Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daň z príjmov

  4. 1. 2024

  Informácia o novele zákona o dani z príjmov

  1/DZPaU/2024/I
  Informácia
  o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti
  so zlepšením stavu verejných financií) 

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (ďalej len  „zákon č. 530/2023 Z. z.“). Legislatívne úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov fyzickej osoby a príjmov právnickej osoby sú vykonané v článkoch VIII, XVII a XVIII cit. zákona, pričom

  • v článku VIII tohto zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2024 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
  • v článku XVII sa s účinnosťou od 31. decembra 2023 mení zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2023 Z. z.“),
  • v článku XVIII sa s účinnosťou od 31. decembra 2023 mení zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 315/2023 Z. z.“).

  Čl. VIII zákona č. 530/2023 Z. z.

  1. DAŇ FYZICKEJ OSOBY

  1.1 Zvýšenie sumy zdaniteľných príjmov rozhodujúcej pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka, ktorý je fyzickou osobou [§ 2 písm. w), § 52zzz ods. 1]

  S účinnosťou od 1. januára 2024, v dôsledku zmeny vykonanej v § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov, sa maximálna suma ročných zdaniteľných príjmov, ktorá je jednou z podmienok pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka, zvyšuje zo sumy 49 790 eur [v nadväznosti na znenie poznámky pod čiarou k odkazu 2a, ide o sumu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov] na pevne stanovenú sumu 60 000 eur. V súvislosti s predmetnou úpravou sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2a.

  V zmysle prechodného ustanovenia § 52zzz ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, použijú ustanovenie § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2024, prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2024.

  1.2 Oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby [§ 5 ods. 7 písm. q), § 52zzz ods. 2]

  S účinnosťou od 1. januára 2024 sa ust. § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov, v ktorom sú vymedzené príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane, dopĺňa písmenom q). Podľa prechodného ustanovenia § 52zzz ods. 2 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 5 ods. 7 písm. q) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použije na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023.

  Podľa ust. § 5 ods. 7 písm. q) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2024 je od dane z príjmov oslobodené nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich 2 nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a zákona o dani z príjmov pripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak

  1. tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku (dividendu) zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a cit. zákona, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom a
  2. tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu (§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.

  Spôsob ocenenia predmetného nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom, je v cit. ustanovení upravený špecificky [neuplatní sa preto spôsob ocenenia nepeňažného plnenia podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov], a to v závislosti od toho, či zamestnanec nepeňažné plnenie prijal vo forme zamestnaneckých akcií alebo nepeňažné plnenie prijal vo forme obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom nepeňažné plnenie, ktoré zamestnanec nadobudol formou

  • zamestnaneckých akcií, sa ocení v ich nominálnej hodnote;
  • obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, sa ocení v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a zákona o dani z príjmov pripadajúceho na zamestnanca.

  Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. q) zákona o dani z príjmov je oslobodené od dane, ak bolo zamestnancovi poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal, a súčasne sú splnené aj ďalšie podmienky, t. j., ak:

  • tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku (dividendu) zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a cit. zákona, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom a
  • tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu (§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy

  Mohlo by vás zaujímať

  1/DPH/2024/MP - Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty

  1/DPH/2024/MP Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty podľa§ 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov Úvod Jednou z osobitný...

  Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

  12/DZPaU/2024/I Informácia o určení vzoru tlačivapoužívaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnostipodľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovv znení neskorších predpisov   Fi...

  Úvod: Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní

  Úvod Význam nadnárodných podnikov (Multinational enterprises, MNE) vo svetovom obchode sa od prijatia tejto smernice v roku 1995 stále dramaticky zvyšuje. Táto skutočnosť je čiastočne odrazom zvýš...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.