všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Dotácia na nájomné


13.7.2020

Dotácia na nájomné je jedným z opatrení štátnej pomoci určených na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a na podporu hospodárstva z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

1. Čo potrebujeme vedieť o dotácii na nájomné

Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke;

 • žiadosť o dotáciu:
 1. predkladá prenajímateľ na základe dohody uzatvorenej s nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie sťaženého užívania, pričom táto dohoda je prílohou žiadosti
 2. finančné prostriedky budú poskytnuté prenajímateľovi
 • sa podáva len elektronicky cez portál: Slovensko.sk, čo znamená, že prenajímateľ aj nájomca musia mať platný elektronický podpis, bez ktorého nie je možné žiadať o dotáciu

2. Aké sú podmienky pre získanie dotácie?

 • vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy
 • nájomné uhrádza nájomca v peniazoch (nie nefinančne)
 • právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr 1.2.2020 (dotácia sa neposkytuje na nové nájomné zmluvy uzatvorené po 1.2.2020)
 • nájomca nesmieme byť s podnikom v ťažkostiach, túto podmienku stanovuje Dočasný rámec pomoci schválený Európskou komisiou. Kľúčová podmienka pre podnik v ťažkostiach – vlastné imanie musí byť k 31.12.2019 vyššie ako polovica základného imania.

3. Za aké obdobie môžete získať dotáciu?

 • za „obdobie sťaženého užívania“ predmetu nájmu, t. j. užívanie bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu
 • toto obdobie sa pre jednotlivé prevádzky líši v závislosti od postupného otvárania prevádzok na Slovensku; jednotlivé opatrenia krízového štábu nájdete tu: https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html

Pozor: obdobie sťaženého užívania je obdobie, kým boli prevádzky povinne zatvorené (obdobie, kedy prevádzky ostali ďalej dobrovoľne zatvorené, napr. kvôli úbytku zákazníkov sa do tejto doby nezahŕňa)

4. Aká je výška dotácie?

 • výška dotácie sa poskytne v rovnakej výške, v akej prenajímateľ poskytne zľavu z celkového nájmu v rozmedzí od 0 % – 50 % (na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom)
 • ak prenajímateľom je správca majetku štátu, výška dotácie je stanovená na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného
 • v prípade poskytnutia zľavy nižšej ako 50 %, nájomca má zo zákona nárok na rozloženie splatnosti nájomného nepokrytého zľavou/dotáciou na 48 mesačných splátok

Pozor: do výšky nájomného na účely výpočtu dotácie sa nezahrnujú:

 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.),
 • obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu

5. Priestory, na ktoré môžete získať dotáciu

 • priestory, v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby koncovému spotrebiteľovi vrátane súvisiacich obslužných priestorov, skladových priestorov, a parkovacích miest,
 • trhové miesto

Pozor: Dotácia sa nevzťahuje na kancelárske a obytné priestory

6. Lehota na predkladanie žiadostí je do 30.11.2020.

Podrobný postup vrátane všetkých potrebných informácií na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné je zverejnené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html.

V prípade otázok a nejasností je možné obrátiť sa aj na infolinku najmy@mhsr.sk

Informáciu pre Vás pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a. s., Bratislava

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK