všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Nehnuteľnosti a DPH


23. 5. 2022

Kedy vzniká povinnosť vykonať úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku

 1. § 54 zákona o dani z pridanej hodnoty (ZDPH) – z jeho znenia vyplýva, že ak platiteľ dane zmení účel použitia obstaraného investičného majetku v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok nadobudol, alebo ho vytvoril na vlastné náklady, je povinný vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej DPH.

Napríklad: ak platiteľ uplatnil právo odpočtu dane na vstupe zo stavebného pozemku, a následne dôjde k predaju s oslobodením, pôvodne odpočítanú resp. jej časť DPH bude povinný vrátiť.

 1. § 54b ZDPH - ak platiteľ nadobúda podnik alebo časť podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku v cene bez DPH (uplatnením ustanovenia § 10 ods. 1 ZDPH), pri nadobudnutom nehnuteľnom majetku pokračuje v úprave odpočítanej dane v prípade zmeny účelu použitia, obdobie na úpravu odpočítanej dane sa u kupujúceho neprerušuje. Pravidlo sledovania zmeny účelu sa teda viaže aj na právneho nástupcu, ktorý  pokračuje v sledovaní zmeny účelu použitia počas 20 ročného obdobia v súlade s § 54 ZDPH.

Opätovné počítanie 5-ročného obdobia pre oslobodenie od dane ako dôsledok významnej rekonštrukcie nehnuteľnosti

 1. Dodanie nehnuteľnosti s podstatnou rekonštrukciou - v súlade s § 38 ods.1 písm. b) a § 38 ods. 7 písm. b) ZDPH v prípade starších stavieb, ktoré by inak oslobodenie z dôvodu uplynutia 5-ročného obdobia spĺňali, pri zásadných rekonštrukciách plynie nové 5 - ročné obdobie.

Opätovné začatie plynutia 5-ročného obdobia  v prípade  starších stavieb podľa prechodného ustanovenia § 85kg ods. 4 platí len v prípade, ak sú splnené podmienky (všetky štyri súčasne):

   • stavebné práce si vyžadovali stavebné povolenie;
   • výsledkom stavebných prác bola kolaudácia, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby alebo ktorou sa povolilo užívanie stavby; ak prestavba podľa stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje len ohlásenie stavebnému úradu, nezačína nová 5 ročná lehota (nie je opodstatnené ďalej posudzovať opätovné plynutie 5-ročnej lehoty). V tomto prípade je potrebné vychádzať aj zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok), podľa ktorého kolaudácii predchádza získanie stavebného povolenia a preto, ak podnikatelia vykonajú stavebné práce len na základe ohlásenia, nie je potrebné ďalej sledovať plynutie novej 5 ročnej lehoty;
   • došlo k vynaloženiu nákladov presahujúcich 40% z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác,
   • stavebné práce začali po 31. decembri 2018;

ak čo len jedna z podmienok nie je splnená, nezačne plynúť 5-ročná doba po vykonaní stavebných prác.

Problematikou daňových povinností spojených s vlastníctvom, prenájmom a predajom nehnuteľností, ako aj riešením praktických príkladov z praxe, sa budeme zaoberať dňa 2. júna 2022 na našom online webinári: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností“ pod vedením lektorky Ing. Dagmar Bednárikovej, daňovej poradkyne, členky SKDP

Príspevok pripravila: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies