všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Ako uplatňovať výdavky na pohonné látky po 21. júli 2020?


17.9.2020

V súvislosti s prijímaním opatrení na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19 a na zamedzenie negatívnych dopadov pandémie na podnikateľské prostredie bol schválený aj zákon č. 198/2020 Z. z.., ktorým je celkovo novelizovaných 40 existujúcich právnych predpisov.

Jedným z prijatých opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia je zreálnenie výpočtu daňovo uznaných výdavkov na spotrebované pohonné látky. Z tohto dôvodu bolo novelizované aj ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Konkrétna úprava je vykonaná v bode 1 tohto ustanovenia, teda v jednom z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL, podľa cien platných v čase nákupu PHL, prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Na základe tejto zmeny pri výpočte daňovo uznaných výdavkov na spotrebované PHL od 21. júla 2020 sa umožňuje vychádzať zo:

  • spotreby PHL uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajov od výrobcu alebo predajcu, navýšenej o 20 %.  

Ak sa skutočná spotreba PHL nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam táto spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou organizáciou, tak ako doteraz.

V prípade nákladných automobilov a pracovných mechanizmov sa rovnako zavádza možnosť uplatnenia nadspotreby výdavkov na PHL vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajov od výrobcu alebo predajcu za predpokladu, že daňovník si nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu PHL podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia.

Ostatné dva spôsoby uplatňovania PHL do daňových výdavkov uvedené v bodoch 2 a 3 v § 19 ods. 2 písm. l) ZDP, t. j. v paušálnej výške 80 % alebo GPS meraním, ostávajú bez zmeny.

Naďalej platí, že všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu.

Daňovník sa môže rozhodnúť a vybrať si ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Výdavky na spotrebované PHL sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov pri dodržaní definície daňového výdavku uvedeného v § 2 písm. i) ZDP, t. j. ide o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Ak má daňovník viac motorových vozidiel, môže pri jednotlivých motorových vozidlách uplatňovať výdavky na spotrebované PHL rôznym spôsobom podľa bodov 1 až 3 zmeneného ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

Príklad:

Spoločnosť vlastní osobný automobil, u ktorého v roku 2020 od dátumu 21.7.2020  na základe dokladov o nákupe PHL zaúčtuje výdavky na nakúpené a spotrebované PHL vo výške 6 000 €.

Pri uplatňovaní daňových výdavkov na spotrebu PHL sa spoločnosť rozhodla uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP, t. j. vychádza zo spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze (6,5 l/100 km), ktorú počnúc 21. júlom 2020 môže zvýšiť o 20 %, t. j. na 7,8 l/100 km.

Po prepočítaní/navýšení spotreby uvedenej v technickom preukaze (6,5 l/100 km o 20 %) na 7,8 l/100 km od 21. júla 2020 a cenou PHL platnou v čase jej nákupu podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 ZDP sú výdavky na spotrebu PHL vo výške 5 320 €. Takto vypočítaná nadspotreba PHL vo výške 680 € je nedaňovým výdavkom spoločnosti a uvádza sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na r. 3 Tabuľky A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby).

 

Príklad:

V osvedčení o evidencii sa uvádzajú rôzne spotreby PHL, konkrétne v meste 7,6 l/100 km, mimo mesta 5,4 l/100 km, kombinovaná 6,2 l/100 km, vysoká 10,3 l/100 km, stredná 7,2 l/100 km, nízka 6,1 l/100 km a kombinovaná 7,2 l/100 km.

V zmysle usmernenia finančnej správy by mal daňovník v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod ZDP nadväzne na znenie § 2 písm. i) ZDP pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL použiť spotrebu uvedenú v osvedčení o evidencii pre cyklus, v ktorom je vozidlo prevádzkované, resp. kombinovanú spotrebu. Ak daňovník nevie hodnoverne určiť a preukázať počet najazdených kilometrov v rámci jednotlivých fáz cyklu, mal by zvoliť pre výpočet výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL kombinovanú spotrebu (6,2 l/100 km). Na základe prijatej zmeny ZDP je možné túto kombinovanú spotrebu na účely prepočtu spotrebovaných PHL zvýšiť o 20 % na 7,44 l/100 km.

Zákon č. 198/2020 Z. z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov, t. j. dňom 21. júla 2020 a týmto dňom môžu daňovníci pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL postupovať týmto výhodnejším spôsobom.

Článok pripravil: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK