Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Účtovné

  10. 1. 2024

  Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

  43/DZPaU/2023/I

  Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 20241. apríla 2024. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 466/2023 Z. z.

  Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) pod číslom 24/2023 R. o. a vo Finančnom spravodajcovi pre rok 2023 v príspevku č. 36, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk.

  Zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných oblastí:

  1. Účtovanie pri zlúčení, splynutí, rozdelení a zrušení neziskovej účtovnej jednotky s likvidáciou

  V § 15a ods. 1 opatrenia sa ustanovuje postup účtovania pri zrušení neziskovej účtovnej jednotky s likvidáciou. Nezisková organizácia ku dňu skončenia likvidácie zostaví mimoriadnu účtovnú závierku, ktorá obsahuje záväzky zo splatnej dane z príjmov a iné záväzky. Keďže účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctva do dňa svojho zániku, otvorí účty majetku a záväzkov a účtuje o:

  • vysporiadaní daňovej povinnosti,
  • prevode likvidačného zostatku na inú účtovnú jednotku podľa osobitného predpisu, ktorým je napr. § 14 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 17 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, § 18 ods. 9 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo
  • vyplatení podielu na likvidačnom zostatku zriaďovateľovi.

  V § 15a ods. 2 a 3 opatrenia sa ustanovuje účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení neziskových účtovných jednotiek. Nástupnícka účtovná jednotka vykáže v otváracej súvahe majetok, záväzky a vlastné imanie zanikajúcich účtovných jednotiek v hodnote, v ktorej boli vedené v účtovníctve. Prípadné rozdiely vzniknuté z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov sa účtujú pri zlúčení na príslušný účet nákladov alebo výnosov a pri splynutí alebo rozdelení sa vykážu na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  1. Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

  Ustanovenie § 45 upravuje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia, pričom zmeny sa dotkli nasledovných ustanovení:

  • 45 ods. 4 – dopĺňa sa účtovanie dlhodobého záväzku z dôvodu poskytnutia príspevkov fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých bezprostredne nasledujúcich účtovných období, a to na ťarchu účtu 381 – Náklady budúcich období so súvzťažným zápisom v prospech účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Takýmto účtovaním sa zabezpečí, že náklady z titulu vyplatenia príspevku budú účtované v rovnakom účtovnom období, ako bude príspevok finančne vyplatený; 2 - § 45 ods. 6 a 7 – dopĺňa sa účtovanie bezodplatne nadobudnutých zásob, ak sú nadobudnuté vo významnej sume vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky a rozsah jej činnosti, a to v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Podľa § 45 ods. 7 sa zúčtovanie výnosov budúcich období účtuje v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, a to v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia. Ak by boli bezodplatne nadobudnuté zásoby v malom rozsahu, s predpokladom ich spotreby v rovnakom účtovnom období, ako boli obstarané, účtujú sa podľa § 65 ods. 5 na účte 646 – Prijaté dary.
  1. Účtovanie zbierky

  Ustanovenie § 67a upravuje účtovanie verejnej zbierky (ďalej len „zbierka“), pričom zmeny sa dotkli nasledovných ustanovení:

  • 67a ods. 1 a 2 – zjednodušuje sa účtovanie príspevkov zo zbierky a úrokov z vkladov príspevkov zo zbierky v prípade, ak sú tieto príspevky a úroky prijaté a aj použité v rámci jedného účtovného obdobia. V takom prípade sa neúčtuje tvorba fondu na účet 412 – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu;
  • 67a ods. 3 a 4 – obdobne zjednodušene sa postupuje aj pri účtovaní použitia fondu v nadväznosti na použitie príspevkov zo zbierky, tzn. ak príspevky zo zbierky sú prijaté a aj použité v rámci jedného účtovného obdobia, o použití fondu sa neúčtuje. Použitie fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondu sa účtuje len v prípade, ak sa použijú príspevky zo zbierky prijaté v minulých účtovných obdobiach;
  • 67a ods. 5 – dopĺňa sa účtovanie použitia čistého výnosu zbierky na obstaranie dlhodobého majetku, a to v závislosti od toho, v akom účtovnom období sú príspevky zo zbierky prijaté:
   • ak sa použijú príspevky zo zbierky prijaté v minulých účtovných obdobiach, účtuje sa na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,
   • ak sa použijú príspevky zo zbierky v tom istom účtovnom období, ako boli prijaté, účtuje sa na ťarchu účtu 667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.
  • V obidvoch prípadoch sa následne pri účtovaní odpisov, opravných položiek alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho vyradení účtuje v časovej a vecnej súvislosti na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 667 – Prijaté príspevky alebo účtu 656 – Výnosy z použitia fondu v nadväznosti na vyššie uvedené účtovanie použitia čistého zisku zbierky pri obstaraní dlhodobého majetku.
  1. Ostatné zmeny

  Zmeny s účinnosťou od 1. januára 2024 sa týkajú aj nasledovných ustanovení:

  • 20 ods. 5 – ustanovenie upravuje účtovanie pri zámene majetku, pričom sa dopĺňa, že účtovanie rozdielu medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého majetku na účte 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účte 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje v prípade, ak sa tento rozdiel finančne nevysporadúva. Zároveň sa dopĺňa účtovanie zostatkovej ceny odovzdaného dlhodobého majetku na účte účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, ak je predmetom zámeny dlhodobý nehmotný majetok;
  • 31 ods. 11 – dopĺňa sa účtovanie obstarania nápoja v zálohovanom jednorazovom obale a inkaso zálohu z vráteného obalu. Pri obstaraní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale sa tento obal na nápoje účtuje na analytickom účte k účtu 112 – Materiál na sklade alebo k účtu 132 – Tovar na sklade a pri spotrebe sa tento obal účtuje na analytickom účte k účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť. Inkaso zálohu pri vrátení obalu sa účtuje v prospech príslušného analytického účtu k účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť alebo ak ide o inkaso zálohu za minulé účtovné obdobia, tak sa účtuje na účte 649 – Iné ostatné výnosy;
  • 34 ods. 2 – vzhľadom na zavedenie e-kolkov sa z obsahovej náplne účtu 213 – Ceniny vypúšťa účtovanie kolkov ako cenín;
  • 54 ods. 3 – rozširuje sa obsahová náplň účtu 518 – Ostatné služby o účtovanie nákladov na diaľničné známky, obstaranie elektronicky dodávanej služby, obstaranie elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie; 3
  • 57 ods. 9 – rozširuje sa obsahová náplň účtu 549 – Iné ostatné náklady o účtovanie nákladov na platby pre samosprávne orgány a o účtovanie kladnej sumy (zníženie nákladov) alebo zápornej sumy (zvýšenie nákladov) vyplývajúcej zo zaokrúhlenia ceny podľa § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov pri obstarávaní majetku alebo služby;
  • 63 ods. 1 – dopĺňa sa obsahová náplň účtu 602 – Tržby z predaja služieb, na ktorom sa účtujú výnosy z predaja elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie, ktorú účtovná jednotka poskytuje v elektronickej podobe prostredníctvom trvalého prístupového práva. Ďalej sa tu účtujú elektronicky dodávané služby a výnosy z reklamy;
  • 64 ods. 5 – dopĺňa sa oceňovanie hodnoty dobrovoľníckej činnosti na účely účtovania aktivácie tejto hodnoty u prijímateľa dobrovoľníckej činnosti;
  • 65 ods. 8 – rozširuje sa obsahová náplň účtu 649 – Iné ostatné výnosy o účtovanie výnosu z dôvodu zaokrúhlenia ceny platenej v hotovosti pri predaji majetku alebo poskytovaní služieb (záporná suma zo zaokrúhlenia sa účtuje na účet 549 – Iné ostatné náklady);
  • 69 ods. 2 – rozširuje sa obsahová náplň účtu 691 – Dotácie o príjmy, ktoré majú charakter dotácie, napríklad finančné prostriedky z programu Erasmus, rámcového programu Horizont Európa a ďalšie.

  Okrem vyššie uvedených zmien a doplnení boli aktualizované poznámky pod čiarou k niektorým odkazom, pričom poznámka pod čiarou k odkazom 20 a 21 nadobúda účinnosť 1. apríla 2024 v nadväznosti na účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

  V prílohe, ktorou je účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky, sa v účtovej triede 4 vypúšťa účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, nakoľko sa majetok a záväzky v neziskových účtovných jednotkách nepreceňujú na reálnu hodnotu.

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových organizáciách

  Ing. Michaela Vidová
  Ing. Jana Vršková

  Mohlo by vás zaujímať

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľn...

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa§ 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezalože...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.