všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Daň vyberaná zrážkou a zdanenie príjmov umelcov


11.10.2021

alebo ako postupovať pri zdaňovaní príjmov umelcov a športovcov

Príklad: Organizátor kultúrneho podujatia (platiteľ dane) a výkonný umelec pán Martin sa v auguste 2021, v súlade s § 43 ods. 14 ZDP, písomne dohodli, že z odmeny 2000 €, ktorú platiteľ dane poskytne za umelecký výkon predvedený na podujatí v auguste, nevyberie daň zrážkou. Príjem si uvedie umelec v daňovom priznaní za rok 2021 ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP.

V tejto súvislosti stručne zosumarizujme:

  • Práva duševného vlastníctva delíme na:
    • autorské práva a práva súvisiace s autorským právom – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnu oblasťou – ústredným orgánom štátnej správy pre túto oblasť (a pre štátny jazyk, ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie, prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí atď.) je MK SR,
    • práva priemyselného vlastníctva – chráni napr. vynálezy - ústredným orgánom štátnej správy pre túto oblasť je Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Od 1. 1. 2016 sa príjmy autorov a príjmy z podania umeleckého výkonu prednostne zdaňujú zrážkou dane podľa § 43 ZDP, pokiaľ nie je vopred uzavretá už spomínaná dohoda podľa § 43 ods. 14.

V daňových priznaniach sa uvádzajú:

  • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a
  • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva - priemyselného vlastníctva – tieto príjmy sa vždy zdaňujú prostredníctvom podaného daňového priznania.

Príjem nerezidenta SR z činnosti umelca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb (ako aj z činnosti športovca) vykonávanej na území SR sa považuje za príjem zo zdrojov v SR - § 16 ods. 1 písm. d) ZDP. Zdaniť ho možno v štáte vykonávania činnosti aj v súlade s čl. 17 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej aj „ZZDZ“). Do konca roku 2015 sa tieto príjmy zdaňovali jedine DVZ. Tento spôsob zdanenia, táto alternatíva je naďalej aktuálna. Daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov je možné považovať za preddavok [v súlade s § 43 ods. 6 písm. a) ZDP] a uviesť v daňovom priznaní (od príjmov možno odpočítať výdavky, NČZD na daňovníka – ostatné NČZD a daňový bonus len v prípade, ak z celosvetových príjmov predstavujú príjmy zo zdrojov v SR aspoň 90 %).

Od 1. 1. 2016 sa aj na umelcov - nerezidentov SR vzťahuje možnosť vopred uzatvoriť dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 (pozor, táto alternatíva sa netýka športovcov!). Ak dohoda uzatvorená je, v tom prípade vzniká povinnosť nerezidentovi SR podať (aj) na Slovensku daňové priznanie.

Zmeny priniesla novela ZDP z 2. 12. 2020, zákon č. 416/2020 Z. z., a to jednak   rozšírením okruhu príjmov od dane oslobodených - v § 9 – presne vyšpecifikované dotácie z MK SR, jednak pri zdaňovaní týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu - v § 16 a § 48.

V stručnosti: Od 1. 1. 2021 došlo k doplneniu ustanovenia § 48 ods. 1 ZDP (zahraničný platiteľ dane) o také osoby (organizátorov podujatí, ktorí nie sú len sprostredkovateľmi), ktoré ako daňoví nerezidenti SR vyplácajú príjmy športovcom, umelcom a artistom –  daňovým nerezidentom SR z činností osobne vykonávaných na území SR. Tieto príjmy sú v SR zdaniteľné, pričom  daň z nich vyberie takýto zahraničný platiteľ dane.

Zároveň je jednoznačne do § 16  ZDP doplnené, že za zdaniteľný príjem sa považujú aj poskytnuté nepeňažné plnenia (napr. ubytovanie, stravovanie) športovcom, umelcom a spoluúčinkujúcim osobám.

Tzv. „protiúnikové opatrenie“ sa týka aj prípadov, keď sú príjmy umelcom vyplácané prostredníctvom sprostredkovateľa a deklarované (zmluvne dohodnuté) odmeny (zdaniteľné príjmy) sú zjavne v podhodnotenej výške, pričom technické zabezpečenie (v prípade umelcov, ktoré sa týka napr. použitých hudobných nástrojov, rôznej techniky a ktoré sa nezdaňuje) v nadhodnotenej výške.

V § 16 ods. 1 písm. d), v ktorom je uvedený tento druh príjmu plynúceho daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky (a teda je v SR zdaniteľný) sa za textom „z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu,“ na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, považuje sa za príjem týchto osôb celá úhrada“.

V tomto článku Vám prinášame len jednu z možností aplikácie dane vyberanej zrážkou, ktorou sa budeme zaoberať na našom online webinári: „Daň vyberaná zrážkou, pod vedením skúsenej lektorky Ing. Valérie Jarinkovičovej, dňa 18.10.2021

Článok pre Vás pripravila: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka na daň z príjmov, lektorka odborných seminárov a autorka mnohých odborných článkov a publikácii. V minulosti, dlhoročne pôsobila ako metodička na daň z príjmov FR SR.

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK