všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia - Skrátená dokumentácia transferového oceňovania podľa usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724


19.10.2021

Okruh osôb, ktoré vedú skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania podľa usmernenia č. MF/019153/2018-724

V zmysle usmernenia č. MF/019153/2018-724 sa povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania vzťahuje na nasledujúcich daňovníkov:

 • daňovníci s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve za príslušné zdaňovacie obdobie - o významných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných transakciách; Poznámka: Daňovníci, na ktorých sa za príslušné zdaňovacie obdobie nevzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve, ktorí nemajú povinnosť viesť úplnú alebo základnú dokumentáciu (špecifické prípady uvedené v texte nižšie), majú dokumentačnú povinnosť v rozsahu skrátenej dokumentácie iba vo vzťahu k významným tuzemským kontrolovaným transakciám.
 • daňovníci - fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP, (napr. fyzická osoba-podnikateľ, ktorý vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, uplatňuje paušálne výdavky alebo vedie evidenciu o príjmoch a výdavkoch podľa § 6 ods. 10 a 11 ZDP) - ovýznamných tuzemských a významných cezhraničných kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami, ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou a nespadajú pritom pod kritériá pre vedenie základnej a úplnej dokumentácie - o významných tuzemských kontrolovaných transakciách (kontrolované transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí, sú považované za cezhraničné transakcie a budú preto posudzované podľa príslušných kritérií pre jednotlivé typy dokumentácie);
 • organizácie verejnej správy alebo ústrednej správy, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie, v ktorých dosahujú zdaniteľné príjmy a vykazujú základ dane (napr. ministerstvo s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti) - o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC), ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení alebo s organizáciami ústrednej alebo verejnej správy  - o významných tuzemských kontrolovaných transakciách, Poznámka: Pri cezhraničných kontrolovaných transakciách týchto daňovníkov bude typ dokumentácie (úplná, základná alebo skrátená) závisieť od splnenia kritérií pre príslušný typ dokumentácie.
 • daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a ZDP (príjemca investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) o nevýznamných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných transakciách.

Kedy má daňovník splnenú dokumentačnú povinnosť podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov

Podľa usmernenia č. Ministerstva financií SR č. 019153/2018-724 je podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov dokumentačná povinnosť považovaná za splnenú u nasledujúcich daňovníkov:

a) fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú len nevýznamné tuzemské kontrolované transakcie (okrem tých, ktorí čerpajú úľavu na dani podľa § 30a ZDP, ktorí o takýchto transakciách vedú skrátenú dokumentáciu) anevýznamné cezhraničné kontrolované transakcie (okrem tých, ktorí vykonávajú nevýznamné cezhraničné kontrolované transakcie s daňovníkmi ( závislými osobami z nezmluvných štátov, ktorí o týchto transakciách vedú základnú dokumentáciu)

Daňovník fyzická osoba-podnikateľ by mal na splnenie dokumentačnej povinnosti v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B:

 • v I. Oddiele - Údaje o daňovníkovi vyplniť krížikom zaškrtávacie políčko v riadku 13 Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP a
 • v XIII. Oddiele - Miesto na osobitné záznamy daňovníka uviesť zoznam prepojených osôb a konkrétny druh prepojenia s týmito osobami (napr. blízka osoba; ekonomicky prepojená osoba; personálne prepojená osoba alebo inak prepojená osoba).
  • Pri prepojenej fyzickej osobe uvedie meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bydlisko a DIČ (ak bolo fyzickej osobe pridelené).
  • Pri prepojenej právnickej osobe uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO a DIČ (ak bolo právnickej osobe pridelené).

b) právnické osoby, ktoré vykonávajú len nevýznamné tuzemské kontrolované transakcie (okrem tých, ktorí čerpajú úľavu na dani podľa § 30a ZDP, ktorí o takýchto transakciách vedú skrátenú dokumentáciu) anevýznamné cezhraničné kontrolované transakcie (okrem tých, ktorí vykonávajú transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov, ktorí o takýchto vedú  základnú dokumentáciu)

Uvedeným právnickým osobám na splnenie dokumentačnej povinnosti postačuje, aby v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby:

 • v I. časti - Údaje o daňovníkovi vyplnili krížikom zaškrtávacie políčko Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP so závislými osobami a predovšetkým  Tabuľku I -Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) ZDP.

V Tabuľke I sa vypĺňajú kumulatívne údaje o kontrolovaných transakciách so závislými osobami v nasledujúcej štruktúre:

Riadok 1 stĺpec 1 - suma výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 1, stĺpec 2 - suma nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 2, stĺpec 1 - suma výnosov z predaja služieb, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 2, stĺpec 2  - suma nákladov na nákup služieb, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 3, stĺpec 1 - suma výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 3, stĺpec 2  - suma nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia v riadku 100. Pod licenčnými poplatkami sa rozumejú odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how), alebo odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, alebo nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky. Údaje o týchto transakciách daňovník už neuvádza v iných riadkoch Tabuľky I.

Riadok 4, stĺpec 1 - suma výnosov z predaja nehmotného majetku, pri predaji ktorého dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných práv (napr. príjem z predaja nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou), ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 4, stĺpec 2 - úhrnná suma obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas príslušného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 5, stĺpec 1 - suma výnosov z predaja hmotného majetku, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 5, stĺpec 2 - úhrnná suma obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas príslušného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 6, stĺpec 1 - suma výnosov z predaja finančného majetku, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 6, stĺpec 2 - úhrnná suma obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas príslušného zdaňovacieho obdobia.

Riadok 7, stĺpec 1 - suma výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia vykázaný v riadku 100.

Riadok 7, stĺpec 2 - úhrnná suma obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Ak však aj uvedení daňovníci v daňovom priznaní nevyplnia časti,  ktoré sa týkajú transakcií závislých osôb, budú musieť na výzvu správcu dane predložiť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania vo forme vyplnenej Prílohy k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 Prehľad transakcií so závislými osobami (pokračovanie v budúcom čísle newslettera).

Problematikou „Transferového oceňovania a transferovej dokumentácie“ a povinnosťami jednotlivých daňových subjektov sa budeme zaoberať na online-webinári Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príkladedňa 10.11.2021 s lektorkami - Ing. Anna Fischerová a Ing. Zdenka Karak  z Ministerstva financií SR.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Anna Fischerová – špecialistka na daň z príjmov - Ministerstvo financií SR, lektorka odborných seminárov a autorka mnohých odborných článkov na danú tému. V minulosti dlhoročne pôsobila ako kontrolórka a metodička pre oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania na finančnej správe.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK