všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.1.2023)
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková

Ing. Michaela Vidová
Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

Ing. Jana Vršková,
Pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie

Program:

1. Účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2022

   • inventarizácia,
   • doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2022,
   • zúčtovanie dotácií a iných verejných zdrojov,
   • opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia.

2. Vzorový príklad účtovania v neziskovej organizácii s vyplnením účtovnej závierky

   • účtovné prípady v účtovnom období
   • Opatrenie MF SR č. MF/011079/2021-74 - nový vzor výkazu účtovnej závierky a nové tlačivo Poznámok,
   • vyplnenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.

3. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit, vyhotovenie výročnej správy a zverejňovanie účtovných dokumentov

   • povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy,
   • nový obsah výročnej správy pre občianske združenia, ak majú povinný audit,
   • ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

4. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022

   • povinnosť a lehota na podanie daňového priznania
   • predmet dane
   • príjmy oslobodené od dane verzus zdaniteľné príjmy so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane príjmov z charitatívnej reklamy, členské príspevky
   • daňové výdavky – princípy uplatnenia
   • asignácia dane z pohľadu prijímateľa aj poskytovateľa

5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

   • zmeny tlačiva daňového priznania
   • riadky daňového priznania relevantné pre neziskové organizácie
   • sadzba dane
   • preddavky na daň z príjmov

6. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania v nadväznosti na vzorový príklad účtovania

7. Diskusia

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 5h 24min.

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies