všetky novinky Novinky

všetky články Články


„Podnikateľské kilečko“ – 2. časť


7.8.2020

Ide o Opatrenia pripravené Ministerstvom hospodárstva SR obsiahnuté v zákone č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zákon nadobudol účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, t. j. 21. 7. 2020.

V 1. časti článku „Podnikateľské kilečko“ sme priniesli zmeny týkajúce sa účtovníctva a daňových zákonov, 2. časť článku je zameraná najmä na zmeny v obchodnom práve, sociálne a zdravotné opatrenia, opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

I. Zmena obchodného zákonníka

Úprava podmienok pri zvyšovaní základného imania s. r. o. / a. s. z nerozdeleného zisku

Na zvýšenie základného imania s. r. o. / a. s. sa môže použiť aj nerozdelený zisk spoločnosti vykázaný v individuálnej účtovnej závierke, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom, s podmienkou že:

 • hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením a ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje, potom
 • účtovná závierka spoločnosti už nemusí byť overená audítorom.

Zámerom je odbúranie byrokratickej záťaže podnikateľov, pretože mnohokrát museli obchodné spoločnosti obmedzeným mať účtovnú závierku overenú audítorom len z dôvodu, že základné imanie zvyšovali z nerozdeleného zisku.

Príklad: zvýšenie základného imania o sumu nižšiu ako jeho hodnota pred zvýšením:

Hodnota základného imania („ZI“) s. r. o. je 5 000 eur. Na zvýšení hodnoty ZI z nerozdeleného zisku sa dohodli spoločníci na základe schválenej individuálnej účtovnej závierky, pričom ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje. Na zvýšenie základného imania sa použije suma 3 000 eur.

Podľa § 144 Obchodného zákonníka od 21.7.2020 nie je potrebné overenie účtovnej závierky audítorom.  

Upozornenie:

Ak by sa na zvýšenie ZI použila suma vyššia ako 5 000 eur alebo valné zhromaždenie sa koná po uplynutí doby dlhšej ako 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,  potom sa vyžaduje overenie účtovnej závierky audítorom.

II. Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa a zamestnávatelia:

Ruší sa povinnosť zamestnávateľa:

 • odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni a to do 8 dní odo dňa, v ktorom fyzická osoba alebo právnická osoba už nemá žiadneho zamestnanca. To znamená, že Sociálna poisťovňa sama, automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • oznamovať Sociálnej poisťovni:
  • zmeny v údajoch jeho zamestnanca a to – zmenu mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla), t. j. Sociálna poisťovňa bude údaje získavať iba z Registra fyzických osôb
  • zmenu údajov o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi - tieto údaje Sociálna poisťovňa zisťuje v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
  • zmenu v údajoch zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa
  • začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Zároveň sa predlžuje sa lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) – táto bude po novom až do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pracovného pomeru.

Sociálna poisťovňa a poistenci:

- zrušuje sa povinnosť poistenca a príjemcu dávky, písomne oznamovať do 8 dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb;

- naďalej ostáva zachovaná povinnosť oznamovať do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku a osobný asistent), na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Sociálna poisťovňa a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO):

- zrušuje sa povinnosť SZČO oznamovať Sociálnej poisťovni do 8 dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, t. j. tieto  údaje  bude Sociálna poisťovňa získavať z Registra fyzických osôb;

- naďalej ostáva zachovaná povinnosť oznamovať tieto údaje pre tie SZČO, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (tieto údaje Sociálna poisťovňa nevie získať z Registra fyzických osôb ak ide o tzv. zahraničnú SZČO).

Sociálna poisťovňa a princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu:

 – umožňuje pre všetky FO a PO, ktoré si načas nesplnia svoju povinnosť v lehotách ustanovených zákonom o sociálnom poistení, vykonať dodatočné/náhradné splnenie zákonných povinností v ďalšej sedemdňovej lehote. Sociálna poisťovňa neuloží pokutu, ak si fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v tejto „dodatočnej lehote“.  

Sociálna poisťovňa a kontrolovaný subjekt:

Ruší sa povinnosť kontrolovaného subjektu predložiť Sociálnej poisťovni:

- písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrole, ako aj správu o uložení nápravných opatrení voči zodpovedným zamestnancom.

Sociálna poisťovňa má možnosť plnenie opatrení skontrolovať ďalšou kontrolou - z dôvodu duplicity s právnymi predpismi

III. zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Nahlasovanie voľných pracovných miest - zrušilo sa sankcionovanie za nedodržanie nahlasovania voľnej pracovnej pozície úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode, v ktorom sa pracovná pozícia nachádza, avšak táto povinnosť pre zamestnávateľov zostáva aj naďalej zachovaná. To znamená, že ak sa zamestnávateľovi uvoľní pracovné miesto, musí túto skutočnosť ohlásiť, v prípade nesplnenia tejto povinnosti, sankcie sa už nebudú ukladať.

IV. zmeny v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Ruší sa oznamovacia povinnosť Úradu verejného zdravotníctva SR o zamestnancoch zaradených v 2. kategórii s účinnosťou od 21. júla 2020 a súčasne sa rušia ja pokuty (v rozsahu od 150 do 20 000 eur) za nesplnenie oznamovacej tejto povinnosti.

Schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhy na ich zmenu - sa po novele viažu len na prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb, nie na iné druhy sociálnych služieb, ktoré nie sú zariadeniami sociálnych služieb (napr. denné centrum, stredisko osobnej hygieny...).

Upravujú sa povinnosti pre prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia,  zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania - ostáva len povinnosť prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.

Vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia u zamestnancov - zaradených do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie; zrušuje sa povinnosť vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.

Vstup osôb so spoločenským zvieraťom do reštaurácií so súhlasom prevádzkovateľa – zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia doposiaľ umožňoval vstúpiť do zariadení verejného stravovania so zvieraťom len osobám ťažko zdravotne postihnutým odkázaným na sprievod špeciálne vycvičeného psa. Po prehodnotení hygienických požiadaviek sa zákon upravuje tak, že súhlas pre ostatných návštevníkov musí udeliť vždy prevádzkovateľ a dodržané musia byť aj náležité hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov. 

Zákon obsahuje ďalšie čiastkové úpravy smerujúce k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

V. zmeny v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Na zníženie administratívnej záťaže sa aj koncepcia politiky BOZP sa bude aktualizovať a vyhodnocovať „podľa potreby“,  t. j. môže ísť o nepravidelné intervaly.

Súčasne povinnosť vymenovať zamestnanca zodpovedného za BOZP má len zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 ľudí alebo vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1 tohto zákona. Ostatní zamestnávatelia túto úlohu môžu splniť dobrovoľne.

VI. zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa

Zrušenie povinnosti mať zverejnený reklamačný poriadok na viditeľnom mieste – predávajúci je naďalej povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Po novele zákona však reklamačný poriadok už nemusí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Zvlášť je novelou upravené, že povinnosť mať reklamačný poriadok, sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.

Postup výpočtu lehoty na vybavenie reklamácie - v prípade, ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, potom lehota na vybavenie reklamácie sa bude počítať až odo dňa, kedy bude predávajúcemu vadná vec reálne predložená.

Zmiernenie sankcií za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa v prípade menej závažných porušení -  Slovenská obchodná inšpekcia (orgán dozoru) môže podnikateľa vyzvať na vykonanie nápravy, informovať ho o protiprávnom konaní a jeho následkoch a poučiť, v akej primeranej lehote by mal vykonať opatrenia na jeho nápravu a poučiť o následkoch, v prípade neuposlúchnutia výzvy. Až následne, pokiaľ by predsa len podnikateľ výzve nevyhovel, vydá rozhodnutie a udelí pokutu.

VII. Zúženie a zjednodušenie povinnosti vydavateľov posielať tlačené výtlačky do knižníc Vydavatelia neperiodických publikácií musia aj naďalej odovzdať do 10 dní od začatia ich rozširovania povinné výtlačky do knižníc. Koľko výtlačkov a kam pošlú sa však doteraz líšilo podľa počtu kusov danej publikácie (do 500 a nad 500).

Po novom sa pravidlá pre všetky neperiodické tlačoviny zjednotili, počet vydaných kusov titulu už nebude podstatný. Upravil sa tiež zoznam knižníc, do ktorých je diela potrebné rozosielať, pričom rozhodujúcim kritériom už nie je náklad konkrétnej knihy, ale jej obsah. Cieľom je vyhnúť sa posielaniu výtlačkov kníh do knižníc, ktoré s ich zameraním (žánrom) nesúvisia.

Vydavatelia publikácií tak budú mať podstatne nižšiu finančnú záťaž spojenú s „povinnými výtlačkami vydaných kníh“. 

VIII. zmeny v zákone o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Zmena podmienok pre cestovné agentúry:

 - ruší sa povinnosť zasielať kópie zmlúv o poistení insolventnosti zahraničnej cestovnej kancelárie Slovenskej obchodnej inšpekcii – po novom, ak cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v SR (ale na území členských štátov EÚ a mimo EÚ),  na základe žiadosti Slovenskej obchodnej inšpekcie je povinná predložiť základné informácie o tomto obchodníkovi, pre ktorého zájazdy predáva a to kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov podľa predpisu štátu, v ktorom je usadená a kópiu dokladov proti úpadku;

- cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného štátu, ktorý jej nepredloží kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku

Zmena podmienok pre cestovné kancelárie:

- ruší sa povinnosti predložiť rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o poistení insolventnosti Slovenskej obchodnej inšpekcii – nahradená povinnosťou oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje, ktoré zverejňuje v zozname cestovných kancelárií, a to do piatich dní od vzniku alebo zmeny zmluvy. 

Po novele je cestovná kancelária v poznámkach k účtovnej závierky povinná uviesť:

 • tržby z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje zákon o zájazdoch, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za zájazdy,
 • tržby zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje zákon o zájazdoch, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
 • tržby z predaja služieb cestovného ruchu.

Účtovnú závierku zostavujú cestovné kancelárie štvrťročne, vrátane poznámok, pričom poznámky (údaje z poznámok) je povinná zasielať Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Sulíkove kilečko obsahuje aj ďalšie zmeny týkajúce sa zákona o poľovníctve, zákona o vinohradníctve a vinárstve, zákona o regulácii v sieťových odvetviach, zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, zákona o puncovníctve, zákona o energetickej efektívnosti, zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Článok pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a.s., Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK