všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Odpočet výdavkov/nákladov na výskum a vývoj


14. 2. 2022

1. Kde je obsiahnutá právna úprava odpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj (“VaV”)?

Je potrebné vychádzať z:

 • § 30c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"),
 • § 37 Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 - postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve,
 • § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
 • návodu OECD Frascati Manual, ktorý vyžaduje splnenie päť základných kľúčových kritérií:
  • novosť – získavanie nových poznatkov,
  • kreatívna/tvorivá činnosť – získanie nových originálnych konceptov a hypotéz,
  • prvok neistoty – neistota ohľadom konečných výsledkov,
  • systematickosť – plánovaná činnosť na základe rozpočtu a
  • prevoditeľnosť, resp. reprodukovateľnosť – zameraná na vytvorenie výsledkov, ktoré môžu byť obchodovateľné na trhu alebo využívané vo vlastnej činnosti.

2. Aká je/bola percentuálna výška odpočtu výdavkov/nákladov na VaV v rokoch 2018 – 2022?

 • 2018 – odpočet vo výške 100% výdavkov/nákladov vynaložených na VaV;
 • 2019 – odpočet vo výške 150% výdavkov/nákladov vynaložených na VaV;
 • 2020 a 2021 – odpočet vo výške 200% výdavkov/nákladov vynaložených na VaV;
 • 2022 – odpočet vo výške 100% výdavkov/nákladov vynaložených na VaV (novela ZDP č. 408/2021 Z.z.).

3. V akej výške sa výdavky/náklady v roku 2021 zahŕňajú do odpočtu na VaV?

 • je to základná suma výdavkov/nákladov vynaložených na VaV – v roku 2021 vo výške 200% a
 • suma kladného rozdielu medziročného nárastu nákladov/výdavkov na VaV.

 

Upozornenie: postup počas obdobia pandémie

Odpočet nemožno uplatniť na výdavky/náklady -  na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, okrem príspevku podľa osobitného predpisu  [§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v z.n.p.] na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Bližšie je táto úprava obsiahnutá v § 30c odsek 5  ZDP – podľa ktorého daňovník si môže do odpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj zahrnúť  mzdové náklady výskumno-vývojových pracovníkov, ktoré boli podporené z verejných financií v rámci aktívnych opatrení na trhu práce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov; táto výnimka sa však vzťahuje len na tie mzdové náklady, ktoré boli podporené paušálnym príspevkom na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (tzv. opatrenie 3B), nakoľko tento typ podpory sa neodvíja od neodpracovaného času alebo prekážok na strane zamestnávateľa. Uvedenú výnimku si daňovník mohol uplatniť pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020 už za zdaňovacie obdobie 2020.  

4. Ktorí daňovníci majú nárok na uplatnenie odpočtu nákladov/výdavkov na VaV?

Odpočet na VaV si môžu uplatniť nasledovní daňovníci, ktorí realizujú projekt VaV:

 • právnické osoby a
 • fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

5. Čo je to “projekt výskumu a vývoja”?

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, ktorý obsahuje:

 • predmet výskumu a vývoja, t.j. ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky/náklady na realizáciu projektu a predpokladané výdavky/náklady v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 • musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka (§ 13 ObchZ),
 • pri daňovej kontrole je správca dane oprávnený vyzvať daňovníka na predloženie projektu,
 • lehota na predloženie je 8 dní po doručení výzvy.

Podrobný návod vrátane príkladov k uplatňovaniu výdavkov/nákladov na VaV zverejnilo FR SR v Metodickom pokyne č. 12/DZPaU/2021/MP k odpočtu odpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj (“VaV”), ktorý je platný pre rok 2020 a 2021. Úplné znenie informácie nájdete TU.

 

 

 

Problematikou odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (§ 30c ZDP), patentboxom (oslobodením príjmov plynúcich z odplát za poskytnutie práva na používanie vlastného patentu, úžitkového vzoru, softvéru – § 13a a § 13b ZDP) a novým odpočtom výdavkov/nákladov na investície (§ 30e ZDP) sa budeme zaoberať na našom online webinári:Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022, dňa 17. februára 2022pod vedením lektorov:

 

 

Pripravila: Ing. Zdenka Kováčová, Sféra, a.s., Bratislava

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies