všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Daň vyberaná zrážkou – osobitný spôsob zdaňovania príjmov


13.9.2021

Inštitút „dane vyberanej zrážkou“ sa dlhé roky využíva na celom svete; aj na Slovensku je považovaný za osvedčený a efektívny spôsob zdanenia, minimalizujúci daňové úniky.

1. Podstata a vývoj tohto spôsobu zdaňovania

 • Zrážku dane je povinný vykonať vyplácajúci subjekt - platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka a príjemcovi poskytnúť plnenie po zdanení.
 • Zrazenú daň je povinný platiteľ dane odviesť správcovi dane.
 • Lehota na odvedenie dane správcovi dane, je najneskôr 15. deň každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • Platiteľ dane je povinný informovať správcu dane o zrazení a odvedení dane na určenom tlačive - oznámenie.
 • Základom pre daň vyberanú zrážkou je hrubý príjem neznížený o žiadne výdavky (výnimka § 43 ods. 5, 9 a 10 ZDP).
 • Vybraním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka v zásade splnená [výnimka § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP - tieto príjmy sa môžu uviesť v daňovom priznaní.
 • Výrazné zmeny v tomto spôsobe zdanenia boli schválené v rokoch 2004, 2011, 2015, 2017, 2020.

Stručne je možné tento spôsob zdanenia zhrnúť takto:

 • vyberanie dane zrážkou podľa § 43 ZDP je administratívne nenáročné, nie je potrebná registrácia na DÚ,
 • v zásade sa uplatní len sadzba dane uvedená v § 43 (vo väčšine prípadov 19 %, výnimkou sú príjmy plynúce daňovníkovi/rezidentovi:
  • členského štátu EÚ,
  • štátu, s ktorým má SR uzatvorenú ZZDZ,
  • nespolupracujúceho štátu,
  • vo forme podielov na zisku/dividend,
 • nedochádza k progresii zdanenia - tým, že časť príjmov daňovníka sa zdaní DVZ, na druhej strane nemožno uplatniť výhodnejšiu sadzbu dane 15 %,
 • príjmy zdanené DVZ nemajú vplyv na platenie preddavkov na daň podľa § 34 a 42 ZDP,
 • výrazné nevýhody: daň sa vyberá zo základu dane vo väčšine prípadov bez uplatnenia výdavkov a nezdaniteľných častí základu dane; pričom pri týchto príjmoch nemôže vzniknúť ani nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, nedá sa vykázať daňová strata a nie je možné odpočítavať od nich stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období s výnimkou uvedenou v § 43 ods. 6 ZDP.

2. Platiteľ dane

Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou - § 43 ZDP?

V zásade je platiteľ dane fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca príjem zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou. Platiteľom dane je aj:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická, resp. právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy (správca - 43 ods. 13 ZDP) - z príjmov plynúci do fondu prevádzky, údržby a opráv;
 • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a Národná banka Slovenska ( 43 ods. 15 ZDP) - z príjmov/výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok a z príjmov z ich predaja (ak príjem plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie a Národnej banke Slovenska - je platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. n);
 • obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov ( 43 ods. 16 ZDP) - ak vypláca výnos/príjem z dlhopisov a pokladničných poukážok fyzickej osobe (okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok);
 • príjemca nepeňažného plnenia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – nepodnikateľ, zamestnanec nemocnice (§ 43 ods. 17 ZDP) - z nepeňažných plnení uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.

3. Okruh príjmov zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou

Ktoré príjmy sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou v zmysle § 43 ods. 2 ZDP?

Ide o príjmy vyplácané daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, najmä príjmy:

 • z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR - § 16 ods. 1 písm. d),
 • z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňových rezidentov SR) a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (riadne zaregistrovaných), ktorými sú tieto príjmy uvedené o. i. v § 16 ods. 1 písm. e) prvom, druhom a štvrtom, desiatom a dvanástom bode ZDP,:
  • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov - softvéru, návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
  • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
 • nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí (napr. motorových vozidiel) umiestnených na území SR za určených podmienok,
 • príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

Ktoré príjmy sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou v zmysle  § 43 ods. 3 ZDP?

Ide o príjmy vyplácané daňovníkovi s obmedzenou aj neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR, a to najmä:

 • úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na bežných účtoch;
 • výnosy z účtov stavebných sporiteľov – v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení;
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) - v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch);.
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia – sú upravené v § 15 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku;
 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu - § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14 (neuzavrie vopred s vyplácajúcim subjektom písomnú dohodu o nevybratí dane zrážkou);
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi ZS - nepodnikateľovi (patriace do § 8), okrem plnení za klinické skúšanie;
 • peňažné výhry v lotériách a iných podobných hrách a peňažné výhry z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9 ZDP;
 • peňažné ceny z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m)

V tomto článku Vám prinášame len rámcový prehľad rozsiahlej problematiky dane vyberanej zrážkou, ktorou sa budeme zaoberať na našom online webinári: „Daň vyberaná zrážkou, pod vedením skúsenej lektorky Ing. Valérie Jarinkovičovej, dňa 18.10.2021.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka na daň z príjmov, lektorka odborných seminárov a autorka mnohých odborných článkov a publikácii. V minulosti, dlhoročne pôsobila ako metodička na daň z príjmov FR SR.

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK