všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľad


4.6.2021

Jednou z náročných uzávierkových úloh účtovníka je vysporiadanie sa s pohľadávkami. Preukázanie ich existencie riadnou starostlivosťou o ne a to nielen cez inventarizáciu spočívajúcu v rôznych interných úkonoch a externom potvrdení, ale tiež testovaním ich ocenenia je spojené s účtovaním opravných položiek, prípadne s vyradením pohľadávok z účtovníctva. Opravné položky a odpis pohľadávok majú svoj účtovný, ako aj daňový kontext.

Výsledok účtovného a daňového posúdenia sa premieta v daňovom priznaní k dani z príjmov a v úprave základu dane smerom nahor alebo nadol. Účtovné posúdenie dôvodov na tvorbu opravných položiek je možné nastaviť v kontexte platného daňového postupu, avšak podmienky sa v čase môžu meniť. A zmeny je potrebné zohľadniť, pričom nie vždy je možné využiť kombináciu ponúkanú zákonom o dani z príjmov. A o to nám ide najčastejšie. O potenciálne využitie daňového výdavku.

Príklad: Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky nadobudnutej postúpením

Daňovník nadobudol pohľadávku postúpením, pričom od jej splatnosti uplynulo viac ako 1080 dní. Príslušenstvo k tejto pohľadávke bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov tohto daňovníka.

Je možné tvoriť opravnú položku k príslušenstvu pohľadávky nadobudnutej postúpením, ak od pôvodnej doby splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa predmetné príslušenstvo viaže, uplynulo viac ako 1080 dní?

Odpoveď

V súlade s § 20 ods. 22 ZDP tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočnej nezaplatí a ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1080 dní alebo od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 180 dní.

Podľa § 2 písm. h) ZDP je zdaniteľným príjmom každý príjem, ktorý je predmetom dane a súčasne nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Ak je v predloženom prípade príslušenstvo pohľadávky zahrnuté do zdaniteľných príjmov daňovníka, je možné v súlade s § 20 ods. 22 ZDP tvorbu opravnej položky k tomuto príslušenstvu zahrnúť do daňových výdavkov. Pri posudzovaní uplynutia lehoty splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, sa vychádza z pôvodne určenej lehoty splatnosti pohľadávky alebo lehoty splatnosti príslušenstva.

Daňové opravné položky a daňový odpis pohľadávok však vyžaduje splnenie podmienok. Ak v čase dané podmienky nenastanú, nie je možné využiť daňový postup. Tieto a podobné témy budeme riešiť na aktuálnom webinári.

A čo ešte pridáme?

Stále aktuálne vzťahy spoločníkov voči spoločnosti a to v kontexte potenciálnych vkladov do základného imania a nad jeho rámec. Tvorba a prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov stále rezonuje v povedomí a to nielen účtovníkov. Rozlišovanie medzi zostatkom na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy a prostriedkami kapitálového fondu z príspevkov podľa Obchodného zákonníka nás vedie k bližšej špecifikácii transakcií vo vlastnom imaní. Veríme, že každý účastník si na webinári nájde odpoveď na niektorú z otázok, s ktorými sa v praxi stretáva.

Článok pripravila:
Ing. Jana Acsová, audítorka a daňová poradkyňa

Podrobnejšie problematikou pohľadávok, tvorbou účtovných a daňových opravných položiek k pohľadávkam sa budeme zaoberať na webinári dňa 11. 6. 2021 „Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľadpod vedením lektorky Ing. Jany Acsovej, audítorky a daňovej poradkyne

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK