všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Platnosť dizajnu, správny poplatok a jeho časové rozlíšenie


14.1.2021

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Ak Spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020, do akého účtovného obdobia je správne tieto náklady zaúčtovať? Ako posúdiť vecné a časové hľadisko? Ide o náklady budúcich období alebo o náklad roku 2020? Platnosť dizajnu sa predlžuje o 5 rokov.

Spoločnosť platí správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p. Ide o poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania správnych orgánov – v tomto prípade ide o poplatok za predĺženie platnosti dizajnu. Poplatky sa účtujú podľa § 52 ods. 14 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“) v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky. Časové rozlíšenie upravuje § 5 a § 56 Postupov účtovania v PÚ. Podstatou časového rozlíšenia je účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú také vopred zaplatené náklady, pri ktorých vecné plnenie nastane až v budúcom účtovnom období. V prípade platenia správnych poplatkov nedochádza k vecnému plneniu v nasledujúcich účtovných obdobiach, preto sa časovo nerozlišujú, ale účtujú sa do nákladov v roku ich úhrady. Pri nákladoch na právne zastúpenie vychádzame z predpokladu, že súvisia s predĺžením platnosti dizajnu. Ak vecné plnenie právnych služieb nastalo v roku 2020, účtujú sa vynaložené náklady na tieto služby v tomto roku.

Článok pripravila: Ing. Monika Adamíková, metodička pre oblasť účtovníctva Finančného riaditeľstva SR; prevzatý so súhlasom Wolters Kluwer z časopisu Dane a účtovníctvo č. 11/2020

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK