všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch


4. 11. 2021

(výber príkladov z našich už uskutočnených webinárov)

Otázka č. 1

V prípade častých služobných ciest, súhlas na služobnú cestu môže byť aj ústny? Alebo za všetky služobné cesty do budúcna, napr. priamo už v pracovnej zmluve, alebo inak - za všetky naraz?

Odpoveď:

Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu upravuje § 57 ods. 1 ZP, ktorý vyžaduje pri niektorých pracovných cestách súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu. § 57 ods. 1 ZP nevyžaduje písomný súhlas s vyslaním na pracovnú cestu (súhlas  môže byť aj ústny, nemusí byť písomný súhlas).

Súhlas s vykonaním pracovnej cesty/pracovných ciest môže byť dohodnutý aj v pracovnej zmluve – písomne (a potom platí pre všetky pracovné cesty).

Zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu však podľa § 3 ZCN písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty, pričom je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Ak zamestnancovi častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, potom  podmienky pracovnej cesty môže zamestnávateľ určiť aj jedným rozhodnutím na viacero pracovných ciest zamestnanca.

Otázka č. 2

Ako sa má správne riešiť preddavok na zahraničné pracovné cesty, ak ich zamestnanec máva niekoľko mesačne a nevieme ich dopredu presne predpovedať? Nie je u nás, takže z pokladne sa nedá, a naviac o pracovných cestách sa rozhoduje zo dňa na deň. Spolu ich máva okolo 7 mesačne. Môže sa zamestnanec preddavku vzdať? Alebo môžeme mu dať len nejakú odhadovanú sumu vo výplate mesiac predtým a potom presne až vo vyúčtovaní?

Odpoveď:

Zamestnanec sa nemôže vzdať preddavku na zahraničnú pracovnú cestu, je to jeho pracovno-právny nárok vyplývajúci z § 36 ods. 1 zákona o CN.

Zamestnávateľ však môže zamestnancovi, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, určiť podmienky pracovnej cesty podľa § 3 ods. 3  pís. b) zákona o CN jedným rozhodnutím/cestovnýmpríkazom  na viaceré pracovné cesty. Súčasne aj podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona o CN môže zamestnávateľ jedným rozhodnutím poskytnúť zamestnancovi aj preddavok na niekoľko pracovných ciest dopredu, napr. na 1 kalendárny mesiac. A základe dohody so zamestnancom, môže byť preddavok poskytnutý aj na účet zamestnanca.

Otázka č. 3

V akom prípade má nárok na stravu/stravné konateľ, ak nie je v zamestnaneckom pomere?

Odpoveď:

Áno, má nárok na stravu/stravné. Konateľ má nárok na stravné za podmienok ustanovených v  § 5 zákona o CN za cesty, ktoré vykonáva v súvislosti s funkciou konateľa.

Podľa § 1 ods. 2  písm. b) zákona o CN, sa zákon o CN vzťahuje aj na konateľa; konateľovi patria cestovné náhrady za cesty, ktoré vykonáva v súvislosti  s funkciou konateľa (§ 2 ods. 1 druhá veta).

príjem konateľa spoločnosti je považovaný za príjem zo závislej činnosti a preto ako „zamestnanec na účely ZDP s príjmom zo závislej činnosti“ podľa § 5 ZDP, má nárok aj na výhodu spojenú s poskytovaním stravného za podmienok uvedených v § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.

 

Problematikou cestových náhrad – vznik nároku, postupom ich výpočtu a ďalšími okolnosťami spojenými s aplikáciou zákona o cestovných náhradách sa budeme zaoberať na online-webinári Cestovné náhrady v podmienkach roku 2021 - v príkladoch a vzorochdňa 11.11.2021 pod vedením lektorky Ing. Ľuboslavy Minkovej,  metodičky pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príspevok pre Vás pripravila: Ing. Ľuboslava Minková, MPSVaR SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies