všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Daňové a nedaňové výdavky

Prihlásiť sa
Termín: 15.6.2023
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček  

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:
 1. Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na:
  • daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov,
  • výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie
    • BOZP,
    • vzdelávanie zamestnancov – zmeny od roku 2020, posúdenie vzdelávania na strane zamestnanca,
    • duálne vzdelávanie,
    • stravovanie zamestnancov na pracovisku (vlastné stravovacie zariadenie, finančný príspevok a gastrolístok) vrátane posúdenia na strane zamestnanca, príspevok na stravu zo sociálneho fondu, príspevok nad rámec zákonnej povinnosti, metodický pokyn FS SR k stravovaniu,
    • príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa – povinnosť zamestnávateľa, dobrovoľnosť príspevku, podmienky,
    • výdavky v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov – zmena od roku 2023 pri podnikových škôlkach,
  • reklamu a prezentáciu podnikateľskej činnosti daňovníka – existujúce limity, reklamné propagačné predmety v sume max. 17 eur/ks; dary a darčekové poukážky
  • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov/študentov stredných odborných škôl – posúdenie výdavkov na žiakov a výdavkov vzniknutých strednej odbornej škole, možnosť zníženia základu dane zamestnávateľa v paušálnej výške na žiaka,
  • vstupnú cenu cenných papierov a obchodných podielov pri ich predaji, možnosť oslobodenia výnosu z predaja a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s oslobodeným príjmom, pojem vklad na účely ZDP, úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a obchodných podielov,
  • spotrebu PHL – motorové vozidlo využívané na podnikanie vrátane kombinácie s použitím na súkromné účely, spôsoby uplatňovania PHL do daňových výdavkov vrátane elektromobilov, nákladné automobily a pracovné mechanizmy, limitácia odpisov a operatívneho nájomného pre motorové vozidlá so vstupnou cenou 48 tis. € a viac,
  • daňovú zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení – daňové posúdenie pri rôznych spôsoboch vyradenia (predaj, škoda, živelná pohroma, neznámy páchateľ), zmarená investícia a jej zahrnovanie do základu dane, vstupná cena neodpisovaného majetku,
  • finančný prenájom (lízing),
  • DPH – postup u platiteľa a neplatiteľa DPH, DPH vzťahujúca sa k hmotnému a nehmotnému majetku, uplatňovanie DPH koeficientom a zmena účelu použitia vo vzťahuj k uplatneniu daňového výdavku,
  • členské príspevky v závislosti od povinného / nepovinného členstva, uplatnenie daňového výdavku, limitácia, posúdenie na strane prijímateľa príspevku,
  • tvorbu fondov zo zisku – sociálny fond, kapitálový fond z príspevkov, výdavky na vyplácané dividendy, rezervný fond,
  • zaobchádzanie s pohľadávkami – podmienky zahrnovania tvorby opravnej položky do daňových výdavkov, daňovo uznaný odpis a postúpenie pohľadávky, príslušenstvo pohľadávky, pojem premlčania na účely ZDP, úpravy základu dane pri odpise, postúpení, ak k pohľadávke bola tvorená v minulosti daňovo uznaná opravná položka, čiastočná úhrada pohľadávky vo
  • vzťahu k tvorbe opravnej položky,
  • tvorbu rezerv – tvorba rezerv považovaná za daňový výdavok, nedaňové rezervy a úpravy základu dane, rezervy účtované ako zníženie výnosov,
  • osobnú spotrebu – výdavky na obstaranie, používanie, udržiavanie majetku používaného aj na súkromné účely uznané v preukázateľnej výške alebo ich paušalizácia,
  • úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb, vrátane súvisiacich výdavkov, kapitalizované úroky, výnimky,
  • dary – materiálne dary na humanitárne účely,
  • obstarávaciu cenu zásob vyradeného tovaru, rozdiel oproti obstarávacej cene materiálu,
  • ostatné
 2. Diskusia
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 prestávka
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies