Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Účtovné DPH

  12. 10. 2023

  Kto a kedy je povinný vystaviť faktúru?

  Podľa ods. 1 písm. a) § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len "Zákon o DPH" alebo "ZDPH") sa faktúrou rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa ZDPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. 

  V súlade s ods. 1 § 72 ZDPH  je platiteľ  povinný vyhotoviť faktúru pri

  a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
  b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
  c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
  d) predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, 
  e) dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43,
  f) prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d),
  g) prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c),
  h) dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b.

  V ods. 1 § 73 ZDPH je uvedené, že faktúra  musí byť podľa § 72 ZDPH vyhotovená do 15 dní 

  a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,
  b) odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
  platba prijatá,
  c) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
  d) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
  e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

  Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

  Ing. Michaela Salayová
  Ing. Marcela Tomajková

  Mohlo by vás zaujímať

  Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

  Ministerstvo financií SR podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“...

  Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

  26/DZPaU/2023/MU Cieľom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) v nadväznosti na...

  Informácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

  2/DP/2023/IInformácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.