všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe


10. 1. 2022

Aké sú aktuálne témy k problematike DPH, ktoré rezonujú v týchto dňoch medzi platiteľmi DPH?

V prvom rade na základe novely zákona o DPH sú platitelia DPH od 01.01. 2022 prinútení overovať si, či bankový účet, na ktorý majú dodávateľovi – platiteľovi DPH zaplatiť za dodávku tovaru alebo služby zdanenú DPH, je zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR. Dôvodom je skutočnosť, že pokiaľ by zaplatili dodávateľovi na bankový účet, ktorý nie je zverejnený v danom zozname, môže dôjsť k situácii, že budú ručiť za DPH uvedenú na faktúre, ak ju dodávateľ nezaplatí daňovému úradu. Zároveň novela upravuje postup ako sa platiteľ môže vyhnúť takémuto ručeniu za DPH – podrobnosti k tejto problematike sa dozviete na tomto webinári.

Začiatkom nového roka platitelia DPH opakovane riešia dilemu ako správne naložiť s faktúrami, resp. s vyúčtovacími faktúrami od elektrární za dodanú elektrinu v minulom roku. Zahrnúť ich do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie december 2021 alebo január 2022? Ako postupovať pri „refakturácii“ elektriny z týchto faktúr na nájomcov? Tieto otázky budú zodpovedané na praktických príkladoch.

V daňovom priznaní za december 2021 platitelia, ktorí počas roka 2021 krátili vstupnú DPH z prijatých plnení predbežným koeficientom, sú povinní prostredníctvom koncoročného koeficientu vysporiadať odpočítanú daň. Taktiež platitelia, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (napr. byt, pri obstaraní ktorého si v minulosti  uplatnili odpočet DPH, začali v roku 2021 prenajímať oslobodený od DPH) sú povinní vykonať úpravu odpočítanej dane pri tomto majetku. Ako majú postupovať, bude vysvetlené na názorných príkladoch.

Ďalším opakujúcim sa problémom v prvých mesiacoch nového roka býva správne posúdenie oneskorene doručených dodávateľských faktúr za dodávky tovarov a služieb uskutočnených v minulom roku 2021. Uplatniť si z nich odpočet dane v daňovom priznaní za príslušný mesiac v roku 2022 alebo podať dodatočné daňové priznanie za daný mesiac v roku 2021 - a v ktorom kontrolnom výkaze uviesť tieto faktúry?

Pri každom type dodávateľskej faktúry (faktúra s DPH, faktúra s prenosom daňovej povinnosti, faktúra na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu) bude vysvetlený postup riešenia.

Problematikou DPH, novelou zákona účinnou od 1.1.2022 a ďalšími aktuálnymi otázkami potrebnými k správnemu vyplneniu daňového priznania k DPH za december 2021 sa budeme zaoberať dňa 14. januára 2022 na online webinári: Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe, s lektorom Ing. Martinom Ťažkým z Finančného riaditeľstva SR.

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies