všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

Prihlásiť sa
Termín: celoročne
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová

Ing. Mária Cvečková

- audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov

Ing. Zdenka Kováčová

- audítorka, členka SKAu, lektorka a špecialistka na daň z príjmov

Program:

1. Čo je hmotným a nehmotným majetkom

 • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • nehmotný majetok; náklady na výskum a vývoj (kedy aktivovať?); softvér, oceniteľné práva, goodwill; osobitosti z pohľadu ZDP
 • špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti; účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy

2. Obstarávanie a oceňovanie

 • spôsoby obstarania majetku - kúpa, vlastná činnosť, zámena, darovanie, bezplatný prevod, a následne jeho ocenenie
 • súčasti obstarávacej/vstupnej ceny majetku; technické zhodnotenie
 • osobitosti stanovenia ocenenia majetku na účely účtovné a daňové, napr. nepeňažné vklady, precenenie na RH; zámena majetku
 • špecifiká majetku nadobudnutého dedením a darovaním

3. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

 • odpisový plán, účtovné a daňové odpisy, účtovný a daňový pohľad na odpisy; princípy
 • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy - rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane
 • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
 • zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny podľa ZDP
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • odpisovanie majetku nadobudnuté z verejných zdrojov/dotácií/príspevkov
 • obmedzenia pri prenajatom majetku (nevyužívanie na podnikanie)
 • obmedzenia pri vypožičanom majetku – zmena od r. 2020
 • znehodnotenie majetku a opravné položky – kedy, dôvod

4. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene
 • úprava základu dane v osobitných prípadoch

5. Majetok charakteru osobnej spotreby 

 • využívanie majetku na služobné aj súkromné účely
 • limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi
 • paušalizácia výdavkov vo výške
 • 80% versus 20% - pri majetku využívanom na účely podnikania a súkromné účely; resp. pri uplatňovaní nákladov na pohonné látky
 • 1% - pri využívaní osobného automobilu na súkromné aj služobné účely

6. Inventarizácia majetku spoločnosti– inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty; interná smernica o majetku spoločnosti

7. Diskusia

Harmonogram:

Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

Poplatok s DPH: 30,00 €
Poplatok bez DPH: 25,00 €
Poplatok zahŕňa:

Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Videoškolenie prebieha v online podobe.

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies