všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách

Seminár sa už uskutočnil
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Program:

1. Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2021
- prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh – inventarizácia
- doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2021
- opravné položky a rezervy
- účty časového rozlíšenia

2. Vzorový príklad účtovania v neziskovej organizácii s vyplnením účtovnej závierky
- účtovné prípady v účtovnom období
- vyplnenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

3. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit, vyhotovenie výročnej správy a zverejňovanie účtovných dokumentov
- povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy
- obsah výročnej správy
- ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek

4. Novela zákona o účtovníctve č. 456/2021 Z. z. - vo vzťahu k neziskovej organizácii
- doplnenie osobnej pôsobnosti zákona
- zmeny v náležitostiach účtovného dokladu
- rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok a zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do registra
- obsah výročnej správy pre neziskové organizácie
- špecifikácia podmienok pre elektronickú podobu vedenia účtovníctva (listinný a elektronický účtovný záznam, transformácia účtovných záznamov)
- oznamovacia povinnosť zanikajúcich účtovných jednotiek

5. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2021
- povinnosť a lehota na podanie daňového priznania
- príjmy, ktoré sú predmetom dane verzus zdaniteľné príjmy
- príjmy z predaja majetku
- príjmy oslobodené od dane so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane charitatívnej reklamy, členské príspevky,
- asignácia dane, osobitosti v roku 2021
- uplatnenie daňových výdavkov – základné princípy

6. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021
- zmeny tlačiva DP PO
- zmeny zákona o dani z príjmov vplývajúce na tlačivo dane z príjmov za rok 2021 –, sadzba dane vo výške 15 % pre PO, status mikrodaňovníka
- preddavky na daň
- najčastejšie vypĺňané riadky daňového priznania neziskových organizácii

7. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania v nadväznosti na vzorový príklad účtovania

8. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na videoškolenie pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies