Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daň z pridanej hodnoty DPH

  4. 1. 2024

  Informácia, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií – článok XI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

  2/DPH/2024/I

  Informácia k zákonu č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií – článok XI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý v článku XI s účinnosťou od 1. januára 2024 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“), pokiaľ ide o vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

  Základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby podľa § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je 20 % zo základu dane. Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa podľa § 27 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o DPH uplatňuje na presne vymedzené tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a, ako aj na tovary a služby v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.

  Znížená sadzba dane vo výške 10 % zo základu dane na poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb bola zavedená od 1. januára 2023 s cieľom podpory gastrosektora vzhľadom na vtedajšiu aktuálnu situáciu na trhu s energiami, ale aj na negatívnu situáciu v sektore spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, a to doplnením prílohy č. 7a k zákonu o DPH.

  Novelou zákona o DPH dochádza od 1. januára 2024 k úprave prílohy č. 7a k zákonu o DPH, a to k vylúčeniu podávania alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby dane vo výške 10 % zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby tak, ako sú vymedzené v článku 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Zo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, z prílohy č. III vyplýva možnosť vylúčiť dodávanie alkoholických nápojov zo zníženej sadzby dane uplatňujúcej sa na reštauračné a stravovacie služby. Slovenská republika túto možnosť vylúčenia alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb využila.

  Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane. Za alkoholický nápoj sa bude považovať taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu je viac ako 0,5 % jeho objemu.

  Ako vyplýva z dôvodovej správy, odôvodnenosť tohto opatrenia vyplýva na jednej strane z potreby konsolidácie verejných financií a na strane druhej, alkoholické nápoje negatívne vplývajú na ľudské zdravie, rodinné vzťahy, prípadne iné sociálne oblasti, čo vyvoláva zvýšené náklady verejných financií na elimináciu týchto škodlivých následkov. Nie je preto žiadúce, aby podávanie alkoholických nápojov v rámci stravovacích a reštauračných služieb naďalej podliehalo zníženej sadzbe dane.

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy

  Mohlo by vás zaujímať

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľn...

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa§ 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezalože...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.