všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

Prihlásiť sa
Termín: 17. 10. 2023
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková

Ing. Michaela Vidová pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov

Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SRodboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Program:

1. Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
- právne predpisy,
- sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách.
2. Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky (v legislatívnom procese) – úprava postupov účtovania v týchto oblastiach
- verejná zbierka – zjednodušenie pri účtovaní verejnej zbierky pokiaľ bola použitá v rovnakom účtovnom období ako bola organizovaná,
- bezodplatne nadobudnuté zásoby, ak je ich suma významná,
- obstaranie alebo predaj elektronicky dodávanej služby, elektronickej knihy alebo elektronickej periodickej publikácie,
- výnosy z reklamy,
- zaokrúhľovanie výslednej sumy uhrádzanej v hotovosti,
- zálohované jednorazové obaly,
- účtovanie pri zlúčení, splynutí, rozdelení a zrušení neziskovej účtovnej jednotky s likvidáciou.
3. Vybrané špecifické účtovné prípady v neziskových účtovných jednotkách
- bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok,
- finančné dary a príspevky z podielu zaplatenej dane,
- dotácie a iné verejné zdroje,
- osobitné náklady a výnosy, dobrovoľnícka činnosť,
- tvorba a použitie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku.
4. Základné princípy zdaňovania príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (neziskových organizácií)
- vymedzenie neziskových organizácií na účely zákona o dani z príjmov
- osobitné vymedzenie predmetu dane neziskových organizácii
- oslobodené a zdaniteľné príjmy neziskových organizácií
- charitatívna reklama
- možnosť uplatnenia daňových výdavkov
5. Asignácia dane
- podmienky registrácie na prijímateľa asignovanej dane v roku 2023
- možnosť a lehota použitia asignovanej dane
- povinnosť zverejňovania použitia asignovanej dane v Obchodnom vestníku
- poskytnutie asignovanej dane neziskovou organizáciou

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznam zo semináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE.

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dne pred konaním seminára.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies