všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


„Dohodári“ a ich nárok na cestovné náhrady z pohľadu zákona o cestovných náhradách


7.6.2021

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 písm. c)],  ak

  • poskytovanie cestovných náhrad je dohodnuté medzi touto fyzickou osobou a zamestnávateľom v konkrétnej dohode (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov)  a táto
  • fyzická osoba je vyslaná na pracovnú cestu (okrem možnosti danej v § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách, a to iba pri dohode o vykonaní práce).

V aplikačnej praxi treba rozlišovať vo väzbe:

- na definíciu pracovnej cesty (§ 2 ods. 1) a na   pravidelné pracovisko (§ 2 ods. 3) a na možnosť uznať cestovné náhrady jednotlivé dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

 

 1. Dohody o vykonaní práce

Pri dohodách o vykonaní práce ide o jednorazový výkon práce vymedzený výsledkom a nie o opakujúcu sa činnosť, tak ako je to  pri dohode o brigádnickej práci študentov alebo pri dohode o pracovnej činnosti.

ZCN náhradách umožňuje uznať náhradu výdavkov dohodárovi, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o vykonaní práce mimo miesta pobytu, už aj z miesta nástupu do miesta výkonu práce a späť. Na základe vyššie uvedeného, zamestnávateľ môže s dohodárom, ktorý má výkon práce na základe dohody o vykonaní práce mimo miesta pobytu, dohodnúť poskytovanie cestovných náhrad i za cesty z miesta pobytu (prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) do miesta výkonu práce a späť, a to v rozsahu a podmienok ako pri pracovnej ceste.

UPOZORNENIE: - podľa definície pracovnej cesty sa takýto výkon práce dohodára nepovažuje za výkon práce na pracovnej ceste, ale § 2 ods. 3 ZCN umožňuje náhradu výdavkov za tieto cesty dohodnúť priamo v dohode o vykonaní práce. V prípade využitia tejto možnosti zo strany účastníkov pracovnoprávneho vzťahu majú poskytované náhrady  nárokový charakter.

V tomto prípade sa nedohodne miesto pravidelného pracoviska na účely poskytovania cestovných náhrad a plne postačuje dohoda o poskytovaní cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 štvrtej vety zákona o ZCN. Podľa  § 226 Zákonníka práce nie je miesto výkonu práce povinnou náležitosťou dohody o vykonaní práce. Miesto výkonu práce sa môže dohodnúť v rámci iných dojednaní, a to podľa potrieb zamestnávateľa; malo by to byť miesto, kde sa konkrétna práca musí vykonať, resp. miesto, kde zamestnávateľ chce, aby sa práca vykonala.

Táto možnosť, lepšie povedané výnimka,  platí iba pre dohody o vykonaní práce (vzhľadom na výkon práce vymedzený výsledkom), neplatí pre dohody o pracovnej činnosti a pre dohody o brigádnickej práci študentov, pri ktorých ide o opakujúcu sa činnosť.

Vo väzbe na   § 1 ods. 1 písm. c) ZCN (možnosť dohodnúť cestovné náhrady)  a na charakter dohody o vykonaní práce podľa Zákonníka práce (výkon práce  vymedzený výsledkom), sa v § 2 ods. 3 ZCN pri definícii pravidelného pracoviska  ustanovila pri dohode o vykonaní práce výnimka/možnosť poskytovať dohodnuté cestovné náhrady (§1 ods. 1 písm. c/ ZCN) už z miesta bydliska do miesta výkonu práce a späť, ak dohodnuté miesto výkonu práce je mimo miesta pobytu zamestnanca.  Vychádzalo sa z toho, že  pri poskytovaní dohodnutých cestovných náhrad musí platiť aj druhá podmienka poskytovania  cestovných náhrad, a to, že je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu. Splnenie týchto dvoch podmienok v kontexte vyššie uvedeného  pri dohode o vykonaní práce by nebolo možné a dohoda o poskytovaní cestovných náhrad by bola bezpredmetná,  cestovné náhrady by sa v podstate nemali kedy vyplatiť.

Takto poskytované cestovné náhrady sa považujú podľa § 1 ods. 1 písm. c) ZCN za nárokové náhrady.

2. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti

Možnosť dohodnúť sa na poskytovaní výdavkov už z miesta pobytu do miesta výkonu práce a naspäť, ak je výkon práce mimo miesta pobytu zamestnanca sa nevzťahuje na dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Pri poskytovaní cestovných náhrad je potrebné vychádzať vždy len z dohodnutého miesta pravidelného pracoviska, resp. z miesta výkonu činnosti.

Článok pripravila:
Ing. Ľuboslava Minková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Problematikou cestovných náhrad s vysvetlením na konkrétnych príkladoch z praxe sa budeme zaoberať na webinári dňa 15.6.2021 Cestovné náhrady v príkladoch a vzoroch pod vedením lektorky: Ing. Ľuboslavy Minkovej, metodičky MPSV a R SR pre oblasť zákona o cestových náhradách.

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK