všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo v januári niekoľko nových informácii


11.1.2021

Týkajú sa daňových povinností daňovníkov podľa jednotlivých druhov daní platných pre rok 2021, resp. pri podaní daňových priznaní za rok 2020:

Zoznam informácií podľa jednotlivých druhov daní:

1. oblasť dane z príjmov

1.1. Informácia 1/FO/2021/IM - o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2020

Platiteľ dane z príjmov, ktorý vypláca fyzickej osobe príjem z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia diela alebo z použitia umeleckého výkonu podľa autorského zákona, je povinný oznámiť správcovi dane uzatvorené písomné dohody s autormi v kalendárnom roku 2020 o neuplatnení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 a 14 zákona o dani z príjmov, a to v lehote najneskôr do 31. januára 2021.

Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o neuplatnení dane vyberanej zrážkou za rok 2020 je platiteľ dane povinný podať na predpísanom štruktúrovanom formulári označenom OZN4314v20, ktorý je zverejnený na webovej stránke finančnej správy.

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPFO/2021/20201.01.04_1_FO_2021_IM.pdf

1.2. Informácia 1/PO/2021/IM - k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31. decembri 2020

Informácia FR SR bližšie uvádza postup uplatnenia dodatočného odpočtu od základu dane z príjmov nákladov/výdavkov vynaložených a zaúčtovaných v účtovníctve daňovníka pri realizovaní projektu výskumu a vývoja vo výške:

  • 200 % výdavkov/nákladov vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. za rok 2020 a
  • 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov/nákladov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov/nákladov vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

Pre zdaňovacie obdobie 2020 sa bližšie spresňuje postup daňovníka pri dodatočnom odpočte nákladov/výdavkov vynaložených na výskum a vývoj, ak bola súčasne tomuto daňovníkovi poskytnutá podpora z verejných financií vo forme príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p. na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (ide o projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane obdobia pandémie, ktoré sú schválené MPSVaR SR, ústredím práce a vládou SR) a to na základe zmeny v § 30c ods. 5 písm. a) zákona č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2021, pričom táto zmena sa uplatní už pri podaní daňového priznania po 31.decembri 2020. 

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPPO/2021/2021.01.04_1_PO_2021_IM.pdf

2. oblasť dane z motorových vozidiel

2.1. Platobná inštrukcia 1/DMV/2021/IM - pre zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2020

Daňový subjekt, ktorý podáva za zdaňovacie obdobie 2020 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, má v termíne na podanie daňového priznania do 31.3.2021 aj zaplatiť daň.

Existujú 2 spôsoby zaplatenia dane, a to: elektronicky alebo poštovou poukážkou.

Úplné znenie platobnej inštrukcie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2021/2021.01.04_1_DMV_2021_IM.pdf

3. oblasť clá

3.1. Oznámenie 1/CLO/2021/IM - k predbežnému vykonávaniu Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1. januára 2021

FR SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru ako aj ostatnej verejnosti, že Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom uverejnená v Úradnom vestníku EÚ L444, 31.12.2020 (ďalej len „pobrexitová dohoda“) sa začne predbežne vykonávať od 1. januára 2021.

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.01.07_1_CLO_2021_IMpdf.pdf

3.2. Informácia 2/CLO/2021/IM - k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016 – informácia o aktuálnych zneniach legislatívy EÚ v oblasti colných predpisov

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.01.05_2_CLO_2021_IM.pdf

3.3. Informácia 3/CLO/2021/IM - k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie od 01.01.2021

Od 01. januára 2021 je Spojené kráľovstvo považované za tretí štát (ako napr. USA), preto je opotrebné počítať s kontrolami na hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom a rovnako aj s kontrolou tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom colnými orgánmi. Pobrexitová dohoda prináša aj určité benefity napr. vo forme neuplatňovania dovozných ciel a kvót, ak budú dodržané podmienky preukázania pôvodu tovaru stanovené touto dohodou, týkajúce sa:

  • tovaru neobchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou
  • tovar obchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou
  • tovar v osobnej batožine cestujúceho

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2021/2021.01.05_3_CLO_2021_IM_Brexit.pdf

4. oblasť elektronickej komunikácie

4.1. Informácia 1/EK/2021/IM - k používaniu elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente na Slovensko.sk

Predlžuje sa výnimka pre orgány finančnej správy, ktorá predstavuje možnosť duálneho doručovania do elektronickej schránky na UPVS a do schránky na PFS.

Úplné znenie informácie nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2021/2021.01.04_1_EK_2021_IM.pdf

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK