všetky novinky Novinky

všetky články Články


Konsolidovaná účtovná závierka


18.10.2019

 

Po vstupe SR do EÚ boli do národnej legislatívy prevzaté mnohé Nariadenia Európskeho Parlamentu, Rady (ES) a Smernice EÚ, ktorými sa stanovujú povinností pre jednotlivé účtovné jednotky. K týmto patrí aj vymedzenie kritérií a podmienok pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, s ktorými sa spája najmä správne zodpovedanie nasledovných otázok:             

 1. Kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku?
 • konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka a to za skupinu účtovných jednotiek (bez ohľadu na ich sídlo) v súlade s § 22 zákona o účtovníctve ak:
 • je obchodnou spoločnosťou, štátnym podnikom alebo družstvom,
 • má rozhodujúci vplyv v inej obchodnej spoločnosti/účtovnej jednotke za podmienok ustanovených zákonom o účtovníctve.
 1. Podľa čoho sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka?
 • zostavuje sa podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
 1. Na čo slúži konsolidovaná účtovná závierka?
 • poskytuje základné informácie o konsolidovanom celku (t. j. o skupine účtovných jednotiek a je zdrojom informácií ako pre externých užívateľov, tak aj pre interné potreby manažérov materskej účtovnej jednotky a ostatných účtovných jednotiek zahŕňaných do konsolidovaného celku,
 • na rozdiel od individuálnej účtovnej závierky, konsolidovaná účtovná závierka nie je základom pre výpočet dane z príjmu ani pre výpočet výšky podielov na zisku.
 1. Kedy materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku?
 • je to najmä v prípadoch, ak:

a) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, nie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku materskej a jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 €,
 2. čistý obrat materskej a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 €,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov nie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku materskej a jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 €,
 2. čistý obrat materskej a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 €,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.

Tieto a mnohé ďalšie kritériá konsolidácie, posudzovanie jednotlivých účtovných jednotiek, výnimky a oslobodenia z konsolidácie, konsolidačné operácie (konsolidácia kapitálu, eliminácie vzájomných položiek, postupy pri zmene miery vplyvu v spoločnostiach) sú obsahom prednášky „Konsolidovaná účtovná závierka“.

 

Článok pre Vás pripravila:

Ing. Zdenka Kováčová, manažérka pre projekty                   

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK