všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka za rok 2021 v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Jana Acsová

Program:

1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vrátane legislatívnych úprav v rokoch 2020 a 2021 (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom, nevymožiteľné pohľadávky) a pripravované zmeny účtovných predpisov pre rok 2022

2. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
- inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku
- nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív a podobne
- opravné položky k pohľadávkam a k ostatnému majetku; účtovné a daňové posúdenie opravných položiek
- časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky na strane výnosov, nevyfakturované dodávky na strane nákladov, účtovanie zliav
- dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov
- rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok
- vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku vrátane prerozdeľovania vlastného imania; predĺženie, kríza spoločnosti, pôžičky od spoločníkov a konateľov, bezodplatné plnenia poskytované spoločníkom, konateľom a ich rodinným príslušníkom
- úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz, účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky
- podsúvahová evidencia
- splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

3. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť; význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe

4. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2021 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vykonávacie predpisy) napríklad:
- termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním
- register účtovných závierok
- kategorizácia účtovných jednotiek
- spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

 

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies