitosťami tohto sektora oproti podnikateľským subjektom sa budeme zaoberať na webinári: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách, pod vedením lektoriek z Ministerstva financií SR - Ing. Jany Vrškovej a Ing. Michaely Vidovej, dňa 5. 2. 2021.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Michaela Vidová, Ministerstvo financií SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies