všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Vybrané časti zákona o dani z príjmov, najčastejšie chyby a dopyty daňových subjektov

Seminár sa už uskutočnil
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 13.5.2022)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček,

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

 

Program:
 1.  Dotácie plynúce na kompenzáciu dôsledkov pandémie a osobitosti ich uplatňovania; daňová uznateľnosť dotácií určených na krytie bežných daňových výdavkov a dotácií určených na obstaranie hmotného majetku;
 2. o výdavky vynakladané na Covid pandémiu po zmiernení opatrení -daňová uznateľnosť výdavkov na testovanie a pod
 3. Pripravované opatrenia na podporu situácie na Ukrajine; náklady na ubytovanie, dopravu, potravina a iné náklady, príspevky štátu na ubytovanie utečencov
 4. Vybrané druhy daňových a nedaňových výdavkov
    • rezervy – osobitosti rezervy na zľavu z ceny – jej posúdenie z pohľadu ZDP
    • príspevok na stravovanie v roku 2022; zmeny, osobitosti a problémové okruhy v porovnaní s rokom 2021
    • nehnuteľnosť určená na predaj v nadväznosti na zmenu účelu použitia; posúdenie dodatočne odpočítanej/neodpočítanej DPH vo vzťahu k § 25 ZDP a uvedenie nehnuteľnosti do užívania;
    • elektromobily a spotreba PHL; evidencia a preukazovanie spotreby elektrickej energie
    • oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo výške 500 eur z nedaňových výdavkov; stanovenie okruhu zamestnaneckých benefitov, na ktoré je možné využiť uvedené zvýhodnenie, podmienky jeho uplatňovania, zdokladovanie;
    • zamestnanci, home office, súvisiace daňové výdavky zamestnávateľa (pripravované opatrenie FR SR)
 5. Podmienky a osobitosti uplatňovanie 15% sadzby dane z príjmov právnickými osobami, najčastejšie chyby zo strany daňových subjektov(príjmy zahrnované do zákonom stanoveného limitu 47 790 eur)
 6. Preddavky na daň v roku 2022a možnosť predĺženia lehoty na podanie DP; výhody a nevýhody predĺženia lehoty na podanie DP vo väzbe na výšku preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 a po lehote na podanie DP; povinnosť správcu dane oznamovať výšku preddavkov platených v roku 2022; vyrovnanie/vrátenie zaplatených preddavkov na daň do lehoty na podanie DP za rok 2021;
 7. Poukazovaný podiel zaplatenej dane (daňovej asignácie) – povinnosť preukazovania použitia prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane vrátane jeho poskytnutie ďalším subjektom (aj obchodným spoločnostiam); podiel zaplatenej dane verzus dar
 8. Pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2022 podľa Opatrenia MF SR a ich vplyv na CFC pravidlá PO v roku 2022 a CFC pravidlá FO v roku 2022; závislé osoby a povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu; pôžičky medzi závislými osobami (ak jednou zmluvnou stranou je fyzická osoba – osobitosti v nadväznosti na § 17 ods. 1 a 5 ZDP); možnosť vzniku dodatočnej daňovej povinnosti za rok 2022 pre fyzickú osobu/spoločníka obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. h) a § 51h ZDP
 9. Dividendy vyplatené/prijaté vo vzťahu k nespolupracujúcim štátom a povinnosť uplatnenie dane vyberanej zrážkou; dividendy vyplatené/prijaté vo vzťahu k ostatným štátom (zmluvným aj nezmluvným) a možnosti uplatnenia dane vyberanej zrážkou
 10. Kapitálový fond z príspevkov (KFP) v nadväznosti na postupy účtovania; splatenie príspevku spoločníka/FO z vyplatenej dividendy a zrážková daň; vyplatenie/vrátenie príspevku spoločníkovi a daňové dôsledky
 11. Dividendy vyplatené/prijaté daňovníkom do nespolupracujúcich štátov
 12. Pripravované zmeny v ZDP pre nasledujúce roky
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 3:53 h

Poplatok s DPH: 48,00 €
Poplatok bez DPH: 40,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies