všetky novinky Novinky

všetky články Články


August v znamení novelizácie daňových zákonov


14.8.2020

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrhy dvoch rozhodujúcich daňových zákonov - zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty

Aké zmeny tieto novely prinášajú a čo je ich hlavným zámerom?

1. novela zákona o DPH reaguje hlavne na smernice EÚ, ktorými sa upravujú povinnosti:

 • v oblasti poskytovania služieb a predaji tovaru na diaľku a to zmenou pravidiel zásielkového predaja tovaru na „predaj tovaru na diaľku“ a to pri predaji v rámci ČS EÚ aj tovaru dovážaného z tretích štátov, s určením osobitného miesta dodania, ak celková hodnota tovarov dodania presiahne za kalendárny rok 10 000 eur, j. miesta, kde odoslanie alebo preprava tovaru skončí, pričom sa navrhuje
  • vecné rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pre vybrané digitálne služby uvedené v § 68a a § 68b ( systému One Stop Shop (OSS)/, ktoré sa budú vzťahovať aj na ďalšie služby poskytnuté nezdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ,
  • zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky na podnikanie medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ,
  • zavedenie zjednodušenej úpravy pri dodávkach tovaru s hodnotou nepresahujúcou 150 eur z územia tretích štátov „zjednodušenie pre zdanenie tohto tovaru"
 • v oblasti opravy základu dane a vrátenie DPH pri neuhradených pohľadávkach; táto úprava nadväzuje na čl. 90 smernice Rady 2006/112/ES a to v prípadoch zrušenia, odmietnutia alebo úplného/čiastočného nezaplatenia ceny po dodaní tovaru alebo služby; navrhuje sa zaviesť možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou; súčasne sa navrhujú aj opatrenia na zamedzenie zneužívania medzi osobami s tzv. osobitným vzťahom k platiteľovi (prepojené osoby).

2. novela zákona o dani z príjmov (ZDP) rovnako reaguje hlavne na Smernicu Rady (EU) 2017/952 upravujúcu hybridné nesúlady s tretími krajinami

 • ide hlavne o opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a dopracovanie už existujúcich legislatívnych úprav a pravidiel na zamedzenie agresívneho daňového plánovania a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky, a to:
  • zadefinovaním „transparentného subjektu“ ako daňovníka, ak je za daňovníka považovaný v krajine jeho zriaďovateľa a tak zamedziť neopodstatneným daňovým únikom/nezdaneniu v štáte založenia aj v štáte zriaďovateľa,
  • dopracovaním pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti tzv. CFC pravidiel, aj na fyzické osoby a tak zamedziť presunom/vyplácaniu príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením,
 • novelou ZDP sa upravujú a služby/benefity poskytované finančnou správou daňovým subjektom ide o zavedenie povinnosti oznamovať daňovníkom každoročne po lehote na podanie daňového priznania výšku a lehoty splatnosti preddavkov na daň z príjmov s cieľom zjednodušiť podnikanie na Slovensku.

Problematike týchto dvoch daňových zákonov v platnej právnej úprave pre rok 2020 sú venované aj nasledovné videoškolenia:

K zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pod vedením lektora - Mgr. Mojmíra Beňa, pozostávajúce z 2. častí:

 1. Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby a
 2. Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby zahŕňajúceho použitie poukazu, ktoré nájdete TU.

K zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pod vedením lektora - Ing. Petra Horniačka, pozostávajúce rovnako z 2. častí:

 1. Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na - základné pojmy, definície, predmet dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie
 2. Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na - praktické uplatňovanie zákona – daňové a nedaňové výdavky, odpisy, odpočet daňovej straty, platenie preddavkov na daň z príjmov PO, ktoré nájdete TU.

 

Článok pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, SFÉRA, a.s., Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK