všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu


4. 10. 2021

Výber z príkladov, ktorými sa budeme zaoberať na našom 2-dňovom online webinári na tému: „Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty

Príklad č. 1: prednáška – 1. časť - k „tovarovým transakciám“

Na základe objednávky tovaru nemecká firma, s nemeckým DE IČ DPH, dňa 08.01.2021 vyhotovila v prospech platiteľa „ostrú“ faktúru na dodávku tovaru, ktorú platiteľ dostal dňa 10.01.2021. Preprava tovaru z Nemecka na Slovensko, ktorú zabezpečoval dodávateľ a dodanie tovaru podľa dodacieho listu sa uskutočnili v ten istý deň:

1.situácia: - dňa 07.02. 2021 

2.situácia: - dňa 01.03. 2021.

Platiteľ podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie I/2021 dňa 24.02. 2021.

Otázka znie, kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v týchto dvoch situáciách?

Riešenie:

Pri riešení je potrebné vychádzať z § 20 v spojitosti s § 11 zákona o DPH.

Podľa § 20 zákona o DPH, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká:

  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
  • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

V zmysle § 11 ods. 1 zákona o DPH na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Na základe citovaných ustanovení vzniká daňová povinnosť:

1. situácia: - pri nadobudnutí tovaru dňom vyhotovenia faktúry dňa 08.01. 2021; platiteľ prizná daňovú povinnosť z nadobudnutého tovaru v daňovom priznaní za mesiac I/2021.

Odôvodnenie: nakladať s tovarom ako vlastník mohol platiteľ  dňa 07.02.2021.

„Hraničný“ dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a)  zákona o DPH je 15. deň nasledujúceho mesiaca t. j. 15.03.2021, avšak pred týmto dátumom bola vyhotovená dňa 08.01.2021 faktúra na dodávku tovaru (nie tzv. „predfaktúra“, resp. nie tzv. „zálohová faktúra“), pričom => a to je dôležité, tovar bol fyzicky prepravený z Nemecka na Slovensko dňa 07.02.2021 do podania daňového priznania za mesiac I/2021 (do 24.02.2021), v ktorom sa priznala daňová povinnosť podľa dátumu vyhotovenia faktúry, čiže do podania daňového priznania platiteľom za dané zdaňovacie obdobie je naplnený pojem nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa citovaného § 11 zákona o DPH, a preto sa v tomto prípade určí dátum vzniku daňovej povinnosti podľa dátumu vyhotovenia faktúry. (V minulosti existoval názor, že pokiaľ sa vyhotoví „ostrá“ faktúra pred dodaním tovaru, tak sa nikdy nemôže určiť dátum vzniku daňovej povinnosti podľa dátumu jej vyhotovenia – tento názor bol však prekonaný).

2. situácia: - pri nadobudnutí tovaru 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, t. j. 15.04. 2021; platiteľ prizná daňovú povinnosť z nadobudnutého tovaru v daňovom priznaní za mesiac IV/2021.

Odôvodnenie: nakladať s tovarom ako vlastník mohol platiteľ dňa 01.03. 2021.

„Hraničný“ dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a)  zákona o DPH je 15. deň nasledujúceho mesiaca t. j. 15.04.2021. Pred týmto dátumom bola síce vyhotovená dňa 08.01.2021 faktúra na dodávku tovaru, ale v tomto prípade, nie je možné stanoviť dátum vzniku daňovej povinnosti podľa jej dátumu vyhotovenia, pretože do podania daňového priznania za I/2021 (do 24.02.2021), v ktorom by sa priznala daňová povinnosť podľa dátumu vyhotovenia faktúry nebol tovar fyzicky prepravený z Nemecka do tuzemska a teda nie je naplnený obsah pojmu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v zmysle § 11 ods. 1 zákona o DPH.

Príklad č. 2: prednáška – 2. časť - k „službovým transakciám“

Prenajímateľ – platiteľ DPH na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy na 1 rok vyhotovil nájomcovi faktúru  za nájom stroja  za II. Q 2021 v nasledovnom znení:

Deň vyhotovenia fa 29.03.2021, splatnosť 15 dní, nájomné v sume 1 200 € z toho ZD = 1 000 € a 20% DPH = 200 €. Nájomca uhradil faktúru dňa 02.04.2021.

Otázka znie, kedy je deň dodania služby, kedy vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi.

Riešenie:

Pri riešení je potrebné vychádzať:

  • z § 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH; podľa ktorého faktúra musí obsahovať dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  • z § 19 ods. 3 zákona o DPH; podľa ktorého ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, s výnimkou podľa písmen a) až e). Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách,
  • z § 19 ods. 2 zákona o DPH; podľa ktorého daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

Na základe citovaných ustanovení je možné uviesť:

Ide o opakovane dodávanú službu, ktorej deň dodania (i keď doslovne tento text nie je na faktúre uvedený) sa zhoduje s dátumom vyhotovenia faktúry t. j. 29.03.2021, čo vyplýva z citovaného § 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH.

I keď z pohľadu „sedliackeho rozumu“ sa zdá nelogické, aby deň dodania služby nájomného za II.Q 2021 bol deň predchádzajúci mesiacom (apríl, máj, jún), kedy dôjde ku skutočnému plynutiu doby nájmu, z pohľadu § 19 ods. 3 zákona o DPH je tento deň prenajímateľom určený správne.

V tomto prípade aplikujúc § 19 ods. 3 zákona o DPH je najneskorší deň dodania služby nájmu za II. Q 2021 v posledný deň nájomného obdobia – 30.06. 2021; avšak citované ustanovenie neohraničuje,  kedy môže byť „najskôr“ dodaná opakovaná služba. Ak ju prenajímateľ určil v hociktorý deň pred posledným dňom nájomného obdobia (vrátane tohto dňa), za ktoré požaduje platbu, postupuje správne. V tomto prípade teda prenajímateľovi vzniká daňová povinnosť 29.03. 2021, ktorú prizná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie III/2021.

 

Článok pre Vás pripravil: Ing. Martin Ťažký – Finančné riaditeľstvo SR, špecialista na daň z pridanej hodnoty, lektor odborných seminárov za oblasť dane z pridanej hodnoty.

 

Otázky a aplikácia jednotlivých ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty v každodennej praxi sú stále zaujímavou a žiadanou témou, preto aj my sa touto problematikou budeme zaoberať na našom 2-dňovom online webinári: „Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty“, pod vedením skúseného lektora, Ing. Martina Ťažkého, v dňoch 26. a 27.10.2021

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies