všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Prihlásiť sa
Termín: 10.11.2022 a 24.11.2022
Prednášajúci:
 • časť právnické osoby - 10.11.2022

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

 • časť fyzické osoby - 24.11.2022

Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

Program:

  Časť právnické osoby 10.11.2022

 • Základná charakteristika dane z príjmov PO
  • definícia základných pojmov – predmet dane, príjem a zdaniteľný príjem
  • príjmy PO – nezdaňované; vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou a možnosti zdanenia (daňovým priznaním, zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane)
  • osobitosti zdanenia podielov na zisku/dividend
  • osobitosti zdanenie výplat z kapitálového fondu z príspevkov
 • Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
  • základ dane daňovníka nezaloženého/nezriadeného na podnikanie
 • Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO – 21% a 15%;
  • sadzba pre daň vyberanú zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do/z nezmluvných štátov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania DP a výnimky z tejto povinnosti
  • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • splatnosť dane
  • opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok,
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
 • Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
  • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb
  • dokumentačná povinnosť
 • Pripravované zmeny od roku 2023
 • Diskusia

 

 

Časť fyzické osoby - 24.11.2022​

 • Vymedzenie základných pojmov
  • Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb
  • Predmet dane z príjmov, základné kategórie príjmov: aktívne príjmy, pasívne príjmy
  • Zdaniteľné príjmy, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov
  • Povinnosti fyzických osôb pri podávaní daňových priznaní, lehoty na podanie daňového priznania, predĺženie štandardnej lehoty
  • Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou
  • Špecifické kategórie príjmov oslobodených od dane – príjmy z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
  • Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane; daňový bonus na dieťa; daňový bonus na zaplatené úroky
 • Výpočet základu dane
  • Čiastkový základ dane podľa jednotlivých druhov príjmov; pripočítateľné a odpočítateľné položky
  • Spôsoby zisťovania základu dane: jednoduché účtovníctvo; daňová evidencia; percentuálne výdavky; podvojné účtovníctvo
  • Odpočet daňovej straty
  • Zvýhodnená sadzba dane 15%
  • Preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň
  • Mikrodaňovník - podmienky statusu mikrodaňovníka, benefity vyplývajúce z postavenia mikrodaňovníka
 • Kategorizácia a uplatniteľnosť daňových výdavkov
  • Definícia daňových a nedaňových výdavkov
  • Výdavky vynaložené v súvislosti s obchodným majetkom
  • Limitovanie odpisov prenajatého majetku
  • Daňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti v nadväznosti na spôsob ich obstarania
  • Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
  • Predaj nehnuteľnosti v rámci BSM
  • Transferové oceňovanie
  • Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
  • Výdavky spojené s majetkom používaným aj na súkromné účely
  • Limitovanie zostatkovej ceny vybraných druhov majetku
Harmonogram:

09:00 – 10:20 prednáška
10:20 – 10:30 prestávka
10:30 – 11:45 prednáška
11:45 – 12:30 prestávka
12:30 – 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 120,00 €
Poplatok bez DPH: 100,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na oba webináre pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznamy z webinárov k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Registrácia možná aj osobitne pre: 

Časť právnické osoby 10.11.2022  s Ing. Petrom Horniačkom

Časť fyzické osoby - 24.11.2022 s Ing. Dagmar Bednárikovou

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, avšak najneskôr 5 dní pred konaním webináru. 
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies