všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 6.12.2022)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

 

Ing. Mária Horváthová

Ministerstvo financií SR

Program:

Riadok DP PO: - ÚZ
100 Výsledok hospodárenia a zisk po zdanení:

   • zistenie výsledku hospodárenia
   • vyčíslenie splatnej a odloženej dane a ich zaúčtovanie
   • zisk po zdanení, záväzok z nároku na podiel na zisku

110 Rozdiel z transakcií medzi závislými osobami a sumy nepeňažných plnení:

   • rozdiely z transferového oceňovanie a ich prípadné zaúčtovanie, vykazovanie transakcií so spriaznenými osobami v Poznámkach podľa veľkosti ÚJ
   • účtovanie opráv a technického zhodnotenia na prenajatom majetku u nájomcu a prenajímateľa

130 - tab.A, Daňové výdavky a nedaňové výdavky:

   • §  r. 1 a 2 – Cenné papiere a obchodné podiely
     • CP a obchodné podiely – členenie na analytické účtu podľa prepojenosti a podielovej účasti
     • rozdiely vo vedení účtovníctva medzi veľkostnými skupinami ÚJ
     • rozdiely v uvádzaní informácií v Poznámkach
     • zmena reálnej hodnoty verzus metóda vlastného imania
   • §  r. 4, 9 a 16 – pohľadávky a nakladanie s nimi
     • uzávierkové účtovné operácie – tvorba OP
     • účtovanie pohľadávky, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka
     • účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke (s OP, bez OP)
     • analytická evidencia k účtom pohľadávok podľa doby splatnosti
     • účtovanie príslušenstva pohľadávky
     • odpis pohľadávky – upustenie od jej vymáhania
   • §  r. 7 a 12 – manká a škody na majetku, zásoby tovaru
     • inventarizácia majetku a záväzkov – inventarizačné rozdiely, ich vznik a zaúčtovanie (manko, prebytok, škoda)
     • zásoby vyradeného tovaru
     • účty 111 a 131 – zostatok na konci roka
   • §  r. 10 - rezervy
     • uzávierkové účtovné operácie – tvorba rezerv, ich použitie a zrušenie
     • rezerva na nevyfakturovanú dodávku, overenie a zostavenie DP a ÚZ
     • nevyfakturovaná dodávka
   • §  r. 13 – úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb
     • analytické účtu k účtom 562 a 662 voči prepojeným a s podielovou účasťou ÚJ, úroky z dlhodobých pôžičiek, opravná položka k dlhodobej pôžičke

140 a 180 Ostatné (záväzky, opravy chýb MÚO, kurzové rozdiely a i.):

   • opravy chýb minulých účtovných období, udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ
   • účtovanie o časovom rozlíšení
   • doklady vyhotovené po dni určenom v smernici
   • záväzky a nevyfakturovaná dodávka, analytická evidencia k účtom záväzkov podľa doby splatnosti, podmienené záväzky, spoločnosť v kríze
   • kurzové rozdiely k pohľadávkam a záväzkom, účtovanie zaokrúhlenia eurocentov

150 a 250 Účtovné a daňové odpisy, dlhodobý majetok

   • účtovné odpisy, odpisový plán a jeho zmena, odpisy NM, opravné položky verzus oprávky, inventarizačné rozdiely pri dlhodobom majetku, zmarená investícia

560 Sadzba dane, mikrodaňovník

   • veľkostné skupiny ÚJ, rozdiely medzi nimi

Podanie daňového priznania a predloženie ÚZ

   • podanie daňového priznania a uloženie ÚZ, otvorenie účtovných kníh, podanie DDP

Diskusia - privítame vopred položené otázky

 

Kompletný program

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:30 h

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies