všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Aktuálne k prenájmu nehnuteľností – otázky a odpovede


31. 5. 2022

Výber z konkrétnych príkladov riešených na našich webinároch:

Otázka č. 1
Pokiaľ ide o fyzickú osobu/nepodnikateľa – ako posudzovať kauciu, ktorá je určená na krytie nezaplateného nájomného v budúcnosti?
Odpoveď:
Vždy je potrebné podrobne posúdiť charakter zálohy podľa konkrétnej zmluvy – ak ide o zálohu, zábezpeku, ktorá sa neviaže na konkrétnu dodávku/protihodnotu, ale je iba garanciou na finančné nároky, ktoré nie sú zatiaľ presne určené, čo znamená, že kaucia môže byť použitá v prospech nezaplateného nájomného v budúcnosti, alebo sa môže vrátiť, nie je súčasťou zdaniteľných príjmov.

Otázka č. 2
Ak fyzická osoba/nepodnikateľ prenajme parkovacie miesto, pričom suma prenájmu ročne nepresiahne 500 eur a žiadnu ďalšiu inú nehnuteľnosť neprenajíma, nie je teda potrebná registrácia na DÚ?
Odpoveď:
V tejto súvislosti je potrebné vychádzať z charakteru prenajímanej nehnuteľnosti a z konkrétnej zmluvy – či ide o prenájom pozemku alebo stavby. § 49a ods. 2 ZDP ustanovuje registračnú povinnosť v prípade prenájmu nehnuteľností okrem pozemku, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutého zdaniteľného príjmu. Ak by išlo o prenájom pozemku na parkovanie, povinnosť požiadať správcu dane o registráciu nevzniká, pretože na prenájom pozemku, ktorý nie je vykonávaný ako podnikateľská činnosť, sa registračná povinnosť nevzťahuje.

Otázka č. 3
Ak energie spojené s prenájmom bytu platí dodávateľom priamo prenajímateľ, pričom sú zahrnuté v cene nájomného stanoveného pre nájomcu, a teda sa považujú za jeho zdaniteľné príjmy, možno/nemožno si potom platby energií (plyn, elektrina) uplatniť ako výdavky? A teda si znížiť tým základ dane?
Odpoveď:
Ak energie spojené s prenájmom bytu platí priamo prenajímateľ, môže si výdavky uplatniť ako daňovo uznané výdavky, a to bez ohľadu na skutočnosť či nehnuteľnosť je alebo nie je obchodným majetkom.
V prípade, ak by platby platil nájomca priamo dodávateľovi energií, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií má uzavretý prenajímateľ, aj platby platené nájomcom priamo dodávateľovi, v nadväznosti na stanovisko Finančného riaditeľstva SR, sa pokladajú za zdaniteľný príjem prenajímateľa. A aj napriek tomu, že nájomca platí platby priamo dodávateľovi za všetky energie, prenajímateľ (aj keď tieto platby dodávateľom neuhrádza) si môže tieto platby zaplatené nájomcom uplatniť ako daňový výdavok na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP a súčasne ich zahrnie do zdaniteľných príjmov.
Poznámka: Vychádzame zo stanoviska prezentovaného v Metodickom pokyne FR SR k § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Otázka č. 4
Prenajímam 1 byt. Kúpim ďalší byt, v tomto roku ho opravím, zariadim a budúci rok začnem aj tento druhý byt prenajímať. V ktorom roku si môžem uplatniť tieto výdavky?
Odpoveď:
V súlade s § 4 ods. 4 ZDP je možné zahrnúť do základu dane aj výdavky daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktoré vynaložil v roku, ktorý predchádzal roku, kedy začal vykonávať činnosť, a to na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky. Teda za predpokladu, že oprava súvisí výlučne so zámerom prenajímania a nehnuteľnosť bude predmetom obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ZDP, môžete si výdavky na opravu a pod. daňovo efektívne uplatniť počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začnete byt prenajímať. Dôležité je upozorniť, že nie je možné zamieňať pojmy oprava bytu a technické zhodnotenie bytu.

Problematikou daňových povinností spojených s vlastníctvom, prenájmom a predajom nehnuteľností, ako aj riešením praktických príkladov z praxe, sa budeme zaoberať dňa 2. júna 2022 na našom online webinári: „Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností“ pod vedením lektorky Ing. Dagmar Bednárikovej, daňovej poradkyne, členky SKDP.

Otázky a odpovede pripravila: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies