všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 16.6.2022)
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
 1. Vlastné imanie ako vlastný zdroj krytia obchodného majetku; štruktúra vlastného imania obchodných spoločností, členenie obchodných spoločností (kapitálové, osobné) a ich základné imanie podľa Obchodného zákonníka („ObchZ“); jednotlivé položky účtov vlastného imania a požiadavky postupov účtovania
 2. Základné imanie/vlastné imanie pri založení obchodných spoločností; pojem, typy a formy vkladov (peňažné; nepeňažné: majetok, pohľadávky); oceňovanie nepeňažných vkladov podľa ObchZ a zákona o účtovníctve (reálna hodnota, hodnota uznaná pre vklad); proces splácania/splatenia; kapitálové fondy pri založení obchodnej spoločnosti (rezervný fond, emisné ážio, nedeliteľný fond)
 3. Zmeny v základnom imaní počas existencie obchodnej spoločnosti
   • Zvyšovanie základného imania: spôsoby, dôvody, účtovanie
   • Znižovanie základného imania: dôvody, dopady, účtovanie
 4. Zmeny ostatných zložiek vlastného imania: fondy tvorené zo zisku, ich tvorba, použitie, účtovanie
 5. Obsahová náplň a účtovanie na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy; kapitálový fond z príspevkov podľa § 27b PÚ; proces dodatočných vkladov a príspevkov, vrátenie vkladov, limity, účtovanie
 6. Rozdeľovanie a usporiadanie výsledku hospodárenia (zisk, strata) - pôsobnosť valného zhromaždenia; členskej schôdze; schválenie účtovnej závierky – problémy z praxe
 7. Účtovanie finančných transakcií medzi prepojenými osobami - v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky, vykazovanie pôžičiek, pohľadávok a záväzkov pri rozdeľovaní zisku medzi spoločníkmi (rozdiely medzi PO a FO)
 8. Spoločnosť v kríze - základné väzby ObchZ a účtovnej legislatívy
 9. Hrozba úpadku - schopnosť preukázať nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, resp. pokračovanie v činnosti; indikátory a ich vyhodnotenie; dopad na správu audítora v auditovaných účtovných jednotkách
 10. Vzťah ObchZ a Zákona o účtovníctve - hierarchia právnych noriem; rekapitulácia (prehľad) základných ustanovení ObchZ týkajúcich sa vlastného imania obchodných spoločností a ich previazanie na ustanovenia zákona o účtovníctve a postupov účtovania (pomôcka)
 11. Diskusia - možnosť zaslania otázok lektorke aj vopred, prostredníctvom e-mailu
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:13 h

Poplatok s DPH: 36,00 €
Poplatok bez DPH: 30,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies