Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Základ dane

  14. 6. 2024

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane a k úprave základu dane súvisiacej s úhradou týchto príjmov.

  1. Právny rámec 

  Zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v článku I tohto zákona s účinnosťou od 1.1.2018 zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a legislatívne sa upravila možnosť oslobodenia príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, od dane.

  Zákonom č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (ďalej len „zákon č. 530/2023 Z. z.“), sa s účinnosťou od 1.1.2024 mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a dochádza k rozšíreniu skupiny daňovníkov, ktorí môžu byť prijímateľmi oslobodených príjmov z reklám určených na charitatívne účely a zároveň sa zvyšuje maximálna výška uvedených príjmov, ktoré môžu byť oslobodené od dane.

  Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy (výnosy) daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom.
  Oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2017 sa nevzťahovalo na príjmy daňovníkov podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám a príjmy z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) alebo odseku 2, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

  Podľa § 13 ods. 1 písm. g) doplneného do zákona o dani z príjmov sú s účinnosťou od 1.1.2018 oslobodené od dane príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, plynúce daňovníkom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

  V súvislosti s oslobodením príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, boli doplnené ustanovenia § 17 ods. 3 písm. m) a § 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov a upravené existujúce ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona o dani z príjmov.

  2. Podmienky pre oslobodenie príjmov od dane

  V súlade s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2024 sú od dane oslobodené príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, najviac do výšky 30 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie u daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Takýto daňovník je povinný  tieto príjmy použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. 

  Poznámka:
  Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023 bolo možné oslobodiť od dane príjmy (výnosy) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

  Keďže zákon o dani z príjmov neobsahuje ustanovenie vymedzujúce pojem „reklama“, na účely uplatnenia § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sa vychádza zo zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“).
  Reklamou sa podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o reklame rozumie predvedenie, prezentácia alebo iné  oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Produktom sa podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o reklame rozumie tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o reklame obsahuje tiež vymedzenie, čo nie je možné považovať za reklamu. 

  V súvislosti so zavedením oslobodenia príjmov (výnosov) z reklám určených na charitatívne účely od dane u vybraných daňovníkov došlo od 1.1.2018 k rozdeleniu daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov na dve skupiny.

  Oslobodenie príjmov (výnosov) z reklám určených na charitatívne účely od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sa vzťahuje výlučne na daňovníkov vymedzených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorými sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja (ďalej len „daňovník“).

  Poznámka:
  Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023 mohli byť prijímateľmi príjmov z reklám určených na charitatívne účely, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, iba občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

  Podmienky pre vznik a činnosť občianskych združení sú uvedené v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  Postavenie a právne pomery nadácií ako aj vytváranie nadačných fondov sú upravené zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
  Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov je legislatívne upravené zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  Právna úprava neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby je vymedzená v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
  Zriaďovanie a prevádzkovanie účelových zariadení, vlastných zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb cirkví a náboženských spoločností je upravené v § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o  slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
  Podmienky zriadenia a činnosti organizácií s medzinárodným prvkom sú uvedené v zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení v znení neskorších predpisov. 
  Pôsobnosť Slovenského Červeného kríža je vymedzená v zákone č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Subjekty štátneho sektora a sektora vysokých škôl uskutočňujúce výskum a vývoj sú vymedzené v § 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Príklad č. 1
  Právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj zriadená súkromnou vysokou školou prijala v zdaňovacom období roka 2023 príjmy (výnosy) z reklám zameraných na podporu vzdelávania vo výške 10 000 eur. 
  Je možné predmetné príjmy (výnosy) považovať za príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o daní z príjmov? 

  Keďže táto právnická osoba nebola v zdaňovacom období roka 2023 daňovníkom uvedeným v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, príjmy (výnosy) z reklám určené na charitatívne účely plynúce tomuto daňovníkovi nie je možné oslobodiť od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.
  V prípade, ak by tejto právnickej osobe uskutočňujúcej výskum a vývoj plynuli predmetné príjmy (výnosy) z  reklamy v zdaňovacom období roka 2024 a zároveň by boli splnené aj ostatné podmienky uvedené v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, uvedené príjmy by boli oslobodené od dane.

  Príjmy (výnosy) z reklám, aj keď sú určené na charitatívne účely, plynúce daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie uvedeným v § 12 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, nie sú podľa § 13 ods.  1 písm. g) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane. 

  Príjmy (výnosy) z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, sa od 1.1.2024 u daňovníka podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov oslobodia najviac do výšky 30 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na počet objednávateľov reklám, od ktorých tomuto daňovníkovi predmetné príjmy z reklám plynú.

  Poznámka:
  Podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023 bolo možné oslobodiť príjmy (výnosy) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

  Príklad č. 2
  Občianske združenie poskytne v roku 2024 spoločnosti A, spoločnosti B a spoločnosti C reklamné služby v hodnote 10 500 eur pre každú spoločnosť, pričom úhrady za tieto služby sú prijaté v roku 2024 a sú splnené tiež ostatné podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov. Môže si občianske združenie predmetné príjmy (výnosy) oslobodiť od dane?

  Ak občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predmetné príjmy sú zahrnuté do rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predmetné výnosy sú zahrnuté vo výsledku hospodárenia.
  Podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov je pri dodržaní ostatných vymedzených podmienok oslobodený príjem (výnos) občianskeho združenia do výšky 30 000 eur. Z dôvodu oslobodenia predmetných príjmov (výnosov) občianske združenie pri zisťovaní základu dane vykoná úpravu rozdielu medzi príjmami a výdavkami alebo výsledku hospodárenia podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.
  Keďže príjmy (výnosy) občianskeho združenia z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, sú v úhrnnej sume 31 500 eur a prevyšujú sumu 30 000 eur, od dane sa oslobodia najviac do výšky 30 000 eur za zdaňovacie obdobie 2024. Zostávajúca suma príjmov (výnosov) z reklamy o výške 1 500 eur je súčasťou základu dane občianskeho združenia.

  Poznámka:
  Vo vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/016108/2022-721 (ďalej len „tlačivo“) sa príjmy oslobodené od dane uvádzajú v riadku 230 tlačiva. Za predpokladu, že nedôjde k zmene obsahovej náplne riadku 230 tlačiva, sa aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach budú príjmy oslobodené od dane uvádzať na r. 230 príslušného tlačiva. 

  Podmienkou pre oslobodenie príjmov z reklám od dane je použitie týchto príjmov na charitatívne účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v  ktorom tieto príjmy daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov prijal.
  V súlade s § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov môže daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov použiť príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

  1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  2. podpora a rozvoj športu, 
  3. poskytovanie sociálnej pomoci,
  4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
  5. podpora vzdelávania,
  6. ochrana ľudských práv,
  7. ochrana a tvorba životného prostredia,
  8. veda a výskum,
  9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

  Príklad č. 3
  Občianske združenie Stop hazardu použilo v roku 2023 príjmy vo výške 19 000 eur, ktoré mu v predchádzajúcom zdaňovacom období plynuli z reklám, na účel prevencie a liečby patologického hráčstva (gamblerstva). Splnilo občianske združenie podmienku použitia takýchto príjmov vymedzenú v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?

  Keďže podiel zaplatenej dane je možné podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov použiť aj na účel ochrany a podpory zdravia, kam spadá aj prevencia a liečba patologického hráčstva (gamblerstva), občianske združenie splnilo podmienku použitia príjmov z reklám oslobodených od dane na účel podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

  Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov podmieňuje oslobodenie príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane tiež skutočnosťou, že tieto príjmy na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o  dani z príjmov použije len daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorému tieto príjmy plynú.
  Ak daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorému plynú príjmy z reklám určené na charitatívne účely, do uplynutia lehoty stanovenej zákonom o dani z príjmov predmetné príjmy na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov nepoužije z dôvodu ich darovania, nie je splnená podmienka použitia predmetného príjmu pre oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov a tento daňovník je povinný príjem (výnos) z reklám, resp. jeho nepoužitú časť, zahrnúť do základu dane najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy (výnosy) prijal.

  Príklad č. 4
  Občianske združenie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva prijalo v roku 2023 príjmy za poskytnuté reklamné služby v hodnote 10 000 eur. Občianske združenie z týchto prostriedkov darovalo v roku 2024 časť vo výške 4 000 eur prostredníctvom darovacej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ich použila na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Môže si občianske združenie darované príjmy oslobodiť od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?

  Podľa predmetného ustanovenia je podmienkou pre oslobodenie príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, od dane aj použitie predmetných príjmov v stanovenej lehote daňovníkom, ktorému tieto príjmy plynú, na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

  Keďže občianske združenie, ktorému tieto príjmy plynuli, nepoužilo časť príjmov vo výške 4 000 eur na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, nesplnilo tak podmienku pre oslobodenie tejto časti príjmu od dane vymedzenú v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov a je povinné o túto sumu zvýšiť základ  dane za zdaňovacie obdobie 2024.

  Zvyšok usmernenia v rátane častí o Úprave základu dane, Nesplnenia podmienky použitia príjmov oslobodených od dane na stanovený účel alebo v stanovenej lehote a niekoľkých príkladov sa dočítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  DPH a Daň z príjmov v roku 2024

  Ing. Soňa Ugróczy
  Ing. Peter Horniaček

  Mohlo by vás zaujímať

  22/DZPaU/2024/I Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 schválila zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

  Pozor na podvodné SMS správy

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im zasielajú podvodné SMS správy, v ktorých im ponúkajú vrátenie dane vo výške 100 eur, ak cez  priložen...

  Takmer polovica obchodníkov obchádza zákon

  Finančná správa dnes informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie porušení zákona a to najmä nevydávaním pokladničných bločkov.

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.