všetky novinky Novinky

všetky články Články


Soňa Ugróczy o aktuálnom ekonomickom vývoji, vo väzbe na daňové dopady


24.3.2020

Vážený obchodný partner,

dovoľte mi  informovať Vás o aktuálnom ekonomickom vývoji, vo väzbe na daňové dopady, v súvislosti so šíriacim sa „koronavírusom“. Vzhľadom na výpadok tržieb, výroby a podobne,  sa môžu mnohé daňové subjekty dostať do ťažkej situácie v súvislosti s plnením daňových a odvodových povinností voči štátnym inštitúciám.

Prajem Vám pevné zdravie a  užitočné čítanie                              

Soňa Ugróczy

 

Informácie sú spracované zo stránok:

Finančná správa SR - www.financnasprava.sk
Ministerstvo hospodárstva SR - www.economy.gov.sk
Zbierka SR – www.slov-lex.sk
Sociálna poisťovňa SR - www.socpoist.sk

 

I. OPATRENIA DAŇ Z PRÍJMOV

1. Lehota na podanie daňového priznania právnické osoby

Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. 3. 2020.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácií, predĺžiť.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3  ZDP oznámením až o 3 resp. 6 kalendárnych mesiacov a tým aj predĺženie lehoty splatnosti dane /§ 49 ods. 3 písm. a) a písm. b) ZDP/:

  • písm. a) - Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto lehote je daň splatná. Novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30. 4. 2020, 31. 5. 2020 alebo 30. 6. 2020;
  • písm. b) - Na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, tzn. až do 30. 9. 2020 s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácií, ak sú súčasťou príjmov zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

POZOR: Dňa 19. 3. 2020 bolo vyhlásené v Zbierke zákonov NARIADENIE VLÁDY SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Zo znenia Nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z. z.:

  • Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote.
  • Podmienky pre zánik nedoplatku (neuplatnenie sankcie): Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30.apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.
  • Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote (týka sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

Dopad Nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z. z.:

V prípade, ak nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020.

Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali, a daň zatiaľ neuhradili.

Ak sa nesplnia podmienky zaplatenia dane do 30. 6. 2020 - SANKCIE nebudú odpustené.

ODPORÚČANIE:

Odporúčam všetkým daňovým subjektom, ktorí chcú využiť „neplatenie dane v marci 2020“  podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020 (dátum podania najneskôr 31. 3. 2020) a to z dôvodu, aby nedošlo k zániku nároku na ALOKÁCIU DANE tzv. 2 % zaplatenej dane.

Podľa aktuálneho právneho výkladu, by nebolo možné alokovať daň, ak nebude oznámenie o predlženie lehoty podané do 31. 3. 2020, hoci sankcia za nezaplatenie dane by odpustená bola!!!

Uvádzam časť otázok a odpovedí ku „KORONA OPATRENIAM“ z Finančného riaditeľstva SR (kompletnú informáciu k jednotlivým daňovým opatreniam k tejto aktuálnej téme nájdete TU)

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/aktual_ozn/2020.03.20_koronavirus.pdf

Otázka č. 1

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia do 30. apríla 2020 alebo do 31. mája 2020. Dokedy musím podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Daňové priznanie môžete podať a daň zaplatiť v tejto predĺženej lehote uvedenej v oznámení alebo môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto apríla resp. mája až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Otázka č. 2

Máme zdaňovacie obdobie hospodársky rok a predĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania napr. do 31. marca 2020 vzťahuje sa aj na nás nariadenie vlády SR o odpustení sankcie?

Áno, aj v takomto prípade môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte namiesto do 31. marca až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Otázka č. 3

Nepodal som oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa mi automaticky lehota na podanie daňového priznania?

Nie, v uvedenom prípade môžete:

- podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020 alebo - využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podáte, ale daň zaplatíte namiesto pôvodnej lehoty do 31. marca až do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Otázka č. 4

Podal som daňové priznanie do 31. marca 2020. Vzťahuje sa na mňa možnosť zaplatiť daň do 30. júna 2020?

Áno, môžete využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daň zaplatíte namiesto do konca  marca až do 30. júna 2020.

 

2. Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov podľa  § 42 ods. 1 až 3 ZDP

- ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 eur, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;

- ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 5 000 eur a nepresiahla sumu 16 600 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Ak takto zaplatené preddavky sú nižšie, ako vyplýva z nového daňového priznania za rok 2019, daňovník je povinný doplatiť rozdiel do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie priznania.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia (§ 42 ods. 9 ZDP).

Vždy, keď suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane (napr. mimoriadne a neopakované vplyvy), môže daňový úrad na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov inak (§ 42 ods. 10 ZDP). 

Po lehote na podanie daňového priznania sa budú platiť preddavky z „poslednej známej daňovej povinnosti“ – DP 2019, pri použití sadzby dane 21 % (a to aj keby následne mala právnická osoba sadzbu dane 15 %). Výpočet bude nasledovný:

[r.500 (DP 2019) x 0,21%] – (r. 610) a preddavky na daň sa zaokrúhľujú matematicky na 2 desatinné miesta!

ODPORÚČANIE:

V prípade očakávaného zhoršenia finančnej situácie sa môže stať, že daňové subjekty nebudú schopné platiť PREDDAVKY na daň z príjmov.

Odporúčam preto, aby ste včas (pred splatnosťou preddavkov) požiadali o platenie preddavkov inak v zmysle § 42 ods. 10 ZDP.

Podľa informácie Finančného riaditeľstva SR - V prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak.

Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní žiadosti neplatíte.

Rozhodnutie o platení preddavkov inak je aktuálne možné vždy len na 3 mesiace, ale rokuje sa o predlžení jeho platnosti na dlhšie časové obdobie.

Otázka č. 5

Daňovník nepodal oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania a daňové priznanie podá a daň zaplatí po 31. marci 2020. Ako bude postupovať pri platení preddavkov na daň?

Uvedené je podľa stanoviska FR SR v riešení v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Odpoveď budeme aktualizovať.

II. OPATRENIA DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Blíži sa termín na podanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu (25. 3. 2020), čo je aj termín na prípadnú úhradu vlastnej daňovej povinnosti z toho vyplývajúcej.

Zákon  momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu,  preto ak podania neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania DPH, KV, SV pričom súčasná situácia so šírením COVID – 19 je pritom dostatočným dôvodom (zdroj FR SR).

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali! (zdroj FRSR).

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v zmysle § 29 umožňuje správcovi dane  na žiadosť daňového subjektu zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty.

POZOR: K dnešnému dátumu 21. 3. 2020 – nebol schválený žiadny právny predpis, ktorý by umožnil predlženie lehoty na podanie daňového priznania DPH ako ani KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH, ako ani „odpustenie“ prípadných sankcií za neodvedenie dane včas.

Budeme sledovať aktuálny vývoj a legislatívne kroky „novej vlády“ na riešenie situácie.

Otázka č. 6

Kedy mám žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podať?

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Otázka č. 7

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Spôsob podania žiadosti subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne):

  • podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu“, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní

Otázka  č. 8

Ak daňové priznanie k DPH nepodám v zákonom stanovenej v lehote, bude mi udelená sankcia?

Finančná správa v spolupráci s MFSR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania v tejto situácii neukladali. O tejto zmene vás budeme informovať.

III. SOCIÁLNA POISŤOVŇA - PREDĹŹENIE OČR

Dňa 20. 3. 2020 Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch  sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

 

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. 

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať.

IV: NÁVRH OPATRENÍ NA POMOC EKONOMIKE

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Návrh opatrení schválený vládou SR. Odporúčame podnikateľom sledovať stránku vlády SR, ktorá v spolupráci s predstaviteľmi zamestnávateľských a priemyselných zväzov a podnikov ako aj iných pripravuje mnohé opatrenia na zmiernenie dopadov na ekonomiku. V ďalšom texte uvádzame len „stručný prehľad“ pripravovaných návrhov, ktoré sa stále vyvíjajú a budú predmetom rokovania vlády SR:

1. Prostredníctvom SZRB a EXIMBANKY poskytnúť krátkodobé bezúročné úvery pre podniky – na preklenutie obdobia núdzového stavu. Osobitne zohľadniť zraniteľnosť mikro, malých a stredných podnikov.

2. Odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 na základe oznámenia daňového subjektu, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne.

3. Odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30. 6. 2020 a zároveň oslobodiť podanie žiadosti o povolenie odkladu platenia úhrady dane od správnych poplatkov. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.

4. Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu. V oblasti DPH sa navrhuje zaviesť rovnaký mechanizmus odkladu formou oznámenia, nie žiadosti. S oznámením je zároveň automaticky spojený odklad platenia dane.

5. Predĺženie lehôt na daňové kontroly a miestne zisťovania - najmä v úkonoch, ktoré predpokladajú osobné stretnutia, vypočutia svedkov, ústne pojednávania a predvolania a nahliadanie do spisu. Rovnako sa navrhuje predĺženie lehôt, ktoré v dôsledku karanténnych opatrení nie je možné vykonať v pôvodne stanovených termínoch.
Zabezpečiť kontrolu lehôt plnenia všetkých finančných záväzkov štátu voči firmám, vrátane splatných vystavených faktúr a vratiek DPH.

6. Odpustiť úroky z omeškania z oneskoreného platenia preddavkov daň z príjmov, ak nedoplatok vznikne v týchto mesiacoch a je uhradený v lehote do konca roka. Taktiež v prípade žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov inak by správca dane mal možnosť vydávať rozhodnutia na dlhšie časové obdobie napr. do konca roka, namiesto na tri mesiace (čo je dnes bežnou praxou).

7. Odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 (3 mesiace) pre právnické osoby a SZČO. Výška dočasne odložených platieb bude následne rozpočítaná do nasledujúcich 18 mesiacov - počnúc od júla 2020 najneskôr do decembra 2021.
 
8. Úplne oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi.

9. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 - 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín. Aktuálna lehota je 10 dní od vyclenia, pričom v prípade nezaplatenia colného dlhu DÚ môže okamžite uvaliť exekúciu na účet spoločnosti.

10. Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020. Zároveň zabezpečiť, aby neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020, nebolo považované za porušenie povinností držiteľa vozidla a oneskorenie vykonania technickej alebo emisnej kontroly nebolo penalizované.

11. Financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020, čím by sa zabezpečilo zníženie TPS a v konečnom dôsledku aj koncovej ceny elektriny pre FO a PO – mimo už existujúcej úľavy TPS (aktuálne je vyhlásená výzva MH SR).

12. Rokovanie s bankovým a finančným sektorom o možnostiach odkladu splátok úverov, hypotekárnych úverov a leasingov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri a o možnostiach odkladu splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov), ako aj právnické osoby.
 
13. Rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.

14. Oslobodenie spoločnosti od platenia pokút, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku.

15. Obmedzenie výkonu nových a plánovaných kontrolných činností podnikov a podnikateľov minimálne do júna 2020 (s výnimkou kontrol priamo týkajúcich sa dodržiavania povinností súvisiacich s vírusom COVID -19). S tým súvisí aj pozastavenie pokút.
 
16. Rokovanie na úrovni EÚ o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky.

 

Spracované dňa 20.3.2020

TAX Ugróczy s.r.o.

Ing. Soňa Ugróczy, konateľ spoločnosti

kontakt: sonaugroczy@gmail.com

Táto informácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť TAX Ugróczy, s.r.o. prostredníctvom nej neposkytuje daňové, obchodné, finančné, právne a iné odborné poradenstvo.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK