všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie


28. 6. 2021

Právna úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Jej obsah predstavujú pravidlá, ktoré umožňujú po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie.

Investičný majetok, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie § 54d zákona o DPH, je definovaný v § 54 ods. 2 písm. a) tohto zákona. Investičným majetkom sa na účely ustanovenia § 54d zákona o DPH rozumejú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 € a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Odpočítateľná daň pri kúpe hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie

Vychádzajúc z § 49 ods. 5 zákona o DPH platí, že platiteľ dane, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o dani z príjmov") odpisovaným majetkom a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie (napríklad súkromnú spotrebu platiteľa dane alebo jeho zamestnancov), sa môže rozhodnúť, okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Ak sa platiteľ dane, okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH rozhodne, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu (§ 8 ods. 3 zákona o DPH) alebo dodanie služby za protihodnotu (§ 9 ods. 2 zákona o DPH).

Z ustanovenia § 49 ods. 5 zákona o DPH teda vyplýva, že platiteľ dane, ktorý kúpi hnuteľný investičný majetok, okrem majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH a pri jeho kúpe predpokladá, že okrem použitia na podnikanie ho použije aj na iný účel ako na podnikanie, má tak pri odpočítaní dane dve alternatívy:

Alternatíva "A"

Z ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ dane má právo na okamžité a úplné odpočítanie dane pri kúpe hnuteľného investičného majetku, ktorý zaradí do svojho obchodného majetku a súčasne je z dôvodu použitia majetku aj na iný účel ako na podnikanie povinný podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH zdaňovať užívanie hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. To znamená, že pri kúpe hnuteľného investičného majetku si platiteľ dane uplatní odpočítanie dane v plnej výške a pri jeho použití na iný účel ako na podnikanie uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, a to za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom je majetok použitý aj na iný účel ako na podnikanie. Užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie, sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Na platiteľa dane, ktorý si uplatní pri kúpe hmotného investičného majetku odpočítanie dane v plnej výške a pri použití majetku na iný účel ako na podnikanie uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, sa však úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku podľa § 54d zákona o DPH nevzťahuje.

Príklad č. 1:

Platiteľ dane kúpil motorové vozidlo v cene 18 000 €, z toho cena bez dane 15 000 €, DPH 3 000 €. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vie, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané zamestnancom na jeho súkromné účely, a to v rozsahu 85 % na podnikanie a 15 % na súkromné využitie zamestnancom. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň v plnej výške 3 000 €.

Užívanie motorového vozidla zamestnancom sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Základom dane sú podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH náklady na službu. Odvod dane sa uskutoční za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom bude motorové vozidlo použité na osobnú spotrebu zamestnanca. Na platiteľa dane sa nevzťahuje úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH.

Alternatíva "B"

Pri kúpe hnuteľného investičného majetku si platiteľ dane uplatní odpočítanie dane vo výške, v akej predpokladá použitie kúpeného majetku na podnikanie. Následné použitie majetku na iný účel ako na podnikanie nezdaňuje, pretože sa nepovažuje za dodanie služby za protihodnotu. Pomer použitia hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Príklad č. 2:

Platiteľ dane kúpil motorové vozidlo v cene 18 000 €, z toho cena bez dane je 15 000 € a DPH 3 000 €. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vie, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané zamestnancom na jeho súkromné účely, a to v rozsahu 85 % na podnikanie a 15 % na súkromné využitie zamestnancom. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň vo výške predpokladaného použitia na podnikanie - 85 %, t.j. 2 550 € (3 000 € x 85 %), čo predstavuje pomernú výšku dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH.

Keďže platiteľ dane neodpočítal časť dane vo výške 450 €, ktorá zodpovedá použitiu motorového vozidla na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie za dodanie služby za protihodnotu. Na platiteľa dane sa tak vzťahuje úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH pri zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie.

Pomerná časť odpočítanej dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH zodpovedajúca použitiu hnuteľného investičného majetku na podnikanie môže ďalej podliehať ďalšiemu kráteniu tejto dane, ak platiteľ dane majetok používa v rámci podnikania na činnosti podliehajúce zdaneniu, ako aj na činnosti oslobodené od dane. V takomto prípade sa vstupná daň podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH (vstupná daň v rozsahu použitia na účely podnikania) musí prepočítať koeficientom vypočítaným podľa § 50 zákona o DPH. Uvedené vyplýva z poslednej vety § 49 ods. 5 zákona o DPH, kde je uvedené, že ustanovenie § 49 ods. 4 zákona o DPH nie je ustanovením § 49 ods. 5 zákona o DPH dotknuté.

Úprava odpočítanej dane

Platiteľ dane, ktorý odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH pri hnuteľnom hmotnom majetku a tento majetok je investičným majetkom uvedeným v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento majetok nadobudol, zmení rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Podmienkou pre uplatnenie úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH je, že platiteľ dane odpočítal pomernú časť vstupnej dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH a následne zmení pôvodne stanovený rozsah použitia majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH spočíva v tom, že keď dôjde k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, aby sa v zákonom stanovenom období zohľadnili zmeny v používaní hnuteľného investičného majetku na podnikanie.

Ak si pri kúpe hnuteľného investičného majetku, pri ktorom predpokladá použitie na podnikanie a aj na iný účel ako podnikanie, platiteľ dane uplatní odpočítanie dane v plnej výške, pri jeho použití na iný účel ako na podnikanie uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, a to za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom je majetok použitý aj na iný účel ako na podnikanie. Základom dane sú podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH náklady na službu. Na platiteľa dane, ktorý si uplatní pri kúpe hnuteľného investičného majetku odpočítanie dane v plnej výške a pri použití majetku na iný účel ako na podnikanie sa tak uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, sa nevzťahuje úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku podľa § 54d zákona o DPH.

Príklad č. 3:

Príspevková organizácia bola zriadená obcou na plnenie úloh obce ako údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene a pod., ktoré nie sú predmetom dane. Okrem toho príspevková organizácia vykonáva stavebné práce pre iné subjekty ako obec, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť a je registrovaná za platiteľa dane. Príspevková organizácia v marci 2020 kúpila výkopový stroj, pričom predpokladala, že stroj bude používaný aj na ekonomickú činnosť aj na činnosť, ktorá nie je predmetom dane, a to v rozsahu 80 % na podnikanie a 20 % na plnenie úloh obce. Príspevková organizácia si uplatnila odpočítanie vstupnej dane v pomernej výške 80 %. Príspevková organizácia od júla 2021 zmenila pôvodne stanovený rozsah použitia stroja na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, a to v pomere 60 % na stavebné práce pre iné subjekty a 40 % na plnenie úloh obce.

Príspevková organizácia je povinná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2021 vykonať úpravu odpočítanej dane z kúpeného výkopového stroja podľa § 54d zákona o DPH.

Obdobie na úpravu odpočítanej dane

Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku je päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol hnuteľný hmotný majetok. V priebehu uvedeného 5-ročného obdobia je platiteľ dane povinný vykonať úpravu odpočítanej dane pri každej zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikateľské a nepodnikateľské účely.

Aj keď uplatňovanie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku je účinné od 1. januára 2019, povinnosť úpravy odpočítanej dane sa vzťahuje aj na hnuteľný investičný majetok, ktorý platiteľ dane nadobudol pred 1. januárom 2019, pri ktorého kúpe odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH a po 1. januári 2019 zmenil rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie a neuplynulo obdobie na úpravu odpočítanej dane, t.j. päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol hnuteľný investičný majetok.

Ak platiteľ dane nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi dane. To znamená, že ak bol hnuteľný investičný majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu, k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH dochádza až po ukončení finančného lízingu a odkúpení hnuteľného investičného majetku, ak ho platiteľ dane po odkúpení predpokladá použiť na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Počas trvania finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu, platiteľ dane prijímal službu. Ak bola prijímaná služba finančného lízingu platiteľom dane používaná na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, odpočítal daň podľa § 49 ods. 5 tretej vety zákona o DPH len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Pomer použitia služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Vykonanie úpravy odpočítanej dane

Úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku platiteľ dane vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia hnuteľného hmotného majetku, a to za každý kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia tohto majetku. Ak v priebehu 5-ročného obdobia na úpravu odpočítanej dane dôjde opätovne aj viackrát k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikateľské a nepodnikateľské účely, platiteľ dane znovu vykoná úpravu odpočítanej dane, čím sa opätovne upraví a zreálni výška odpočítanej dane pripadajúca na zvyšné kalendárne roky.

Platiteľ dane postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o DPH. Výpočet úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH v nadväznosti na prílohu č. 1 k zákonu o DPH vyjadruje nielen postup pri prvej zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, ale aj pri ďalších zmenách rozsahu použitia tohto majetku na účely podnikania a na iné účely ako na podnikanie.

Pri výpočte úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH v nadväznosti na prílohu č. 1 k zákonu o DPH sa upravuje vždy výška naposledy odpočítanej dane. Pri úprave odpočítanej dane postupuje platiteľ dane podľa nasledujúceho vzorca:

kde:

DD - predstavuje výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade záporného znamienka predstavuje dodatočne odpočítateľnú daň a v prípade kladného znamienka predstavuje dodatočne neodpočítateľnú daň.

DV - je daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady investičného majetku, pričom obstarávacou cenou je aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na obstaranie investičného majetku formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.

A - je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ mal právo naposledy odpočítať pri investičnom majetku, k výške dane vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastným nákladom investičného majetku; vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

B - je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ môže odpočítať pri investičnom majetku, k výške dane vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastným nákladom investičného majetku v kalendárnom roku, v ktorom nastanú dôvody na úpravu odpočítanej dane; vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

R - je počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia na úpravu odpočítania dane vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku.

Príklad č. 4:

Platiteľ dane kúpil v júli 2018 motorové vozidlo v cene 24 000 €, z toho cena bez dane je 20 000 € a DPH 4 000 €. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vedel, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané konateľom spoločnosti na jeho súkromné účely. Predpokladaný rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie je 85 % a na súkromné využitie konateľom spoločnosti je 15 %. Platiteľ dane uskutočňuje zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu, teda s nárokom na odpočítanie dane. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň vo výške predpokladaného použitia na podnikanie - 85 %, t.j. 3 400 € (4 000 € x 85 %), čo predstavuje pomernú výšku dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH.

Ako bude postupovať platiteľ dane, ak v marci 2021 zmení pôvodne stanovený rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie tak, že:

  1. od marca 2021 začne motorové vozidlo využívať na účely podnikania vo výške 70 % a na súkromné využitie konateľom spoločnosti vo výške 30 %,
  2. od marca 2021 začne motorové vozidlo využívať na účely podnikania vo výške 95 % a na súkromné využitie konateľom spoločnosti vo výške 5 %?

Platiteľ dane bude povinný v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2021, t.j. december 2021 (resp. IV. štvrťrok 2021), vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH takto:

Prípad č. 1:

DD = +240 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH vo výške + 240 € predstavuje pre platiteľa dane dodatočne neodpočítateľnú daň, ktorú bude povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

Prípad č. 2:

DD = -160 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH vo výške - 160 € predstavuje pre platiteľa dane dodatočne odpočítateľnú daň zo štátneho rozpočtu.

Vykonanie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku obstaranom formou finančného lízingu

Ak platiteľ dane nadobudne hnuteľný investičný majetok formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (ďalej len "finančný lízing"), pri ktorom po nadobudnutí majetku zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi dane. Ide o finančný lízing, ktorý nie je považovaný za dodanie tovaru v momente odovzdania predmetu lízingu. To znamená, že ak bol hnuteľný investičný majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu, k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH dochádza až po ukončení finančného lízingu a odkúpení hnuteľného investičného majetku, ak ho platiteľ dane po odkúpení predpokladá použiť na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Počas trvania finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu, platiteľ dane prijímal službu. Ak bola prijímaná služba finančného lízingu platiteľom dane používaná na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, odpočítal daň podľa § 49 ods. 5 tretej vety zákona o DPH len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Pomer použitia služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

V zmysle vzorca uvedenom v prílohe č. 1 k zákonu o DPH je totiž obstarávacou cenou potrebné rozumieť aj sumu splátok, ktoré platiteľ dane zaplatil pri obstaraní majetku formou finančného lízingu, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť momentom odovzdania predmetu nájmu.

Príklad č. 5:

Platiteľ dane uzatvoril v januári 2017 lízingovú zmluvu na motorové vozidlo v dohodnutej cene 48 000 € vrátane DPH vo výške 8 000 €. Zmluva stanovovala dobu trvania lízingu 36 mesiacov vrátane januára 2017, pričom výška mesačnej splátky bola stanovená na 800 €, z toho DPH 133,33 €. Po uplynutí 36 mesiacov a splnení všetkých podmienok lízingovej zmluvy má platiteľ dane právo rozhodnúť sa, či si motorové vozidlo za zostatkovú cenu od lízingovej spoločnosti odkúpi. Zostatková cena bola vyčíslená ako rozdiel medzi dohodnutou cenou vozidla a súčtom splátok zaplatených počas doby trvania nájmu. Počas doby trvania nájmu platiteľ dane využíval prijatú službu prenájmu na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie a z prijatej služby prenájmu si odpočítaval daň v pomernej výške podľa § 49 ods. 5 tretej vety zákona o DPH.

V januári 2020 sa platiteľ dane rozhodol odkúpiť motorové vozidlo od lízingovej spoločnosti za 19 200 €, z toho DPH 3 200 €. V januári 2020 si platiteľ dane pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň vo výške predpokladaného použitia na podnikanie - 80 %, t.j. 2 560 € (3 200 € x 80 %), čo predstavuje pomernú výšku dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH. Platiteľ dane v auguste 2020 zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie tak, že od augusta 2020 začal motorové vozidlo využívať na účely podnikania vo výške 60 % a na súkromné využitie zamestnancom vo výške 40 %.

Platiteľ dane je povinný v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2020 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH takto:

Vo vzorci podľa prílohy č. 1 k zákonu o DPH sa daňou na vstupe rozumie daň vzťahujúca sa k obstarávacej cene investičného majetku alebo vlastným nákladom investičného majetku, pričom obstarávacou cenou je aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na obstaranie investičného majetku formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.

DD = +640 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH vo výške + 640 € predstavuje pre platiteľa dane dodatočne neodpočítateľnú daň, ktorú je povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

Úprava odpočítanie dane verzus koeficient

Pomerná časť odpočítanej dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH zodpovedajúca použitiu hnuteľného investičného majetku na podnikanie môže ďalej podliehať ďalšiemu kráteniu tejto dane, ak platiteľ dane majetok používa v rámci podnikania na činnosti podliehajúce zdaneniu, ako aj na činnosti oslobodené od dane. V takomto prípade sa vstupná daň podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH (vstupná daň v rozsahu použitia na účely podnikania) musí prepočítať koeficientom vypočítaným podľa § 50 zákona o DPH. Uvedené vyplýva z poslednej vety § 49 ods. 5 zákona o DPH, kde je uvedené, že ustanovenie § 49 ods. 4 zákona o DPH nie je ustanovením § 49 ods. 5 zákona o DPH dotknuté.

Zo znenia opisu vzorca uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o DPH vyplýva, že platiteľ dane výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH neprepočítava koeficientom vypočítaným podľa § 50 zákona o DPH, ak hnuteľný investičný majetok používa v rámci podnikania na činnosti podliehajúce zdaneniu, ako aj na činnosti oslobodené od dane, keďže táto úprava je už zohľadnená vo výpočte podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o DPH.

Príklad č. 6:

Platiteľ dane kúpil v marci 2019 motorové vozidlo v cene 24 000 €, z toho cena bez dane 20 000 €, DPH 4 000 €. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vedel, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané konateľom spoločnosti na jeho súkromné účely. Predpokladaný rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie je 80 % a na súkromné využitie konateľom spoločnosti je 20 %. Platiteľ dane uskutočňuje zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu, ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od DPH bez nároku na odpočítanie dane. Platiteľ dane v roku 2019 použil koeficient podľa § 50 zákona o DPH vo výške 0,75 (predbežný aj koncoročný koeficient). Pomerná výška dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH je vo výške 3 200 € (4 000 € x 80 %). Túto výšku dane je platiteľ dane povinný krátiť koeficientom podľa § 50 zákona o DPH, keďže motorové vozidlo bude používať v rámci podnikania na plnenia, ktoré podliehajú zdaneniu, ako aj na plnenia oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. To znamená, že v marci 2019 platiteľ dane mohol odpočítať daň len vo výške 2 400 € (3 200 € x 0,75).

V roku 2020 platiteľ dane nebol povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 ani podľa § 54d zákona o DPH. V marci 2021 platiteľ dane zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie tak, že od marca 2021 začal motorové vozidlo využívať na účely podnikania vo výške 50 % a na súkromné využitie konateľom spoločnosti vo výške 50 %. Platiteľ dane v roku 2021 uskutočňuje len zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu, teda s nárokom na odpočítanie dane. Keďže platiteľ dane motorové vozidlo, pri kúpe ktorého uplatnil pomerné odpočítanie dane, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane, podľa § 54 ods. 3 písm. c) zákona o DPH dochádza v roku 2021 u platiteľa dane aj k zmene účelu použitia hnuteľného investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH.

Platiteľ dane je povinný v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2021 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a § 54d zákona o DPH. Keďže vo vyššie uvedenom prípade súbežne nastali dôvody na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a aj podľa § 54d zákona o DPH, použije vzorec uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o DPH nasledovne:

DD = 330 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54 a § 54d zákona o DPH vo výške +330 € predstavuje pre platiteľa dane dodatočne neodpočítateľnú daň, ktorú bude povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

Posudzovanie investičného majetku až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane

Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH s uplatnením dane alebo s oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný len na podnikanie.

Príklad č. 7:

Platiteľ dane kúpil vo februári 2018 motorové vozidlo v cene 24 000 €, z toho cena bez dane 20 000 €, DPH 4 000 €. Pri kúpe motorového vozidla platiteľ dane vedel, že bude využívané na podnikateľskú činnosť a zároveň bude využívané zamestnancom na jeho súkromné účely. Predpokladaný rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie bol 85 % a na súkromné využitie zamestnancom je 15 %. Platiteľ dane uskutočňuje zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu, teda s nárokom na odpočítanie dane. Platiteľ dane si pri kúpe motorového vozidla odpočítal daň vo výške predpokladaného použitia na podnikanie - 85 %, t.j. 3 500 € (3 400 € x 85 %), čo predstavuje pomernú výšku dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia kúpeného motorového vozidla na účely podnikania podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH. Platiteľ dane v máji 2019 zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie tak, že od mája 2019 začal motorové vozidlo využívať na účely podnikania vo výške 50 % a na súkromné využitie zamestnancom vo výške 50 %. Platiteľ dane v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2019 vykonal úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH takto:

DD = 1 120 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH vo výške +1 120 € predstavoval pre platiteľa dane dodatočne neodpočítateľnú daň, ktorú bol povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

Ako má platiteľ dane postupovať, ak v marci 2021 predá motorové vozidlo s uplatnením dane?

Ak platiteľ dane v marci 2021 predá motorové vozidlo s uplatnením dane, motorové vozidlo sa posudzuje až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, t.j. do roku 2022 akoby bolo používané len na podnikanie.

Na základe uvedeného platiteľ dane v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2021 vykoná úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH takto:

DD = -800 €

Výsledok úpravy odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH vo výške -800 € predstavuje pre platiteľa dane dodatočne odpočítateľnú daň zo štátneho rozpočtu.

 

Článok pripravil: Ing. Ján Mintál
Článok prevzatý so súhlasom Wolters Kluwer z časopisu DPH v praxi č. 6/2021

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies