Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Zákon o účtovníctve Účtovné

  2. 5. 2024

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MU
  Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona
  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú
  s likvidáciou

  Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona o účtovníctve, ktoré sa zrušujú s likvidáciou nasledovné usmernenie. 

  Povinnosti obchodných spoločností podľa zákona o účtovníctve v súvislosti s likvidáciou
  Obchodná spoločnosť (účtovná jednotka) v zmysle § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku do dňa svojho zániku. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak. Tzn. účtovná jednotka vedie účtovníctvo do dňa výmazu z obchodného registra. 

  V zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka zániku obchodnej spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

  Toto usmernenie sa zaoberá zrušením obchodných spoločností s likvidáciou. Likvidácia obchodnej spoločnosti je upravená v § 70 až 75k Obchodného zákonníka.

  Účtovné obdobie pred vstupom do likvidácie
  Deň vstupu do likvidácie ustanovuje § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka; je to deň zápisu likvidátora do  obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve dňom vstupu do likvidácie účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie a v nadväznosti na § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve a § 75f Obchodného zákonníka zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (ďalej len „mimoriadna ÚZ“). Pred uzavretím účtovných kníh účtovná jednotka  vykoná inventarizáciu, v rámci ktorej okrem iného posúdi opodstatnenosť trvania vytvorených rezerv,  opravných položiek, účtovania na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov a pod., tzn. je potrebné posúdiť, či je opodstatnené o zaúčtovaných položkách účtovať aj v období likvidácie. Za oprávnené rezervy, ktoré budú ponechané aj do obdobia likvidácie spoločnosti, je možné považovať, napr. rezervy na odstupné, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby atď.

  Poznámka: Pred zápisom likvidátora do Obchodného registra je spoločnosť povinná Podľa § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu  preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora).

  Účtovné obdobie po vstupe do likvidácie
  Podľa § 16 ods. 7 zákona o účtovníctve účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Ide o jedno účtovné obdobie, tzv. obdobie likvidácie. Ku dňu vstupu do likvidácie zostaví účtovná jednotka otváraciu súvahu v zmysle § 17 ods. 7 písm. b) zákona o účtovníctve, ktorá nadväzuje na mimoriadnu ÚZ zostavenú ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Po zostavení otváracej súvahy účtovná jednotka otvorí účtovné knihy (§ 16 ods. 7 zákona o účtovníctve) a účtuje o účtovných prípadoch, ktoré počas likvidácie vzniknú.

  V priebehu obdobia likvidácie účtovná jednotka na účely zistenia základu dane z príjmov zostavuje priebežnú účtovnú závierku (§ 18 ods. 1 zákona o účtovníctve). K priebežnej účtovnej závierke v prípade, ak sa účtovná jednotka zrušuje s likvidáciou, bolo vydané usmernenie uverejnené na internete pod číslom 25/DZPaU/2023/MU.

  Upozornenie: Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, je upravené v § 41 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa citovaného ustanovenia zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník  neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

  Celý proces likvidácie obchodnej spoločnosti z pohľadu účtovníctva smeruje k postupnému vysporiadaniu účtov aktív a pasív, tzn. že ku dňu uzavretia účtovných kníh (ku dňu skončenia likvidácie) by mali účty majetku a záväzkov vykazovať nulový zostatok okrem záväzku zo splatnej dane z príjmov, prípadne vykázaného likvidačného zostatku a odmeny likvidátora. Ak obchodná spoločnosť vykazuje ku dňu skončenia likvidácie zostatky niektorých iných účtov, uzavrie účtovné knihy s týmito zostatkami.

  Podľa 75j ods. 1 Obchodného zákonníka ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorí majú právo na likvidačný zostatok.  Táto lehota na zostavenie účtovnej závierky sa v zmysle § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka predlžuje o ďalších šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. Obdobne aj podľa zákona o účtovníctve sa ku dňu skončenia likvidácie uzavrú účtovné knihy a podľa § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve sa zostaví mimoriadna ÚZ. Mimoriadna ÚZ zostavená ku dňu skončenia likvidácie je poslednou účtovnou závierkou účtovnej jednotky, ktorá sa zrušuje s likvidáciou.

  Poznámka: Obchodné spoločnosti boli povinné k 01.01.2015 zatriediť sa do veľkostnej skupiny podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve. Obchodná spoločnosť, ktorá vstúpila do likvidácie pred 01.01.2015 a nebola zatriedená do jednej z veľkostných skupín, zostavuje mimoriadnu ÚZ z dôvodu skončenia likvidácie po 01.01.2015 ako malá účtovná jednotka.

  Povinnosti po skončení likvidácie
  Dňom skončenia likvidácie obchodná spoločnosť (účtovná jednotka) nezaniká. V zmysle § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) na zabezpečenie vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku. Ďalšia účtovná závierka ku dňu zániku účtovnej jednotky sa už nezostavuje.

  Tak ako je uvedené vyššie poslednou účtovnou závierkou je mimoriadna ÚZ zostavená ku dňu skončenia likvidácie. Túto účtovnú závierku ako aj ostatné dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve viažuce sa na túto účtovnú závierku uloží do Registra účtovný závierok po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra v zmysle § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

  Účtovná jednotka je v zmysle § 35 ods. 6 zákona o účtovníctve povinná pred svojím zánikom bez právneho nástupcu informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona o účtovníctve s uvedením identifikačných údajov v rozsahu podľa § 35 ods. 7 zákona o účtovníctve. 

  Identifikačnými údajmi sú v prípade:

  • inej účtovnej jednotky jej obchodné meno alebo názov, jej sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
  • fyzickej osoby jej meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

  Dodatočná likvidácia
  Podľa § 75k Obchodného zákonníka, ak bola obchodná spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a ak sa zistí ďalší majetok obchodnej spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácii majetku bývalej obchodnej spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Od obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu.

  Z účtovného hľadiska sa pri nariadení dodatočnej likvidácie v zmysle § 16 ods. 7 zákona o účtovníctve začína nové účtovné obdobie a to dňom obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri a končí sa dňom výmazu obchodnej spoločnosti z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie. V tomto období sa obchodná spoločnosť považuje v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) bodu 4 zákona o účtovníctve za účtovnú jednotku, pričom sa na ňu vzťahujú všetky povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve. Účtovná závierka za obdobie dodatočnej likvidácie sa v zmysle zákona o účtovníctve zostavuje ku dňu výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie. Rovnako ako pri likvidácií aj v tomto prípade podľa § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra je povinný uložiť mimoriadnu ÚZ a dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve do Registra účtovných závierok.

  Originál správy si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA

  Mohlo by vás zaujímať

  22/DZPaU/2024/I Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 schválila zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

  Pozor na podvodné SMS správy

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im zasielajú podvodné SMS správy, v ktorých im ponúkajú vrátenie dane vo výške 100 eur, ak cez  priložen...

  Takmer polovica obchodníkov obchádza zákon

  Finančná správa dnes informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie porušení zákona a to najmä nevydávaním pokladničných bločkov.

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.