všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Obstaranie a účtovanie hmotného majetku nadobudnutého zámenou


22. 11. 2021

Zámena je jednou z foriem obstarania hmotného majetku. Zámenná zmluva predstavuje dve kúpno-predajné zmluvy spojené do jedného kontraktu, pričom sa primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve tak, že každá zo strán výmeny jednej veci, ktorú výmenou dáva - sa považuje za predávajúcu stranu, a čo sa týka veci, ktorú výmenou prijíma – sa považuje za kupujúcu stranu. Ocenenie a účtovanie zámeny je upravené v § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v § 21 ods. 7 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja.

Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého hmtoného majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet (541), na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet (641), na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Príklad: Reálne hodnota zamieňaných nehnuteľností je zhodná:

Spoločnosť A nadobudla „nehnuteľnosť – pozemok“ od spoločnosti B zámenou za inú „nehnuteľnosť – pozemok“. Reálne hodnoty zamieňaných nehnuteľností sú rovnaké, preto aplikujeme výsledkové účtovanie.

Nehnuteľnosť spoločnosti A: 

1. účtovná hodnota:      200 000 EUR (účtovná hodnota = daňová zostatková cena)
2. reálna hodnota:        300 000 EUR

Nehnuteľnosť spoločnosti B: 
1. účtovná hodnota:       350 000EUR (účtovná hodnota = daňová zostatková cena)
2. reálna hodnota:         300 000EUR

Účtovné hľadisko: výsledkový dopad zámeny nehnuteľnosti je plus 100 000 EUR zo zámeny (641 – 541). Je to vyjadrenie nárastu RH nehnuteľnosti oproti jej účtovnej ZC.

Daňové hľadisko: na účely ZDP sa pri vyradení majetku v spoločnosti A nevzniká rozdiel medzi účtovnou ZC nehnuteľnosti a jej daňovou ZC

Účtovné hľadisko: výsledkový dopad zámeny je mínus 50 000 EUR zo zámeny (641 – 541). Je to vyjadrenie poklesu jej reálnej ceny oproti účtovnej ZC. Otázkou je, či spoločnosť B nemala mať vytvorenú aj opravnú položku.

Daňové hľadisko: na účely ZDP sa pri vyradení majetku v spoločnosti B vysporiada rozdiel (stratu z predaja/zámeny nehnuteľností) medzi účtovnou ZC nehnuteľnosti a jej daňovou ZC.

Problematikou oceňovania, odpisovania, vyraďovania a inventarizácie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku z pohľadu účtovného aj daňového sa budeme zaoberať na online webinári: „Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy dňa 26.11.2021 pod vedením lektoriek Ing. Márie Cvečkovej, audítorky a členky SKAu a Ing. Zdenky Kováčovej, audítorky a členky SKAu.

Príspevok pre Vás pripravili: Ing. Mária Cvečková, LUCA PARTNER, s.r.o., Bratislava,  Ing. Zdenka Kováčová, SFĚRA, a.s., Bratislava        

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies