všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň


10. 12. 2021

Podľa zákona o dani z príjmov (ZDP) je suma daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane.

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň resp. preddavky na daň.

Ak suma dane za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, rozdiel vyplatí daňovníkovi správca dane alebo zamestnávateľ.

Výška mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je v roku 2021 je závislá od veku dieťaťa, pričom nadväzne na novelizáciu ZDP v období:

  • od 01.01.2021 do 30.06.2021 zákon definoval 2 skupiny detí vo väzbe na vek,
  • od 01.07.2021 zákon definuje 3 skupiny detí vo väzbe na vek.

Okrem toho sa s účinnosťou od 01.08.2021 mení prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP a s účinnosťou od 01.01.2022 ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) ZDP. Zmena spočíva v tom, že daňovníkovi vyživujúcemu dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, nevzniká nárok na daňový bonus na toto dieťa od 01.08.2021 (§ 52zzj ods. 2 ZDP), resp. od 01.01.2022 (§ 33 ods. 1 ZDP).

Prehľad výšky daňového bonusu za zdaňovacie obdobie 2021 uvádzame v  tabuľke:

*ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, nárok na daňový bonus zaniká

Daňovník vyživujúci dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku má od 01.08.2021 možnosť rozhodnúť sa:

  • či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c), resp. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP alebo
  • či bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., pričom ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus zanikne.

Obmedzenie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa sa týka len vyživovaného dieťaťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 544/2010 Z. z. nárok na uplatnenie daňového bonusu neovplyvňuje.

Súvis veku dieťaťa a poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa príslušných písmen § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. vo vzťahu  k uplatneniu daňového bonusu na vyživované dieťa od 01.08.2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Viac o problematike ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zmenách zákona o dani z príjmov v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti sa dozviete dňa 15.12.2021 na našom online webinári: „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ pod vedením lektorky Ing. Marcely Prajovej, odborníčky z Finančného riaditeľstva SR na problematiku dane z príjmov fyzických osôb.

Článok pripravila: Ing. Marcela Prajová, Finančné riaditeľstvo SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies