Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daňový bonus

  30. 1. 2024

  Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  11/DZPaU/2024/MU

  Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 08.12.2023 schválila zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (ďalej len „zákon č. 508/2023 Z. z.“). Týmto zákonom sa v čl. I mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Zákon č. 508/2023 Z. z. nadobúda účinnosť 01.01.2024. Novelizované znenie ZDP umožňuje daňovníkovi, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie uplatniť, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, za zdaňovacie obdobie roku 2023:

  • sumu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky“) podľa § 33a alebo 
  • sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“) podľa § 52zzy ZDP.

  Za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP, vydáva oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva predmetné usmernenie.

  1. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023

  V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úveroch“) na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o úveroch (napr. banka, zahraničná banka, ktorá má povolenie NBS podľa osobitného predpisu a ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje alebo sľubuje poskytnúť úver na bývanie) okrem stavebnej sporiteľne (§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) spotrebiteľovi na tieto účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
  • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
  • zmena dokončenej stavby [§ 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov] určenej na bývanie (ďalej len „úver na bývanie“).

  Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa na účely § 1 ods. 6 zákona o úveroch rozumie rodinný dom alebo byt podľa § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

  1.1. Podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

  V súlade s § 33a ods. 1 ZDP v znení účinnom do 31.12.2023 daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (§ 1 ods. 7 zákona o úveroch), ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

  • najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
  • priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „priemerná mesačná mzda zamestnanca) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP.

  Daňovník (dlžník), ktorý uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie, sám zistí, či on alebo jeho spoludlžník (spoludlžníci) prekročili alebo neprekročili ustanovenú sumu príjmu pre vznik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky. Túto skutočnosť zisťuje, napr. z dokladu, ktorý zamestnávateľ vystavuje každému zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) alebo z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“).

  Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté (§ 33a ods. 2 ZDP).

  V súlade s § 33a ods. 4 ZDP ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“),

  • podmienku podľa § 33a ods. 1 písm. a) ZDP (podmienku veku) musí spĺňať aj spoludlžník,
  • priemerný mesačný príjem podľa § 33a ods. 1 písm. b) ZDP dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca,
  • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

  Podmienky priemerného mesačného príjmu dlžníka a spoludlžníkov [§ 33a ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. b) ZDP] musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie (§ 33a ods. 5 ZDP).

  Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ods. 6 ZDP).

  Príklady:

  1. Daňovník (dlžník), ktorý podal žiadosť o úver 24.07.2022, nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak v deň podania žiadosti o úver, t. j. 24.07.2022 dosiahol 36 rokov veku. Ak by daňovník 36 rokov dosiahol 25.07.2022, potom by ustanovenú podmienku (podmienku veku) splnil.
  2. Daňovník (dlžník), ktorý podal žiadosť o úver 24.07.2022, nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak jeho manželka (spoludlžník), v deň podania žiadosti, t. j. 24.07.2022 nedosiahla 18 rokov veku.

  1.2. Spôsob výpočtu a doba nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

  Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa § 33a ods. 1 ZDP, najviac však do výšky 400 € za rok (§ 33a ods. 3 ZDP).

  Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej v § 33a ods. 3 ZDP pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila (§ 33a ods. 7 ZDP).

  V súlade s § 26a zákona o úveroch veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie, na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky (ďalej len „potvrdenie z banky“), a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom.

  Daňovník si vypočíta daňový bonus na zaplatené úroky na základe údajov, ktoré bude mať uvedené v potvrdení z banky. V potvrdení z banky bude okrem iného uvedený aj deň, od ktorého je úver na bývanie úročený a taktiež výška úrokov zaplatených v kalendárnom roku z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 €.

  Príklad:

  Daňovník, ktorý v roku 2023 zaplatí úroky v sume 1 000 € a úver na bývanie je úročený od februára 2023, uplatní si daňový bonus na zaplatené úroky v sume 366,63 € [(50 % zo sumy 1 000 € = 500 €, pričom maximálna suma za kalendárny rok je 400 €), preto pomerná časť zo 400 € pripadajúca na rok 2023 predstavuje sumu 366,63 € (400/12*11)].

  Príklad:

  Daňovník, ktorý v roku 2023 zaplatí úroky v sume 760 € a úver na bývanie je úročený od novembra 2018, si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky v sume 316,70 € [(50 % zo sumy 760 € = 380 €, pričom keďže ide o uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky v piatom roku, uplatní sa len pomerná časť daňového bonusu na zaplatené úroky pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila, t. j. suma 316,70 € (380/12*10 max. 400/12*10)].

  1.3. Uplatnenie a preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky

  Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.

  Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ZDP zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP (§ 33 ods. 9 ZDP). Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku (§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.).

  Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie v súlade s § 32 ods. 10 ZDP, a to potvrdením z banky, ktorého kópia je prílohou daňového priznania.

  Daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ods. 1 až 9 ZDP si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33a ods. 10 ZDP).

  V súlade s § 33a ods. 11 ZDP, ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi. Podmienky podľa § 33a ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 písm. b) a c) ZDP sa neuplatnia, pričom ustanovenia § 33a ods. 1 ZDP úvodnej vety a ods. 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daňovníka.

  1.4. Prechodné ustanovenia

  Podľa prechodného ustanovenia § 52zzy ods. 1 ZDP sa pri zmluvách o úvere na bývanie, ktoré boli uzatvorené najneskôr do 31.12.2023 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa ustanovenia § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023.

  Daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, nevzniká v súlade s § 52zzy ods. 15 ZDP nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023, ak je súčasne dlžníkom alebo spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom od 01.01.2024.

  2. Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  V § 52zzy ods. 3 ZDP sa zavádza možnosť uplatnenia daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie roka 2023. Daňovník pri uplatnení daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie roka 2023 postupuje spôsobom podľa vymedzených odsekov § 52zzy ZDP, ak neuplatní postup pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023.

  Daňovník sa teda môže rozhodnúť, či za zdaňovacie obdobie roku 2023 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023, alebo uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP.

  2.1. Podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  Podľa § 52zzy ods. 4 ZDP vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období roku 2023 vypočítaný:

  • z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami,
  • ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, čo predstavuje sumu 2 086,40 € (1,6 násobok sumy 1 304 €).

  Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP.

  V prípade uplatňovania nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky ZDP neustanovuje podmienku veku dlžníka.

  V súlade s § 52zzy ods. 8 ZDP, ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, spolu s iným spoludlžníkom, priemerný mesačný príjem podľa § 52zzy ods. 4 ZDP dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022 (t. j. sumy 2 086,40 €). Zároveň platí, že spoludlžníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevzniká.

  Daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie nevzniká v súlade s § 52zzy ods. 9 ZDP nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky a na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023.

  V zmysle § 52zzy ods. 5 ZDP sa za tú istú zmluvu o úvere na bývanie považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu, ktorým je § 1 ods. 6 a 7 zákona o úveroch na bývanie tým nie sú dotknuté.

  V súvislosti s uplatnením daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky vydalo MF SR tlačovú správu, v ktorej sa okrem iného uvádza:

  REFIXOVANIE - zmena úrokovej sadzby, ktorej dôsledkom je zmena výšky splátky v banke, v ktorej si klient zobral úver.

  REFINANCOVANIE - prenesenie si úveru do inej banky, za účelom získania výhodnejších podmienok (najmä nižšia úroková sadzba). V tomto prípade však vzniká úplne nová zmluva s novými podmienkami a parametrami splátok.

  V prípade refinancovaných úverov (teda úverov, ktoré si klient v minulosti „preniesol“ do inej banky) platí niekoľko základných podmienok:

  • Dôležité je, kedy bolo refinancovanie („prenesenie“ do inej banky) realizované
  • Aký účel je na úverovej zmluve.

  Vo všeobecnosti platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť po REFIXÁCII – teda po úprave výšky splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

  Pomoc vo forme daňového bonusu je však možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli REFINANCOVANÉ v minulosti, musí však byť súčasne splnených niekoľko podmienok:

  • K refinancovaniu došlo najneskôr do 31.12.2022.
  • Došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii (pozn.: dôležité je, odkedy platíte zvýšenú splátku, napr. výročie fixácie mohlo nastať už v decembri 2022, podstatné je, že prvú zvýšenú splátku platíte až v januári 2023, čo je v poriadku).
  • V novej úverovej zmluve je uvedený aspoň jeden z účelov a to:
   • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
   • výstavba alebo
   • rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.“

  2.2. Spôsob výpočtu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  Výpočet daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je ustanovený v § 52zzy ods. 6 ZDP. Daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 € za rok.

  Uvedený spôsob výpočtu sa použije počas celého obdobia uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak k zmene výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 €. Primerane sa postupuje aj pri uplatnení pomernej časti maximálnej sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

  V súlade s § 52zzy ods. 7 ZDP sa zaplatenou ročnou splátkou pre účely daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 6 ZDP rozumie úhrn zaplatenej istiny a úroku dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie.

  V súlade s § 26b zákona o úveroch na bývanie veriteľ okrem stavebnej sporiteľne (ďalej len „banka“) je na účely uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie vydať a doručiť potvrdenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 zákona o úveroch na bývanie (ďalej len „potvrdenie podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie“). V potvrdení podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie sa okrem identifikačných údajov dlžníka a spoludlžníka uvádza napr.:

  • výška referenčnej splátky v roku 2022, ktorou je priemerná mesačná splátka úveru na bývanie dlžníka v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti dlžníka, vypočítaná za kalendárne mesiace, v ktorých dlžník skutočne takúto splátku splatil;
  • kalendárny mesiac, v ktorom dlžník v roku 2023 začal platiť zvýšenú mesačnú splátku úveru na bývanie z dôvodu zmeny fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo prvej zmeny variabilnej sadzby úveru na bývanie v roku 2023 (banka túto skutočnosť označí znakom „x“ v riadku 1 tabuľky potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie),
  • mesačné splátky úveru na bývanie, ktoré dlžník v roku 2023 platil v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti dlžníka, za jednotlivé kalendárne mesiace (banka ich uvedie v riadku 2 tabuľky potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie),
  • kladné rozdiely výšky mesačnej splátky úveru na bývanie a referenčnej splátky (banka ich uvedie v riadku 3 tabuľky potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie). Z údajov uvedených v riadku 3 tabuľky potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie daňovník vyčísli výšku daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v súlade s § 52zzy ods. 6 ZDP.

  Príklad:

  Daňovníkovi, ktorému vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, banka vystavila potvrdenie podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie, v ktorom uviedla okrem iného referenčnú splátku v roku 2022 v sume 900 €, mesiac začatia platenia zvýšenej mesačnej splátky apríl 2023, výšku mesačnej splátky úveru na bývanie za mesiace apríl až december 2023 v sume 1 140 € a kladný rozdiel za mesiace apríl až december 2023 v sume 240 € mesačne. Daňovník si vypočíta nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky ako 75 % zo sumy 240 € = 180 €, max. 150 € a uplatní nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v sume 1 350 € (150 € x 9 mesiacov).

  Príklad:

  Daňovníkovi, ktorému vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, banka vystavila potvrdenie podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie, v ktorom uviedla okrem iného referenčnú splátku v roku 2022 v sume 900 €, mesiac začatia platenia zvýšenej mesačnej splátky január 2023 a november 2023, výšku mesačnej splátky úveru na bývanie za mesiace január až október 2023 v sume 1 058,46 € mesačne a za mesiace november a december 2023 v sume 1 147,20 € mesačne a kladný rozdiel za mesiace za mesiace január až október 2023 v sume 158,46 € mesačne a za mesiace november a december 2023 v sume 247,20 € mesačne. Daňovník si vypočíta mesačný nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za mesiace január až október 2023 ako 75 % zo sumy 158,46 = 118,845 €, po zaokrúhlení 118,85 € mesačne a mesačný nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za mesiace november až december 2023 ako 75 % zo sumy 247,20 € = 185, 40 €, max. 150 € a uplatní nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v sume 1 488,50 € (118,85 € x 10 mesiacov + 150 € x 2 mesiace).

  2.3. Uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky

  O sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky sa v zmysle § 52zzy ods. 10 ZDP znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33 ZDP, ak si daňový bonus podľa § 33 ZDP uplatňuje.

  V súlade s § 52zzy ods. 11 ZDP daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ZDP zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a sumou dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP. Pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku (§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.).

  Ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38 ZDP. Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.

  Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 11 ZDP si môže v súlade s § 52zzy ods. 12 ZDP uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

  V súlade s § 52zzy ods. 13 ZDP sa pre uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 12 ZDP rovnako použijú § 9 ods. 2 písm. n), § 32 ods. 10, § 37 ods. 5 a 6, § 38 ods. 4 až 7, § 39 ods. 6, ods. 9 písm. b) a ods. 15, § 40 ods. 9 až 12, § 46a a § 50 ods. 1 písm. a) ZDP.

  V zmysle uvedeného je napr. daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky oslobodený od dane [§ 9 ods. 2 písm. n) ZDP], potvrdenie podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie je prílohou daňového priznania (§ 32 ods. 10 ZDP), resp. žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 37 ods. 5 ZDP).

  2.4. Prechodné ustanovenia

  Daňovníkovi, ktorému bol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z. v zmysle § 52zzy ods. 14 ZDP nárok:

  • na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023 alebo
  • na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom od 01.01.2024 alebo
  • na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 12 ZDP

  prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

  3. Postup vyplňovania daňových dokumentov pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky alebo daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  V súvislosti s vyššie uvedenými legislatívnymi zmenami vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Informáciu k postupu pri vypĺňaní tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023 k postupu daňovníkov pri vypĺňaní tlačív podľa ZDP v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

  3.1. Postup daňovníka pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 podaním daňového priznania

  Daňovník, ktorý splnil zákonné podmienky podľa § 52zzy ZDP na uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, uvedie sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorú vypočíta z údajov potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie ktorého kópia je prílohou daňového priznania:

  • v IX. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ daňového priznania pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP č. MF/013085/2023-721 (ďalej len „DP FO typ A“);
  • v XIII. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ daňového priznania pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 ZDP č. MF/013086/2023-721 (ďalej len „DP FO typ B“).

  Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste na osobitné záznamy daňovníka sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie). Vypočítaná úhrnná suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za všetky kalendárne mesiace roku 2023 sa uvedie:

  • na riadku 63 DP FO typ A; riadky 64 – 67 DP FO typ A sa vyplnia nadväzne.
  • na riadku 123 DP FO typ B; riadky 124 – 127 DP FO typ B sa vyplnia nadväzne.

  Ak daňovník žiada správcu dane o vyplatenie sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, označí (zaškrtne) políčko, ktorým žiada o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona:

  • v XI. oddiele DP FO typ A;
  • v XIV. oddiele DP FO typ B.

  Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, IV. oddiel DP FO typ A alebo DP FO typ B nevypĺňa. Upozorňujeme, že

  • vyplnením údajov v IV. oddiele DP FO typ A alebo DP FO typ B daňovník deklaruje uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP;
  • nevyplnenie údajov v IV. oddiele DP FO typ A alebo DP FO typ B a súčasné vyplnenie riadku 63 v DP FO typ A, resp. riadku 123 v DP FO typ B a miesta pre osobitné záznamy, sa bude považovať za uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

  3.2. Postup zamestnanca pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

  Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti „Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca“ a časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ nevypĺňa. Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste pre osobitné záznamy zamestnanca sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie). K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 na preukázanie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec predloží zamestnávateľovi príslušné doklady podľa § 37 ods. 5 ZDP (kópia potvrdenia podľa § 26b zákona o úveroch na bývanie).

  3.3. Postup zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, pri uplatnení nároku zamestnanca na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023

  Ročné zúčtovanie

  Ak zamestnanec splnil zákonné podmienky podľa § 52zzy ZDP na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prizná nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v súlade so ZDP a sumu nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedie na riadku 15 ročného zúčtovania a riadky 16 a 17 sa vyplnia nadväzne.

  Ak zamestnanec, ktorý si v rámci ročného zúčtovania za rok 2023 uplatnil daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, požiada zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vystavenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania doplneného o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (II. časť), v tabuľke doplneného dokladu sa namiesto daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona uvedie suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorá bola v úhrne zamestnancovi vrátená do dátumu vyplnenia tohto dokladu. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

  Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad")

  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania vyplatí daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 do výšky ustanovenej týmto zákonom. O vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky alebo jeho časť zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7 ZDP. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP alebo jeho časť uvedie v tlačive prehľadu

  • v I. časti na riadku 7;
  • v II. časti na riadku D, E a F;
  • v III. časti, ak požiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP na príslušnom riadku spolu so sumou rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie") za zdaňovacie obdobie 2023

  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uvedie v tlačive hlásenia na strane 2 do počtu zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ktorým bol priznaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP a do úhrnnej sumy započíta aj priznanú sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

  V tlačive hlásenia v časti V. na riadku 9 sa uvedie údaj z riadku 15 ročného zúčtovania zamestnanca, pričom môže ísť o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP.

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Vybrané aspekty pracovného práva z pohľadu teórie a praxe

  JUDr. Radoslava Lichnovská
  Mgr. Soňa Filipová

  Mohlo by vás zaujímať

  16/DZPaU/2024/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

  16/DZPaU/2024/IInformáciao novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov[Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a st...

  FS varuje občanov, opäť sa šíri podvodný email

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na vrátenie finančných prostriedkov. Mail obsahuje falošné informácie a FS takýto email...

  Finančná správa upozorňuje na ďalší podvodný email

  BRATISLAVA – 27.03.2024: Finančná správa (FS) opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email v súvislosti s vrátením financií investovaných do krypt...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.