všetky novinky Novinky

všetky články Články


„Podnikateľské kilečko“ – 1. časť: Opatrenia v oblasti účtovníctva a daňových zákonov


20.7.2020

Národná rada SR dňa 9. 7. 2020 schválila predložený návrh zákona Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V tomto článku Vám prinášame schválené opatrenia v oblasti daní a účtovníctva.

I. Za oblasť účtovníctva

1. Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností – opatrenia sa budú realizovať postupne v 2 krokoch:

a) od roku 2021 – dôjde k zvýšeniu nasledovných ukazovateľov:

 • celková suma majetku - zo súčasných 2,0 mil. eur na 3,0 mil. eur;
 • čistý obrat spoločnosti – zo súčasných 4,0 mil. eur na 6,0 mil. eur;
 • počet zamestnancov - zo súčasných 30 na 40;
 • uvedené bude platiť pre účtovné obdobie:
  • ktoré začína 1.1.2021 (ak ide o kalendárny rok);
  • ktoré začína v priebehu roka 2021 a končí v roku 2022 (hospodársky rok);

b) od roku 2022 – dôjde k ďalšiemu zvýšeniu týchto ukazovateľov nasledovne:

 • celková suma majetku - z 3,0 mil. eur na 4,0 mil. eur;
 • čistý obrat spoločnosti - zo 6,0 mil. eur na 8,0 mil. eur;
 • počet zamestnancov - zo 40 na 50;
 • uvedené bude platiť pre účtovné obdobie:
  • ktoré začína 1.1.2022 (ak ide o kalendárny rok);
  • ktoré začína v priebehu roka 2022 a končí v roku 2023 (hospodársky rok).

Takáto radikálna zmena veľkostných podmienok bude znamenať úsporu pre podnikateľský sektor, pričom od roku 2022 klesne povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky audítorom len na necelé 1 % účtovných jednotiek v SR.

II. Za oblasť dane z príjmov

2. Zvýšenie limitu pre uplatnenie daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky – dochádza k zjednodušeniu v prospech podnikateľskej sféry;

 • spotreba PHL stanovená údajmi v osvedčení o evidencii alebo z technického preukazu sa automaticky zvyšuje o 20 %, čím sa výrazne prispieva k zreálneniu skutočnej spotreby PHL a ich uznaniu za daňový výdavok (naďalej platí, že ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam táto spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným výrobcom, zástupcom výrobcu na území SR alebo autorizovanou organizáciou);
 • naďalej ostávajú zachované ďalšie dva spôsoby preukazovania spotreby PHL – a to:

a) na základe údajov z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel podľa skutočnej spotreby PHL alebo

b) paušálom vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL zodpovedajúceho stavu tachometra za zdaňovacie obdobie.

Spotreba PHL pre nákladné automobily a pracovné mechanizmy sa preukazuje na základe internej smernice o spôsobe a určení výšky potreby PHL.

 1. Vznik rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb počas pandémie:
 • ak daňovník už podal daňové priznanie za rok 2019 - môže platiť preddavky na daň z príjmu z daňového priznania za rok 2019 alebo 2018, vždy tie, ktoré sú nižšie,
 • ak daňovník nepodal daňové priznanie za rok 2019 – platí preddavky na daň podľa údajov z daňového priznania za rok 2018.

Novo sa upravuje platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb po skončení pandémie – t. j. po podaní daňového priznania za rok 2019 alebo po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 (touto lehotou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie) tak, že daňovník nie je povinný doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch.

Upustenie od vyrovnania rozdielu preddavkov sa bude vzťahovať na preddavky platené na zdaňovacie obdobie:

 • ktorým je kalendárny rok, ktorý začal 1. 1. 2020,
 • v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho obdobia na hospodársky rok po 1. 1. 2020 (t. j. počas hospodárskeho roka),
 • ktorým je hospodársky rok, ktorého riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynula počas obdobia pandémie.

Doplatenie rozdielu na zaplatených preddavkoch počas roka 2020 sa vysporiada v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020, resp. hospodársky rok spadajúci aj do roku 2020. Týmto opatrením sa sleduje zámer zníženia nepriaznivých dôsledkov pandémie COVID-19 na podnikateľov (daňovníkov dane z príjmov).

 1. Možnosť odpočtu daňovej straty – špeciálne upravený odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., ktorým sa stanovili mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti počas obdobia pandémie, môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak by nastala situácia, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2020 uplynie súčasne aj za viaceré zdaňovacie obdobia (v prípade ak bolo uplatnené predĺženie lehoty na podanie daňového priznania alebo by došlo k zmene zdaňovacieho obdobia).
 2. Opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní – upravujú sa povinnosti v súvislosti s automatickou výmenou informácií, a to až o 3 mesiace, čím sa vytvorí dostatočný časový priestor na splnenie oznamovacích povinností pre oznamujúce finančné inštitúcie pre účely Dohody FATCA so Spojenými štátmi americkými o automatickej výmene informácií o finančných účtoch a podľa zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktoré z dôvodu pandémie neboli schopné zaslať požadované dáta v riadnom termíne do konca júna 2020.

III. Za oblasť daňového poriadku

6. Lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly - predlžuje sa lehota stanovená pre daňovníkov na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na novo ustanovených 30 pracovných dní od doručenia protokolu; táto nová lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly sa prvýkrát uplatní na tie protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

IV. Za oblasť spotrebnej dane z tabakových výrobkov

7. Predĺženie obdobia dopredaja spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariet – ktoré sú označené kontrolnou známkou so znakom veľkého písmena „B“ a so sadzbou dane platnou do 31.1. 2019, sa predlžuje z 30. novembra 2020 do 31. mája 2021. Dôvodom je skutočnosť, že od začatia obdobia pandémie boli povinne zatvorené špecializované predajne týchto výrobkov, ako aj zariadenia, kde sa tieto výrobky najviac predávajú (bary, hotely, lobby bary...) a subjektom podnikajúcim s týmito výrobkami by vznikali neprimerané škody.

V. Za oblasť elektronických registračných pokladníc

8. Ruší sa povinnosť pre podnikateľov vystavenia vzoru pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient z elektronickej registračnej pokladnice priamo na prevádzke.

VI. Za oblasť zbierky zákonov

9. Novelizácie daňových predpisov len k 1. januáru príslušného roka - prijalo sa pravidlo, podľa ktorého právne predpisy upravujúce oblasť daní a odvodov môžu nadobúdať účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka; skorší dátum účinnosti možno ustanoviť, ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, alebo ak je to nevyhnutné na opravu chyby v právnom predpise, ktorá nebola v čase vyhlásenia právneho predpisu známa.

VII. Opatrenia v oblasti osobitného odvodu finančných inštitúcií

10. Zmena zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií - splátky osobitného odvodu podľa zákona, ktoré sú splatné po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, až do konca roka 2020 sa neuhrádzajú (opatrenie na podporu ekonomiky).

V závere upozorňujeme, že zákon „Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“, zatiaľ nebol publikovaný v Zbierke zákonov.

Článok pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a. s., Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK