Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 23. 11. 2022

  Aké zmeny prinesie novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024?

  V roku 2021 nadobudli účinnosť pravidlá umožňujúce platiteľovi, ktorý bol povinný zaplatiť daň z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku, napriek tomu, že za túto zdaniteľnú dodávku nedostal zaplatené, vypýtať si za určitých podmienok DPH z predmetného dodania naspäť na základe opravy základu dane (tzv. bad debt relief). Na druhej strane odberateľovi, ktorý odpočítal daň z týchto tovarov alebo služieb za ktoré nezaplatil, pribudla zrkadlová povinnosť túto odpočítanú daň vrátiť. K tejto povinnosti však dochádza až potom, ako odberateľovi vznikne nevymožiteľná pohľadávka a v dôsledku toho pristúpi k výkonu vyššie uvedeného práva.

  Predmetné pravidlá bad debt relief však boli nastavené pomerne prísne a dodávateľovi priznávajú právo opraviť základ dane až po značnom časovom období od dodania a v štádiu, kedy odberateľ, ktorý mu úplne alebo čiastočne nezaplatil, už vo veľkej väčšine prípadov  nie je ekonomicky činný a je v zásade bezmajetný. Na druhej strane to negatívne ovplyvňuje efektivitu plnenia povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň z nezaplateného tovaru alebo služby.

  Na tieto skutočnosti reaguje pripravovaná novela zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (novela zákona o DPH), v prípade prijatia ktorej dôjde od roku 2023 k vzniku povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň v rozsahu, v akom svojmu dodávateľovi nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, ak uplynie 100 dní od splatnosti záväzku. Táto povinnosť tak už vo veľkom počte prípadov nebude viazaná na skutočnosť, či odberateľ opravil základ dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, ako je tomu v súčasnosti. 

  Vznikol však priestor poľaviť aj z prísnych podmienok vyžadovaných pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky a v tomto smere sa od roku 2023 taktiež navrhujú substantívne úpravy. Podstata týchto úprav spočíva v tom, že za nevymožiteľnú pohľadávku sa na účely zákona o DPH navrhuje ustanoviť aj takú pohľadávku, ktorá nebola zaplatená do 150 dní odo dňa uplynutia jej splatnosti a v závislosti od výšky pohľadávky sa potom vyžaduje podniknutie určitých krokov zo strany platiteľa smerujúcich k jej vymoženiu.

  Od roku 2023 dôjde aj k eliminácii povinnosti určitých zdaniteľných osôb, ktoré dosahujú obrat na účely povinnej registrácie výlučne z plnení oslobodených od dane (ide o poisťovacie a zaisťovacie služby, oslobodené transakcie s nehnuteľnosťami a finančné služby), podať žiadosť o registráciu pre daň a zároveň v tomto smere dôjde k liberácii podmienok pre dobrovoľné zrušenie registrácie takýchto zdaniteľných osôb. Novela zákona k 1. januáru budúceho roka prinesie, okrem iných zmien a doplnení technickej povahy, taktiež zrovnoprávnenie pravidiel ustanovujúcich výpočet odvodu DPH z ukradnutého tovaru s pravidlami upravujúcimi výpočet základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru. Ak bude ukradnutý tovaru, ktorého obstarávacia cena je 1700 eur a menej, bol kúpený na iný účel ako na ďalší predaj a doba jeho použiteľnosti je viac ako jeden rok, bude sa naň nazerať, akoby išlo o odpisovaný majetok s rovnomernou dobou odpisovania 4 roky.

  V neposlednom rade nie je možné opomenúť ani úpravy s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2024, ktoré sa dotknú vybraných poskytovateľov platobných služieb, ktorí poskytujú  tieto platobné operácie vo vzťahu cezhraničným platbám. Zákon transpozíciou EÚ smernice /smernica Rady (EÚ) 2020/284/ ustanovuje pre dotknuté subjekty, ktoré splnia presne ustanovené podmienky,  záznamovú a oznamovaciu povinnosť voči finančnému riaditeľstvu. Cieľom týchto opatrení je boj proti daňovým podvodom spojených s rozmachom elektronického obchodu, keď sa zákazník nachádza v členskom štáte EÚ (kde je DPH v zásade splatná podľa pravidiel spoločného systému DPH) a dodávateľ tovarov alebo služieb sa nachádza v inom členskom štáte EÚ alebo v treťom štáte, pričom zdaniteľná transakcia sa realizuje spravidla v online priestore, ktorý je do veľkej miery anonymizovaný. Je potrebné si uvedomiť, že využitie online priestoru pre účely výkonu ekonomickej činnosti umožňuje zdaniteľnej osobe tento výkon bez akejkoľvek fyzickej prítomnosti v členskom štáte, v ktorom sa podľa pravidiel systému DPH považuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo služby za uskutočnené, pričom ak je zákazníkom nezdaniteľná osoba (napr. občan), tomuto nemôžu byť uložené žiadne záznamové povinnosti v súvislosti s jeho nákupmi. Tieto pravidlá ukladajú, s cieľom lepšej vysledovanosti výkonu ekonomickej činnosti takýmito obchodníkmi, povinnosť vybraným poskytovateľom platobných služieb monitorovať platobné služby viažuce sa k cezhraničným platbám a za určitých okolností potom viesť záznamy o príjemcoch takýchto cezhraničných platieb a tieto záznamy sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR. . Ide o tzv. „follow the money“ prístup, kedy nie je prípadná záznamová a oznamovacia (resp. sprístupňovacia) povinnosť dotknutých osôb poskytujúcich platobné služby  uložená v súvislosti s uplatňovaním ich práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH, ale v súvislosti s odhalením ekonomickej činnosti osôb, ktorým tieto služby poskytujú.

  Článok pre Vás pripravil:
  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

  Ministerstvo financií SR

   

  Ponuku našich webinárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

  Mohlo by vás zaujímať

  Na podanie daňového priznania zostáva už iba niekoľko dní, tretina daňovníkov ho už podala

  BRATISLAVA – 18.03.2024: Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2023 už podalo 385 tisíc daňovníkov. V porovnaní s minulým rokom je to o 17% viac za rovnaké obdobie. Napriek tomuto priaznivému čís...

  FS varuje občanov, opäť sa šíri podvodný email

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na vrátenie finančných prostriedkov. Mail obsahuje falošné informácie a FS takýto email...

  19/DZPaU/2024/MU Usmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPH a k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka

  19/DZPaU/2024/MUUsmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPHa k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.